גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 120-2014

ניתוק אספקת מים מסרבני תשלום

בעקבות פניות רבות אל משרדינו בסוגיית ניתוק אספקת מים מסרבני תשלום ובהעדר כללים לספקים מקומיים (ספקים שאינם תאגידי מים), אנו ממליצים לפעול לפי הצעת רשות המים אשר פרסמה לאחרונה לשימוע הציבור את כללי תאגידי מים וביוב (הספקה או צמצום מתן שירותי מים או ביוב) התשע"ה- 2014.

בעקבות פניות רבות אל משרדינו בסוגיית ניתוק אספקת מים מסרבני תשלום ובהעדר כללים לספקים מקומיים (ספקים שאינם תאגידי מים), אנו ממליצים לפעול לפי הצעת רשות המים אשר פרסמה לאחרונה לשימוע הציבור את כללי תאגידי מים וביוב (הספקה או צמצום מתן שירותי מים או ביוב) התשע"ה- 2014.

להלן ציטוטים נבחרים מתוך הכללים המוצעים:

א. מטרות

1. להסדיר את השימוש בביצוע פעולת ניתוק אספקת מים כאמצעי להבטחת תשלום חשבונות צריכה שוטפים של צרכנים;

2. להבטיח כי צרכן ביתי לא ינותק מאספקת המים בשל אי תשלום חובו אלא אם כן אישר מנהל הרשות, לאחר קבלת המלצת הוועדה המייעצת, כי מדובר בסרבן תשלום, כמשמעותו בכללים אלה.

ב. תאי למימוש סמכויות החברה לביצוע פעולת ניתוק

4. חברה לא תבצע פעולת ניתוק אספקת מים לצרכן ביתי, אלא בשל חובו השוטף ובאישור מנהל הרשות כמפורט בסעיף 61 ובכפוף להוראות סעיף 61 ; בנוגע לצרכן של נכס אחר, חברה לא תהיה רשאית לבצע פעולת ניתוק אספקת מים לנכס אחר לפי סעיף 62 אלא לאחר משלוח דרישות בהתאם לקבוע בפקודת המיסים.

5. לצורך כללים אלה, יראו את חובו השוטף של צרכן ביתי כחוב בעד אספקת שירותי מים או ביוב, לרבות בדרך של הערכת צריכה כמשמעה בסעיפים 2 ו 1 לכללי אמות המידה, והכל כפי שנרשם - בהודעת החיוב, ולמעט:

(1) הוצאות גבייה, אגרות והפרשי ריבית והצמדה.

(2) חובות בשל הפרת הסדרי תשלום.

(3) חובות עליהם הוגשה בקשה לבירור חשבון לפי סעיפים 34, 52(א) ו-43 לכללי אמות המידה וטרם ניתנה בה החלטה.

ג. איסור ניתוק אספקת המים לצרכן הביתי

6. צרכן ביתי לא ינותק מאספקת המים בנכסו בשל אי תשלום עבור אספקת שירותי מים או ביוב בנכס.

7. (א) על אף האמור בסעיף 6, חברה רשאית לפנות בבקשה למנהל הרשות, לאשר ביצוע פעולת ניתוק אספקת מים בנכס של צרכן ביתי בשל אי תשלום עבור אספקת שירותי מים או ביוב - בנכס, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) החוב השוטף מתוך יתרת החוב של הצרכן הביתי, שהגיע מועד פירעונו, עולה על 6,000 שקלים חדשים;

(2) הצרכן הביתי לא שילם לחברה בעד אספקת שירותי מים ושירותי ביוב בעד 2 תקופות חיוב רצופות או בעד 3 תקופות חיוב לסירוגין מתוך 6 תקופות חיוב רצופות;

(3) טרם חלפו 6 חודשים מהמועד האחרון שהיה על הצרכן הביתי לשלם בעד תקופת החיוב המאוחרת לפי פסקה (2) ;

(4) התקיימו אחד או יותר מאלה:

א. הצרכן הביתי מסרב למסור לה את מספר תעודת הזהות שלו וכתובת מגוריו כפי שמופיע ברישומי מנהל האוכלוסין;

ב. החברה לא הצליחה לגבות את החוב השוטף של הצרכן למרות הפעלת סמכויותיה לפי פקודת המסים.

