גרסת הדפסה
מושבים מספר: 074-2015

אופן הדיווח לביטוח לאומי על הטבות שכר בתקופת חופשה

הטבות שכר (שווי טלפון, שווי רכב וכו') המשולמות לעובדים מדי חודש בזמן חל"ת (חופשה ללא תשלום) או חל"ד (חופשת לידה), הינן בגדר הכנסת עבודה ולכן חייבות בניכוי ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

בתאריך 29 ליוני 2015, פירסם המוסד לביטוח לאומי חוזר המפרט את אופן הדיווח, ניכוי ותשלום דמי ביטוח, בגין הטבות שכר הניתנות בזמן בו שהה העובד בחל"ת או חל"ד. להלן עיקרי ההנחיות בחוזר:

א. חופשה ללא תשלום

הטבת שכר המשתלמת בתקופת חל"ת
1. על המעסיק ליחס את כלל ההטבות ששולמו לעובד בתקופת החל"ת לחודש העבודה האחרון שקדם למועד היציאה לחל"ת.
2. סכום ההטבות הינו בגדר תשלום נוסף ויחולו לגביו הכללים של תקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה-1995. לכן במידה והתשלום הנוסף עולה על 25% מהשכר החודשי הרגיל של העובד בחודש שקדם לחל"ת יש לחלק את התשלום הנוסף ל-12, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שקדם לחל"ת ולשכר כל אחד מ-11 החודשים שקדמו לו.
3. ההטבות בתקופת החל"ת שיוחסו לתקופה שקדמה לחל"ת יחשבו כבסיס לחישוב גמלאות מחליפות שכר (הכל בהתאם להוראות החוק).

תשלום דמי ביטוח בחל"ת (כאשר העובד אינו עובד אצל מעביד אחר ואינו עצמאי)
על המעסיק לשלם דמי ביטוח עבור שני חודשי הביטוח הראשונים כפי שנקבע בתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי(הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל"א-1971. סכום דמי הביטוח לחודש הוא 306 ש"ח (שכר המינימום 4,650 ש"ח * 6.57%).

אופן הדיווח עבור הטבה בתקופת חל"ת
1. ההטבה תדווח בטופס 102 כתשלום נוסף (בקוד 3-הפרשי שכר ותשלום נוסף או 6 – הפרשים לתקופה העולה על שנה).
2. בטופס 100 הממוכן (פירוט שנתי של השכר וניכויי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעובד) יסומן במאפיין "קוד סיבת הפסקת עבודה" "חה" – הטבה בתקופת חל"ת. התשלום יתווסף כרכיב שכר נוסף מצטבר לחודשים אליו הוא שייך.

ב. חופשת לידה
על פי סעיף 351(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, ההטבה המשתלמת בתקופת חל"ד חייבת בניכוי ותשלום דמי ביטוח. ההטבה תשויך לחודש עבורו נתנה וינוכו וישולמו עבורה דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בהתאם.

אופן הדיווח

1. ההטבה תדווח בטופס 102 בקוד 55 (שוטף) וקוד 56 (מתקן), כולל פרטי העובדים בגב הטופס. אם הדוח מכיל יותר מ-9 עובדים, יש לשדר את הטופס (כולל פרטי העובדים).
2. ניכוי דמי הביטוח מהעובד יתבצע לפי שיעורי הניכוי (מופחת/מלא) מהעובד הנהוגים לסוג העובד ובהתאם למעסיק עיקרי/משני.
3. חודשי חל"ד אינם נחשבים כחודשי עבודה לעניין פריסת שכר נוסף.
4. הפרשים לחיוב עבור הטבה שניתנה בתקופת חל"ד יש לדווח בקוד 35 (הפרשים חל"ד) וקוד 36 (מתקן הפרשים חל"ד) כולל פירוט העובדים בגב הטופס. מעל 9 עובדים יש לשדר את הטופס.
5. הפרשים לזיכוי עבור הטבה שניתנה בתקופת חל"ד יש לדווח בקובץ זיכויים עם סיבת החזר 8- הפרשי הטבה בחל"ד.

לפרטים ולהבהרות, ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.