גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 107-2014

חלופת רכישת זכויות המגורים על ידי אגודת הקיבוץ – החלטה 1380

ביום 9.11.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1380 שעניינה "רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי", המאפשרת רכישת זכויות מגורים על ידי האגודה, והחכרתם לחברים, בנוסף למסלולי השיוך כפי שנקבעו בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 751, 1155 ו- 1366.

 

ביום 9.11.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1380 שעניינה "רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי", המאפשרת רכישת זכויות מגורים על ידי האגודה, והחכרתם לחברים, בנוסף למסלולי השיוך כפי שנקבעו בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 751, 1155 ו- 1366.

להלן נוסח ההצעה כלשונה:

" כללי:

החלטה זו מאפשרת רכישת זכויות מגורים על ידי האגודה, בנוסף למסלולי השיוך כפי שנקבעו בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 751, 1155 ו- 1366.

הגדרות:

"האגודה" – אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב
שיתופי.

"זכויות המגורים" – יחידות הדיור והשטח הכולל המותר לבנייה למגורים בהתאם לתכניות מפורטות שבתוקף במועד הרכישה, וכן יחידות הדיור והשטח הכולל שיותר לבניה למגורים לפי תכניות מפורטות שיאושרו לאחר מועד הרכישה. לעניין זה יוכרו רק תכניות שאושרו או שיאושרו לפי הוראות תמ"א 35 לבנייה שאינה בנייה רוויה.

"הסכם להסדרת שימושים" – הסכם הכולל מיפוי של השימושים החורגים, משך השימוש, מועדי פינויים/הסדרתם, תשלום דמי שימוש ומתן ערבות בהתאם לדרישת הרשות לביצוע תנאי ההסכם.

"אזורי עדיפות לאומית" – אזורי עדיפות לאומית כהגדרתם בהחלטת מועצה 1274, או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.

"תכנית" – כהגדרתה בפרק ג' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965.

"חבר ותיק" – חבר אגודה ביום ה – 27/03/2007.

"חבר חדש" – חבר אגודה שהתקבל לחברות לאחר יום ה – 27/03/2007.

1. אגודה רשאית לרכוש את זכויות המגורים במשבצת לצורך מגורי חבריה.

2. רכישת זכויות המגורים תתבצע בשלב אחד או בשני שלבים ובלבד שהיקף הזכויות שירכשו בשלב הראשון לא יפחת מהשטח הבנוי בפועל ו- 50% מיתרת הזכויות למגורים, ובלבד שסך הזכויות לא יעלה על סך הזכויות מתכנית שבתוקף.

3. החלטת האגודה לרכישת זכויות המגורים תתקבל ברוב שלא יפחת מ- 66% מחברי האגודה.

4. רכישת זכויות המגורים על ידי האגודה תותנה בחתימה על הסכם להסדרת השימושים.

5. אגודה אשר תרכוש את זכויות המגורים בהתאם להחלטה זו, לא תידרש לשלם לרשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") תשלום נוסף עבור מימוש זכויות המגורים שנרכשו ו/או בגין כל הסכם שייחתם בין האגודה לבין חבריה ביחס לזכויות אלו.

6. לא תידרש הסכמת הרשות ו/או כל התקשרות נוספת בין הרשות לבין חברי האגודה, בכל הקשור למימושן של זכויות המגורים שנרכשו.

7. במידה והאגודה תבקש לרכוש את זכויות המגורים בשני שלבים, כאמור בסעיף 2 לעיל, האגודה תעביר לרשות תשריט חלוקה ביחס למגרשים המבוקשים בשלב הראשון והרשות תמסור לאגודה, ביחס לתשריט זה, הודעה על אי התנגדות למתן היתר לעניין תקנה 2ג1 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), התש"ל-1970. ההודעה תחול רק על כלל יחידות הדיור הכלולות בתשריט. הודעה בדבר אי התנגדות למתן היתר, כאמור לעיל, לשלב השני, תתבצע בהתאם לאותם כללים שנקבעו בסעיף זה.