(5) החברה שלחה לצרכן הביתי התראה ערוכה לפי נוסח טופס 1 שבתוספת על כוונתה להגיש בעניינו בקשה למנהל הרשות לאישור ביצוע פעולת ניתוק פקת מים, 15 ימים לפחות לאחר שהתקיימו התנאים האמורים בפסקאות (1), (2) ו-(4) על אף האמור בסעיף 31, בנכס של צרכן ביתי שכתובתו הרשומה אצל חברה אינה זהה לכתובת הנכס או בהעדר כתובת למשלוח דברי דואר, ודבק התראה כאמור על הדלת החיצונית או במקום אחר נראה לעין בנכס, מעטפה אטומה וחתומה, שעל גביה שם הצרכן הביתי וכתובתו בלבד;

(6) בהתראה כאמור בפסקה 5, תיידע החברה את הצרכן הביתי על זכותו לפנות אליה בתוך 15 ימים, בבקשה שלא להעביר בקשת ניתוק אספקת המים עניינו למנהל הרשות וזאת בשל היותו חסר יכולת כלכלית לשלם את חובו או בשל כונותו למסור לחברה באופן מיידי את פרטי ההתקשרות עימו; החברה ציין בפני הצרכן הביתי את זכותו להופיע בפניה, וכן את זכותו להציג את טענותיו בכתב, כאשר הבחירה בין טענה בכתב או בעל פה תהיה של הצרכן הביתי; צרכן רשאי לערוך בקשתו לפי נוסח טופס 2 שבתוספת וכן, רשאי הוא לצרף לבקשתו בכתב או בעל פה כל מסמך או מידע שיש בו כדי לתמוך בבקשתו;

(7) ; התקיימו הוראות סעיף 8;

(8) החברה שלחה הודעה למחלקה לשירותים חברתיים של הרשות המקומית שהצרכן הביתי מתגורר בתחומה, בדבר כוונתה להעביר בקשה כאמור בסעיף קטן (א) למנהל הרשות; בהודעה זו תציין החברה את זכותה של המחלקה לשירותים חברתיים, להעביר לעיונה, תסקיר בעניינו של הצרכן הביתי בתוך 15 ימים מיום קבלה ההודעה.

(ב) לבקשה כאמור בסעיף קטן (א), תצרף החברה את כל ההחלטות והמסמכים המצויים בידה ושהגיעו לידה בעניינו של הצרכן הביתי ובכלל זה את כל האסמכתאות עליהן הסתמכו. החברה לפי סעיף קטן 7(א) והמנהל הכללי בהחלטתו לפי סעיף 8.

8. (א) חברה תשלח לצרכן ביתי שפנה אליה בבקשה כאמור בסעיף 7(א)( 6), הודעה כי החלטת המנהל הכללי תינתן בעניינו לאחר שמיעת טענותיו כאמור ולאחר בחינת הראיות שיובאו בפניו לעניין זה; כמו כן תודיע החברה לצרכן הביתי על פנייתה למחלקה לשירותים. חברתיים כאמור בסעיף 7(א)(8).

(ב) טרם קבלת החלטה בידי המנהל הכללי בבקשתו של צרכן ביתי להכיר בו צרכן ביתי חסר יכולת כלכלית לשלם את חובו השוטף, יבחן הוא את טענותיו וראיותיו של הצרכן הביתי ובכלל את התסקיר שקיבל בעניינו, ככל שקיבל, מהמחלקה לשירותים חברתיים המצויה בתחום החברה;

(ג) סבר המנהל הכללי שהצרכן הביתי הינו בעל יכולת כלכלית לשלם את חובו, תישלח הודעה על כך לצרכן הביתי תוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה; בהודעה זו יודיע המנהל הכללי לצרכן הביתי על זכותו להביא את טענותיו, בכתב או בעל פה, בפני הוועדה המייעצת; כמו כן, המנהל הכללי ינמק את החלטתו ויפרט מדוע יש לראות בצרכן הביתי כבעל יכולת כלכלית לשלם את חובו השוטף וזאת למרות שמיצוי מלוא הליכי הגבייה ובכללם פקודת המסים לא הועיל לגביית החוב השוטף.

