גרסת הדפסה
מושבים מספר: 108-2014

דרישת מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר קביעת הזכויות בחלקת המגורים

לאחרונה פרסמה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מסמך טיוטה שעניינו "דרישות מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר ע"פ החלטות המועצה 823/1355/1366", המפרט את דרישות הסף התכנוניות לכניסה למתווה ההחלטות האמורות.

לאחרונה פרסמה רשות מקרקעי ישראל  (רמ"י) מסמך טיוטה שעניינו "דרישות מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר ע"פ החלטות המועצה 823/1355/1366", המפרט את דרישות הסף התכנוניות לכניסה למתווה ההחלטות האמורות.

" החלטה 1355 - קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית

בעל זכויות בנחלה המעוניין להצטרף להסדר עפ"י החלטה 1355, וכל מושב המעוניין להצטרף להחלטה 823, שבמושבו קיימת פרצלציה לפיה חלקה א' רשומה כיחידת רישום נפרדת, ימציא לרשות את המסמכים הבאים:

 

1.   מיפוי

מפת מדידה צבעונית מצבית (עותק קשיח חתום + קובץ DWG) ע"פ המפרט הבא:

 א.     מפה מצבית של חלקה/ות א' של הנחלה, בהתאם לתקנות המודדים התקפות בקנ"מ שלא יעלה על 1:500 הכוללת מדידה קרקעית של פרטים בקרבת הגבולות. כולל סימון חריגות באם קיימות מול חלקות סמוכות.

ב.      גוש וחלקה אנליטיים רשומים של חלקה א' (ע"פ פרצלציה רשומה).

ג.      סימון הקו הצהוב ע"פ תב"ע בתוקף, בציון מספרה, המגדיר את איזור המגורים (פוליגון סגור עם חזית מלאה לדרך).

ד.      סימון חלקת המגורים (עד 2.5 דונם), פוליגון סגור עם חזית מלאה לדרך אשר תוחם בתוכו את כל המבנים שמשמשים למגורים וכן פל"ח (פעילות לא חקלאית) במידה וקיימת.

ה.     טבלת שטחים לתחום השטח הצהוב ולשטח חלקת המגורים.

ו.       טבלה ממוספרת לכל המבנים הקיימים החלקת המגורים, עם השימושים בפועל, מספר הקומות במבנה והשטח הבנוי.

ז.      כל מבנה ששטחו מעל 140 מ"ר (ע"פ מדידה פוטוגרמטרית), יימדד קרקעית.

 

 

2.   תכנון

 

 יש להמציא דף מידע תכנוני מהוועדה המקומית המפרט

 א.     פירוט זכויות בנייה היעוד מגורים יכלול:

1.      זכויות בנייה לשטחים עיקריים ושטחי שירות תוך ציון שם התכנית המעניקה אותם.

 2.      במידה וישנם מגרשי/חלקות מגורים בעלי אותו ייעוד אך עם הוראות ו/או זכויות שונות נא לפרט עבור איזה מגרשים/חלקות פירוט הזכויות מתייחס בטבלה נפרדת לכל מקבץ גושים וחלקות.

ב.      רשימה של התראות החלות על הקרקע כגון הפקעות, זכות דרך, תשתיות ארציות וכו'. נא לציין מתוקף איזה תכנית חלה ההתראה.

ג.      בקיבוצים/מושבים אשר בהם ישנה תכנית המפנה לנספח בינוי או שקיים נספח בינוי מאושר. יש להמציא עותק נאמן למקור וחתום של נספח הבינוי המאושר.

ד.      פירוט רשימת תכניות בהכנה או בהפקדה.

ה.     הצהרת האגודה לעניין מספר יח"ד הכולל במושב ע"פ תמ"א 35.

את המדידה (קבצי DWG,PDF) יש לשלוח למייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בתל אביב.