גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 096-2014

רשיון מורחב להספקת מים שפירים בחקלאות

להלן, החלטת מנהל רשות המים בדבר מתן היתר לאספקת כמות מים נחרגת לחקלאות, בהתאם לכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה), התשע"ד -2014:

להלן, החלטת מנהל רשות המים בדבר מתן היתר לאספקת כמות מים נחרגת לחקלאות, בהתאם לכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה), התשע"ד -2014:

"היתר לאספקת כמות מים נחרגת לבעל רישיון הפקה המספק מים מן המערכת הארצית

בהתאם לכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה), התשע"ד - 2014 ("הכללים"), הריני לתת היתר לבעלי הרישיונות המפורטים לעיל להפיק או לספק מים שפירים לחקלאות בכמות של עד 30% מעל כמויות המים השפירים הנקובות למטרה זו ברישיונות, בחלוקה לפי מקורות מים, וזאת עד ליום 31 בדצמבר 2014.

ההיתר ניתן באותם מקרים שבהם מדובר במקורות מים שהם חלק מן המערכת הארצית האספקה הינה בתעריף גבוה, המתייחס לאספקה חורגת מסוג זה(125% מתעריף מים שפירים לחקלאות). במקרים שבהם ניתן היתר, צפוי התעריף לשמש חסם מפני צריכה בלתי מרוסנת.

בהעדר היטלי הפקה מתאימים, בהתאם לקבוע בכללים, לא יינתן היתר לאספקה חורגת כאמור לעיל למפיקים פרטיים.

היתר לאספקת כמות מים נחרגת לבעל רישיון הפקה המספק מי קולחים

בהתאם לכללים, הריני לתת היתר לאספקת מים שפירים נוספים באמצעות מפעלי קולחים שכמויות המים המסופקות מהם קוצצו בשנת 2014.

מצורפת רשימת צרכני קולחין הזכאים לקבלת אספקת כמות נחרגת של מים שפירים בקולחין ממפעל השפד"ן, קולחי לכיש, קולחי צפת וקולחי צ.ח.ר, לרבות הכמות המקסימלית לאספקה בחריגה. האספקה הינה באמצעות מפעל הקולחים והתעריף הינו התעריף החל על אספקת מים שפירים בחריגה מן ההקצאה של מים שפירים קרי, 125% מתעריף מים שפירים לחקלאות.

בהתאם לכללים האמורים, צרכן המבקש להצטרף להסדרים הללו נדרש להגיש בקשה מפורשת, ולכן עליו למלא את הטופס המצורף ולהעבירו חתום לחטיבת האסדרה ברשות המים בפקס: 03-7605658 או לכתובת המייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . לאחר בחינת הבקשה רשות המים תודיע לחברת מקורות על ההיתר לספק כמות נחרגת של מים, בהתאם לנוהל.

האספקה של מים שפירים ושל המים המסופקים באמצעות המפעלים להשבת קולחים תהיה בתעריף חריגה החל על מים שפירים לחקלאות. (3.167 ש"ח למ"ק כולל מע"מ בהתאם לתעריפים מיום 01/07/2014).

בהתאם לכללים, יראו את החלטות מנהל הרשות שלעיל כהחלטה בעניין בקשה לשינוי רישיון ויחולו לגביה הוראות סעיף 31 לחוק המים, התשי"ט – 1959."

רצ"ב טופס הבקשה לאסדרת רשיון מורחב, כאמור לעיל.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדינו בתל אביב.