גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 065-2015

הארכת תקופת "הסדר הביניים" להיתרי בניה עד 31.12.2016

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתכנס ביום 29.6.2015 תעלה בין השאר הצעה להארכת תקופת הביניים בהחלטה 1314 בעניין "הסדר ביניים" לחתימה על בקשות להיתר בניה, להקמת בתי מגורים חדשים בחלקות המגורים בקיבוצים, אשר החליטו על אימוץ החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס 751, בדבר שינויים במבנה הארגוני והקצאת הקרקע בקיבוצים.


מוצע להאריך את תקופת הביניים עד ליום 31.12.2016, כמו כן מוצא להאריך המועד להגשת בקשה להסדרת "השימושים הלא מוסדרים" ל 30.4.2016 ומוצע להוסיף את חלופת 1380 כמסלול שיוך אפשרי.

להלן דברי ההסבר שצורפו להצעה:


"מועצת מקרקעי ישראל, קבעה בהחלטה 1314 הסדר ביניים לגבי בנייה למגורים בקיבוצים אשר קיבלו החלטה על שיוך לפי החלטת מועצה 751. רקע להחלטת המועצה נעוץ בכך שקיבוצים רבים אשר קיבלו החלטה על שיוך דירות בהתאם להחלטת מועצה של 751 טרם החלו במימוש החלטת מועצה זו (טרם הופנו חברים לרשות לחתימה על חוזה חכירה בין הרשות לבין חברי הקיבוץ). מאידך, קיבוצים אלה המשיכו בקליטת חברים חדשים לקיבוץ לאחר המועד הקובע על פי החלטה 751.


ביום 20.5.2013 הוחלט על הקמת צוות משותף של נציגי רשות מקרקעי ישראל והתנועה הקיבוצית אשר יבחנו את החיכוך, ככל שקיים, בין הרשות לבין הקיבוצים בנושא בנייה למגורים לחברי קיבוץ ויבחנו אפשרות לגיבוש מסלול נוסף לצד השיוך הקנייני אשר מוסדר כיום בהחלטה 1366 ובהחלטה 751, ואכן גובש המסלול הנוסף – מסלול האגודה, החלטה 1380.


בהחלטה 1314 הוגדרה תקופת ביניים במהלכה על הקיבוצים המבקשים לבצע שיוך דירות לחבריהם לקבל החלטה באיזה מהמסלולים הם בוחרים. המועד האחרון לקבלת ההחלטה נקבע ליום 31.12.2015.


על מנת לאפשר לקיבוצים להמשיך בקליטת חברים חדשים הבונים את ביתם נקבע בהחלטה כי הרשות תחתום על בקשות להיתר בנייה להקמת בתי מגורים אשר יוגשו עד למועד זה על ידי חברים חדשים, בכפוף להתחייבות הקיבוץ והחברים החדשים לפעול בהתאם לעקרונות המפורטים בהחלטה (שעיקרם חתימה על התחייבות והעמדת ערבות).

 

מוצע להאריך את תקופת הביניים עד ליום 31.12.2013 שכן, נכון להיום אין בידי הקיבוצים אפשרות להציג בפני חבריהם תמונה ברורה ומפורטת של חלופת האגודה (החלטה 1380) בין היתר, בגלל היעדר נתונים מצד הרשות וכי מדובר בתהליך מורכב ובעל משמעות עצומה לעתיד הקיבוץ וחבריו."

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.