8. ערך הקרקע בכל קיבוץ/מושב שיתופי יקבע על ידי השמאי הממשלתי ו/או מי מטעמו, בהתייחס לשווי זכות הבעלות לכל סוג של מגרש, כמפורט בטבלה להלן. מערך הקרקע יופחתו 12% משיעורי התשלומים. ככל שרכישת הזכויות תתבצע בהתאם לאמור בסעיף 7, שיעורי ההפחתה יקבעו על ידי השמאי הממשלתי או מי מטעמו.

9. הסכום לתשלום הוא היוון (לפי מספר השנים ושיעור ההיוון) מכפלת ערך הקרקע, כמפורט בסעיף 8 לעיל, בשיעור התשלום, בהתאם לטבלה להלן:

על שיעור התשלום תחול הנחת אזורי עדיפות לאומית. למרות זאת, לא יחולו הנחות אזור לכל המגרשים בחלקת המגורים על שיעור תשלום של 3.75% לזכויות בניה של 160 מ"ר.

סוג מגרש[1]

שיעור התשלום

שנות היוון

שיעור היוון

חבר ותיק עד 160 מ"ר

3.75%

0

0

חבר ותיק עד 160 מ"ר

29.25%

25

5%

חבר ותיק עבור השטח שמעל 160 מ"ר

33%

10

5%

חבר חדש קיים

33%

0

0

מגרש מאושר לבניה על פי תכנית מפורטת בתוקף בתוך חלקת המגורים.

33%

3*

5%

מגרש שאין לגביו תכנית מפורטת מאושרת בתוך חלקת המגורים

33%

10**

5%

יתרת המגרשים לפי תמ"א 35 מחוץ לחלקת המגורים, שיש לגביהם תכנית מפורטת בתוקף

91%

10**

5%

יתרת המגרשים לפי תמ"א 35 מחוץ לחלקת המגורים, שאין לגביהם תכנית מפורטת בתוקף

91%

15**

5%

* באזור עדיפות לאומית א' מספר שנות ההיוון יעמוד על 6 שנים.

** באזורי עדיפות לאומית מספר שנות ההיוון יעמוד על 18 שנים.

10. אגודה שרכשה את זכויות המגורים בהתאם להחלטה זו ותבקש בעתיד לבצע שיוך מגרשים לחבריה בהתאם להחלטת מועצה מספר 1366 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה, תידרש לשלם (בעצמה ו/או באמצעות חבריה), את ההפרש בין התשלום ששולם בהתאם להחלטה זו לבין שיעור התשלום הנדרש בהתאם להחלטה מספר 1366 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.

11. הסדר זה יחול רק על יחידות דיור והשטח הכולל המותר לבניה אשר אושרו בתכניות התואמות את הוראות תמ"א 35.

12.

12.1. אגודה שקיבלה החלטה על רכישת זכויות המגורים ע"פ החלטה זו, תקנה לכל חברי האגודה, זכות של חכירת משנה ביחידת דיור אחת.

12.2. האגודה רשאית לכלול בהסכם עם חבר האגודה מגבלות ותנאים שיחולו על הזכות, על עבירותה, על משכונה או על הורשתה, הכל בהתאם לתנאים כפי שיקבעו תוך 30 ימים על ידי משרד המשפטים ורשם האגודות השיתופיות.

13. הסכום שתיגבה האגודה מהחבר בגין זכות חכירת המשנה, לא יעלה על הסכום למגרש ששולם על ידי האגודה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

ככל שייגבו מהחבר תשלומים נוספים במועד קבלתו לחברות פרט לתשלומים עבור זכות חכירת המשנה, הם ייגבו בהתאם לתקנון האגודה באישור רשם האגודות השיתופיות.

14. הוראות סעיפים 12 ו- 13 לא יחולו על קיבוץ שיתופי."

להרחבה ראו חוזרנו מס' 93/2011 "שיעורי דמי היוון בהקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ"

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדינו בתל אביב.