גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 117-2014

בר רשות בחלקת המגורים בנחלה חייב בהיטל השבחה-דחיית עתירה לדיון נוסף

ביום 9.12.2014 דחה ביהמ"ש העליון (בפני כבוד הנשיא השו' א' גרוניס) בקשה לקיום דיון נוסף בפס"ד בלוך (725/05 עוזי ושפרה בלוך נ' הועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון) שניתן לאחרונה בעליון.

ביום 9.12.2014 דחה ביהמ"ש העליון (בפני כבוד הנשיא השו' א' גרוניס) בקשה לקיום דיון נוסף בפס"ד בלוך (725/05 עוזי ושפרה בלוך נ' הועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון) שניתן לאחרונה בעליון.

 הלכת בלוך עוסקת בשאלת חיובם של בני רשות בנחלות חקלאיות מכוח חוזי משבצת תלת-שנתיים מתחדשים עם רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), בתשלום היטל השבחה.

 בפסה"ד קיבל ביהמ"ש את טענות הוועדה המקומית וקבע כי המונח "חוכר לדורות" יכול להתפרש גם ככולל את מי שמהותית מחזיק במקרקעין כחוכר לדורות, חרף העובדה שהוא כונה "בר רשות" בחוזה.

 להרחבה ראו חוזרנו מס': 94/2014 "בר רשות בחלקת המגורים חייב בהיטל השבחה – פס"ד בביהמ"ש העליון"; 97/2014 היטל השבחה על בר רשות בנחלה חקלאית בעקבות פס"ד בלוך".

 

טענות העותרים

 העותרים, עוזי ושפרה בלוך, הגישו בקשה לקיום דיון נוסף בפסה"ד. לטענתם, "לפסק הדין נודעת חשיבות ציבורית ועקרונית, והשלכותיו על בני הרשות, שהם המעמד הנפוץ ביותר במקרקעי ישראל, הן רחבות וקשות, במידה המצדיקה דיון נוסף."

 לטענת העותרים, פסה"ד יוצר שינוי במגמה הפרשנית של הפסיקה בשנים האחרונות ואינו מתיישב עם הלכות קודמות שנפסקו בנושא בעבר, ואשר קבעו כי הרחבת מעגל החייבים בהיטל השבחה יכול להיעשות אך ורק באמצעות חקיקה ראשית.

 העותרים הוסיפו וטענו כי, למרות חוסר הבהירות השורר סביב נושא זכויות בני הרשות ולמרות הצורך, שאף הועלה על ידי ביהמ"ש עצמו, להסדרת חקיקתית של מעמדם, קבע ביהמ"ש (בפס"ד בלוך) הלכה חדשה, אשר מקימה חבות במס על דרך פרשנית, אשר לשיטתם, מביאה לפגיעה קניינית ללא הצדקה בזכויות בני הרשות ואף יוצרת חוסר וודאות משפטית שתוביל להתדיינויות משפטיות רבות.

 

פסיקת ביהמ"ש

 ביהמ"ש דוחה את הבקשה לדיון נוסף וקובע:

 "אכן, פסק הדין נושא העתירה הכריע לראשונה באופן חד-משמעי בשאלת חבותם של בני רשות מכוח חוזה המשבצת עם המינהל בתשלום היטל השבחה. להלכה זו חשיבות רבה. היא מסדירה תחום שיש לו נגיעה לרבים. על כך אין חולק. מוכן אני גם להניח כי מדובר בשאלה משפטית שיש לה פנים לכאן או לכאן. ואולם, בכך בלבד אין כדי להצדיק קיומו של דיון נוסף.."

 ביהמ"ש מוסיף כי בפס"ד בלוך ניתנה התייחסות ומענה למכלול הקשיים הנובעים מההלכה החדשה וכי המתווה הפרשני שנקבע בבלוך מתיישב עם ההלכות הקיימות:

 "למעשה, בפסק הדין נעשה פיתוח של הלכות אלה, בין היתר, תוך הידרשות לנסיבות המקרה שעמד לפני בית המשפט."

 
 

להלכת בלוך השלכות רחבות על בני רשות במגזר החקלאי, לעניין יישום החלטות עיגון זכויות חלקת המגורים בקיבוצים ובמושבים. כמו כן, לגבי פעולות תכנוניות כגון: קבלת היתרי בניה פיצול מגרש מחלקת המגורים, מכירת מגרש, שינוי יעוד תכנוני וקבלת היתר לשימוש חורג, אשר יחויבו מעתה בהיטל השבחה.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בתל אביב.