ד. ביצוע פעולת ניתוק אספקת מים לצרכן ביתי על ידי החברה

17. החליט מנהל הרשות, לאחר שקיבל את המלצתה של הוועדה המייעצת בעניינו של הצרכן הביתי, לאשר לחברה לבצע פעולת ניתוק אספקת מים בנכסו של צרכן ביתי, לא תבוצע הפעולה האמורה אלא לאחר 30 ימים משליחת הודעה על ידי החברה לצרכן הביתי בדבר החלטת מנהל הרשות כאמור בסעיף 16 ; על אף הקבוע בסעיף 31 , בנכס של צרכן ביתי שכתובתו הרשומה אצל החברה אינה זהה לכתובת הנכס או בהעדר כתובת למשלוח דברי דואר, תודבק הודעה אמור על הדלת החיצונית או במקום אחר נראה לעין בנכס, במעטפה אטומה וחתומה, שעל גביה שם הצרכן הביתי וכתובתו בלבד; בנוסף לאמור, החליטה החברה לבצע פעולת ניתוק אספקת מים בנכסו של הצרכן הביתי תיידע על כך את המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית בתחומה גר הצרכן הביתי.

ה. הפסקת שירותי מים בנכס אחר בשל אי תשלום חוב

18. (א) חברה רשאית לבצע פעולות ניתוק אספקת המים או הביוב בנכס אחר, בהתקיים אחד מהמפורטים להלן, אך למעט לגבי חובות עליהם הוגשה בקשה לבירור חשבון לפי סעיפים 34, 52(א) ו-43 לכללי אמות המידה שטרם ניתנה בהן החלטה:

(1) הצרכן בנכס האחר לא שילם לחברה עבור אספקת שירותי מים או ביוב בעד אחת

מהתקופות הבאות:

א. בעד 1 תקופות חיוב רצופות.

ב. בעד 3 תקופת חיוב לסירוגין מתוך שש תקופות חיוב רצופות.

(2) הצרכן בנכס אחר הפר הסדר תשלום שנקבע לו לפי סעיף 31 לכללי אמות מידה;

(3) הצרכן בנכס האחר לא שילם תשלום לפי סעיף 11 לכללי שפכי מפעלים ובלבד שלא

קיימת לגבי התשלום האמור השגה תלויה ועומדת.

(ב) פעולות להגבלת אספקת מים לפי סעיף קטן) א(יבוצעו בהתקיים התנאים הבאים:

(1) החברה שלחה לצרכן בנכס האחר, 15 ימים לפחות לאחר שהתקיימו התנאים בסעיף

קטן (א), התראה על כוונתה לבצע פעולות להגבלת אספקת מים, ערוכה לפי נוסח טופס 3 בתוספת; ההתראה תכלול מידע על זכות הצרכן בנכס האחר להביא בפני החברה בתוך 60 ימים את טיעוניו, בכתב או בעל פה, נגד ביצוע פעולות להגבלת אספקת המים, והאופן שבו על הצרכן להביא בפניה טיעוניו לעניין זה;

(2) תוך 60 ימים מיום הגשת טיעוני הצרכן בנכס האחר לחברה או בחלוף המועד שנקבע להגשת טיעונים, לפי המוקדם, תודיע החברה לצרכן בנכס האחר על החלטתה בעניינו;

(3) חלפו 69 ימים לפחות ממועד מסירת ההתראה או ההודעה לצרכן בנכס האחר לפי פסקאות (1) או (2), לפי העניין, לפי המאוחר מבין השניים.

ו. סייג לניתוק נכס אחר

21. (א) חברה לא תבצע פעולת ניתוק לאספת מים בשל אי תשלום חוב שוטף לפי כללים אלה

במוסדות הבאים:

(1) מוסד חינוך מוכר כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט 1949 11 , ולמעט מוסד השכלה גבוהה כמשמעותו בסעיף 9 בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח - 1958 12.

(2) מוסד רפואי כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940 13 ;

(3) נכס מקרקעין של מערכת הבטחון בזמן פעילות מבצעית או מלחמה הקשורה פעילות בנכס האמור; בסעיף זה "מערכת הבטחון" כהגדרתה בסעיף 10 בחוק הגנת – סביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), תשע"א 2011 למעט פיסקה (5) בהגדרה האמורה.

