גרסת הדפסה
מושבים מספר: 065-2015

העלאת שיעורי מס הרכישה על דירות

ממשלת ישראל אישרה ביום 14.6.2015 את הצעת שר האוצר, מר משה כחלון, אשר במסגרתה נקבע כי מדרגות מס הרכישה שהיו קבועות כהוראת שעה ייקבעו בהוראת קבע באופן רציף. כמו כן, הוחלט לעלות את מס הרכישה על דירות להשקעה ל-8% על החלק שעד 4.8 מיליון ש"ח ומס רכישה של 10% על החלק שמעל 4.8 מיליון ש"ח.

מדרגות המס הקבועות על דירה שניה

החלק הראשון של ההצעה הוא להפוך את הוראת השעה שאישרה הממשלה הקודמת להוראת קבע.

הוחלט לתקן את סעיף 9(ג1ג) לחוק שקובע כי ברכישת דירה שאינה דירה יחידה, שנעשתה בתקופה שמיום 1.8.2013 ועד 30.6.2015 ישולם מס רכישה בשיעורים להלן: (סכומים בש"ח)

עד ל 1,162,120 -                                       5%
על החלק העולה על 1,162,120-3,486,350-        6%
על החלק העולה על 3,486,350-4,800,605-        7% 
על החלק העולה על 4,800,000 ועד 16,002,015 - 8%
על החלק השווי העולה על 16,002,015-               10%

נקבע, כי מדרגות מס הרכישה המצוינות לעיל ייקבעו בהוראות קבע באופן רצוף.

מדרגות המס "הזמניות" על דירה שניה

החלק השני של ההצעה והמשמעותי הוא קביעת הוראת שעה חדשה עד לסוף 2020 לפיה מס הרכישה על דירה שניה ינוע מ-8% עד ל-10%.

ברכישת דירה שניה שתעשה החלה מ1.7.15 ועד ליום 31.12.2020 יחול מס רכישה בשיעור של 8% על חלק השווי שעד 4,800,605 ש"ח ומס רכישה בשיעור של 10% על חלק השווי העולה על סכום זה.

חשוב להדגיש כי הוראה אינה חלה על מי שבונה בית פרטי או קונה קרקע.

השפעה על רוכשי נחלות:

שעורי המס לעיל, יחולו גם על רוכשי נחלות שמחזיקים בדירה נוספת וכן ברוכשי נחלה שקיימים בה שני בתי מגורים.

אם עד לפני התיקון לחוק רוכש נחלה היה משלם מס רכישה, בגין הדירה השנייה, בשיעור של החל מ- 5% כעת הוא יידרש לשלם החל משיעור של 8%.

במקרים בהם בנחלה קימת דירה נוספת, אך הדירה אינה על פי היתר בניה וממילא מתכוון המוכר לסלק אותה, יש חשיבות לבצע את ההתאמות לפני ביצוע עסקת הרכישה על מנת להקטין את החבות במס רכישה.

נציין כי שעורי המס על רכישת משק חקלאי (לא כולל חלקת מגורים) ישארו בעינם, כלומר, על חלק השווי שאינו עולה על 347,755 ש"ח- 0.5%, על חלק השווי העולה על 347,755 ש"ח- 5% .