גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 063-2015

מועדי מבצעים לגביית מיסים

להלן תזכורת למבצעים לגביית מיסים של רשות המיסים:


מס רכוש


מבצע לגביית חובות מס רכוש, עומד להסתיים בסוף חודש זה.


נישום חייב במס רכוש, אשר יסדיר את חובו עד ליום 30.6.2015  יזכה בהקלה משמעותית בסכום החוב: אם הוא ישלם את סכום חוב קרן המס בתוספת 15% ריבית בלבד יבוטלו לו יתרת הפרשי הצמדה וריבית ומלוא חיובי הקנסות.

מס רכוש הינו מס שהוטל בעבר על קרקע פנויה, שאינה חקלאית, בין אם טרם ניתן היתר בניה לגביה ובין אם נוצלו בה פחות מ- 30% מזכויות בניה.


החל מינואר 2000 תוקן חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א – 1961, ושיעור מס רכוש נקבע לאפס, החוק עצמו לא בוטל שכן מלבד סוגיית קרן פיצויים הוא מסמיך ומסדיר את גביית חובות המס שנוצר עד שנת 2000.

כאמור, מאז "ביטולו" של מס רכוש, קיימה רשות המיסים כמה וכמה מבצעים לחיסול חובות עבר של חייבי המס. המבצע הנוכחי עומד להסתיים בסוף יוני 2015, כך שמומלץ למי שעדיין לא הסדיר את החוב לגשת למשרדי מיסוי מקרקעין ולהסדירו, שכן חוב מס רכוש הינו שעבוד ראשון על המקרקעין – המונע מלבצע כל פעולה במקרקעין.

 

מבצע לגילוי מרצון


בספטמבר 2014 האריכה רשות המיסים את הוראת השעה בנוגע לגילוי מרצון, עד ליום 6.9.2015.


במסגרת ארכה זו הוחלט לאפשר הגשת בקשות אנונימיות (באמצעות מייצגים) אשר תכלולנה את כל המידע הרלוונטי לרבות שנות המס, מקור ההכנסה, פירוט סכום ההכנסה שהושמטה, מקור ההון ואומדן המס לתשלום. במסגרת זו, מתחייבת רשות המיסים שלא לנקוט בהליכים פליליים כנגד מי שיגיש בקשה.


היה והבקשה לא תאושר, הרי שמצבו של הנישום לא ישתנה, שכן היא אנונימית.


היה והבקשה תתקבל – הרי שתחול על הנישום חסינות מפני הליך פלילי. החסינות כאמור, תינתן רק על מידע שנמסר במסגרת הליך הגילוי מרצון.

הליך הגילוי מרצון נועד בעיקר לחשוף הכנסות וחשבונות בנק המנוהלים מחוץ לישראל, אולם ניתן לעשות בו שימוש גם בקשר לעבירות מע"מ, מכס ומיסוי מקרקעין.


לדוגמא לעניין מיסוי מקרקעין:


- עבירה לעניין מס שבח לפיה לא הוצהרה מלוא התמורה בעסקה או הצהרה לא נכונה שהוגשה או לא הוגשה בכלל.


- נכס מקרקעין שנרכש והוצהר כדירה כאשר בפועל היא לא היתה מיועדת על פי טיבה למגורים.


- רכישת זכויות נוספות במקרקעין מרשות מקרקעי ישראל בין למגורים ובין לתעסוקה שלא דווחו.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לעו"ד שרון בכר במשרדנו בת"א.