(ב) חברה לא תנתק נכס אחר מאספקת מים לפי סעיף 17 , במקרה של חשש לפגיעה בסביבה, או לפי סעיפים 18 ו 19 אלא לאחר שקיבלה את אישורו של ממונה שפכי מפעלים; בטרם יקבל - ממונה שפכי מפעלים את החלטתו בעניין זה, יקיים היוועצות בהקדם האפשרי עם הממונה לפי חוק החמרים המסוכנים.

(ג) במקרים בהם ביצעה החברה פעולת ניתוק אספקת מים בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב), תודיע על כך בהקדם האפשרי לממונה לפי חוק החמרים המסוכנים.

ז. ביצוע פעולת ניתוק אספקת מים

27. (א) פעולת ניתוק אספקת המים לפי סעיפים 17-18 לא תבוצע אלא בימים א' עד ד', בין שעות 8:00 עד 17:00 , ובלבד שלא תבוצע פעולה כאמור בערב חג, חג וחול המועד בשים לב לדתו של הצרכן.

(ב) פעולת ניתוק אספקת מים לפי סעיפים 19-20 לא תבוצע אלא בימים א' עד ה', בין שעות

8:00 עד 19:00 , ובלבד שלא תבוצע פעולה כאמור בערב חג, חג וחול המועד בשים לב לדתו של בעל העסק, המפעל או המקרקעין.

(ג) פעולת ניתוק אספקת מים לא תימשך יותר מ 30 ימים; בחלוף 30 הימים תחבר החברה את - נכס הצרכן למערכת המים ותדביק על הדלת החיצונית בנכס או במקום אחר הנראה לעין בנכס או בסמוך אליו, במעטפה אטומה וחתומה, הודעה בדבר חובתו לשלם לחברה את המגיע לה ממנו אמור בסעיפים 17-18 או על חובתו לבצע את העבודות הנדרשות לפי סעיפים 19-20 באופן מיידי, לפי העניין, שאם לא כן, תבוצע פעולת ניתוק בשנית, לפי סעיף קטן (ד).

(ד) לא נענתה פניית החברה בחלוף 5 ימי עסקים נוספים, רשאית החברה לבצע פעולת ניתוק נוספת; פעולת ניתוק נוספת יכול שתימשך עד 45 ימים; בחלוף תקופה זו, תחבר החברה את הצרכן למערכת המים ותדביק על הדלת החיצונית בנכס או במקום אחר הנראה לעין בנכס או בסמוך אליו, במעטפה אטומה וחתומה, הודעה כאמור בסעיף קטן (ג).

(ה) לא נענתה פניית החברה בחלוף 59 ימי עסקים, רשאית החברה לבצע פעולת ניתוק שלישית בנכס; פעולת ניתוק שלישית יכול שתימשך עד 60 יום; החברה רשאית לחזור על פעולת ניתוק לפי סעיף זה ובלבד שבין כל חזרה על הפעולה תחלוף תקופה של 7 ימי עסקים לפחות.

(ו) על אף האמור בסעיף קטן (ג),אם לא היתה צריכת מים בנכס בתקופה שקדמה לפעולת הניתוק או שהיתה צריכה זניחה המעידה כי הנכס אינו מאוכלס בפועל, רשאית החברה להאריך את פעולת הניתוק ללא הגבלה, ובתנאי שבחלוף כל 45 ימים תדביק על הדלת החיצונית בנכס או במקום אחר הנראה לעין בנכס או בסמוך אליו, במעטפה אטומה וחתומה, הודעה כי הצרכן מתבקש להודיע בכל עת על כוונתו לאכלס את הנכס; התקבלה הודעת צרכן כאמור, תופסק פעולת הניתוק בהקדם האפשרי, ותדביק החברה על הדלת החיצונית בנכס או במקום אחר הנראה לעין בנכס או בסמוך אליו, במעטפה אטומה וחתומה, הודעה כאמור בסעיף קטן (ג).

(ז) ביצעה חברה פעולת ניתוק, תדביק על הדלת החיצונית, או במקום אחר נראה לעין בנכס או בסמוך אליו, במעטפה אטומה וחתומה, הודעה בדבר ביצוע פעולת הניתוק ערוכה לפי נוסח טופס 6 שבתוספת.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.