גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 085-2014

דוח כספי לפעילות המים בשנת 2013 - עדכון

בעקבות חוסר הבהירות השורר ביחס לאופן הדיווח הנדרש לרשות המים על פעילות 2013 פרסמה רשות המים הבהרה באתר האינטרנט כדלקמן:

בעקבות חוסר הבהירות השורר ביחס לאופן הדיווח הנדרש לרשות המים על פעילות 2013 פרסמה רשות המים הבהרה באתר האינטרנט כדלקמן:

" בהמשך לפניות שהגיעו אלינו נבקש להבהיר כי לגבי ספקים החייבים בדיווח לשנים 2012 ו/או 2013, תתאפשר הגשת הדוח הנדרש לפי סעיף 26 (על כל חלקיו) על בסיס נתונים תמחיריים היכן שלא ניתן להציג נתונים בפועל. יש לציין במפורש בכל סעיף שבו נעשה שימוש תמחירי.

נזכיר כי המועד האחרון להגשת דו"חות 2013 הוא 31.08.2014.

עם זאת יובהר כי לגבי שנת 2014 ואילך יש להגיש את הדו"חות על סמך נתונים ריאליים בפועל ללא תמחורים, בהתאם לקבוע בסעיף 26 לכללים.

פניות בנוגע לדיווחים יש להפנות לכתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."

משמעות ההבהרה, כי הדרישה היא למתן מלוא המידע הנדרש בהתאם להוראות סעיף 26 לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד – 2014, שפורטה בחוזרנו 73/2014 "חובת בעל רישיון להגשת דוח כספי והצהרה על פעילות המים" מיום 12.7.2014.

יתרה מכך, בהתאם להבהרה יש צורך במתן מידע נוסף באשר לבסיס הנתונים (אם המידע מבוסס על נתונים תמחיריים), דרישה שאינה נכללת בתקנה.

לדו"ח, בהיותו ראשוני, משמעות רבה ועל כן יש להכינו באופן מיטבי ומקצועי.

משרדנו ערוך ומוכן לסייע בהכנת הדוחות לרבות כל הפרטים הנדרשים בהם.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.