גרסת הדפסה
מושבים מספר: 070-2014

הרחבת הרפורמה במקרקעי ישראל למגורים – עדכון והבהרות

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 22.6.2014 אושרה, בין היתר, הצעת החלטה, המתקנת את החלטה 1299 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" ומפחיתה, משמעותית, את התשלומים הנדרשים להעברת בעלות. (ההחלטה תיכנס לתוקפה במועד חתימת שר האוצר).

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 22.6.2014 אושרה, בין היתר, הצעת החלטה, המתקנת את החלטה 1299 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" ומפחיתה, משמעותית, את התשלומים הנדרשים להעברת בעלות. (ההחלטה תיכנס לתוקפה במועד חתימת שר האוצר).

במסגרת התיקון העניקה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הטבות בסכומי עתק בהנחות ובפטורים הן מתשלום דמי חכירה מהוונים והן תשלום דמי היתר מהוונים, כתמריץ להעברת בעלות במגרשי מגורים במגזר העירוני, לרבות מגרשי הרחבות במושבים ובקיבוצים.

במקביל, במטרה לעודד העברת בעלות במגרשים בהתאם להחלטה 1299, אושרה הצעת החלטה נוספת לתיקון החלטה 1318 שעניינה "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר". עיקר התיקון בהחלטה 1318 הוא הקטנת הפטור הזמני מתשלום דמי היתר, שהיה עד 240 מ"ר (לרבו ליח"ד נוספת) ל-160 מ"ר, ליח' מגורים אחת בלבד. כמו כן, בוטל הפטור הזמני מדמי היתר באזור עדיפות א' ביחס למגרשים שהוקצו לפי בניה בפועל.

עיקר ההטבות שהוענקו במסגרת ההצעה החדשה לתיקון החלטה 1299

לגבי כל המגרשים - נמחקה הדרישה (שנקבעה בסעיף 3.2 להחלטה 1299) לתשלום דמי חכירה מהוונים (91%), בגין זכויות שלא שולמו בעדם בעת הקצאת המגרש, ולתשלום דמי היתר מהוונים (31%), עבור יתרת הזכויות שנוספו ממועד הקצאת המגרש ועד כה.

בנוסף, הוענק פטור מלא מדמי חכירה מהוונים ודמי היתר מהוונים למי שירכשו בעלות במגרשים שגודלם בין 281-540 מ"ר, לעומת תשלום שנדרש עד כה של - 4%,3.5%,3% ו- 4.5% מערך הקרקע לפי השנים ממועד ההודעה של רמ"י על העברת הבעלות. לגבי מגרשים באותו גודל ב"יישובי עולים" ובמגרשים שהוקצו לפי בינוי בפועל (לדוגמא: הרחבות מושבים וקיבוצים) נקבע תשלום של 6% מערך הקרקע (בלבד).

לגבי מגרשי מגורים שגודלם בין 541-1,000 מ"ר נקבע תשלום של 4%,3.5%,3% ו- 4.5% מערך הקרקע לפי השנים ממועד ההודעה, לעומת תשלום שנדרש עד כה של 6%, 6.5%, 7% ו- 7.5% מערך הקרקע לפי השנים ממועד ההודעה. ביישובי עולים באותו גודל, נדרש תשלום נוסף של 6% מערך הקרקע ובמגרשים שהוקצו לפי בינוי בפועל, נדרש תשלום נוסף של 9% מערך הקרקע.

להלן תמצית תנאי התשלום להקניית הבעלות במגרשי מגורים (מודגש- התיקונים שהוכנסו בהצעת ההחלטה החדשה ובקו אמצעי- ההוראות שהיו עד כה):

גודל מגרש

סוג מגרש

מיקום המגרש

תשלום עבור הקניית בעלות (1)

-

בניין רווי

כל הארץ

ללא תשלום

281-540 מ"ר

חוזה חכירה מהוון בניה צמודת קרקע

כל הארץ

3%, 3.5%, 4% ו-4.5% לפי השנים

 

ללא תשלום

חוזה חכירה מהוון, בניה צמודת קרקע

ביישובי עולים /עסקאות בניה בפועל

 

כנ"ל בתוספת של 6% מערך הקרקע

541-1,000 מ"ר

חוזה חכירה מהוון, בניה צמודת קרקע

כל הארץ

6%, 7%, 8% ו-9% לפי השנים

3%, 3.5%, 4% ו-4.5% לפי השנים

חוזה חכירה מהוון, בניה צמודת קרקע

ביישובי עולים

כנ"ל בתוספת של 6% מערך הקרקע

חוזה חכירה מהוון, בניה צמודת קרקע

עסקאות בניה בפועל

כנ"ל בתוספת של 9% מערך הקרקע

1,000-16,000 מ"ר

חוזה חכירה מהוון, בניה צמודת קרקע

כל הארץ

31% מן הפער בין שווי זכויות החכירה שנקבעו בחוזה או ששולמו בגינן דמי היתר, לבין שווי הבעלות לפי שומה. (תשלום מינימלי של 9%,10%,11%,12% לפי השנים).

חוזה חכירה מהוון, בניה צמודת קרקע

ביישובי עולים

 

כנ"ל בתוספת של 6% מערך הקרקע

חוזה חכירה מהוון, בניה צמודת קרקע

עסקאות בניה בפועל

כנ"ל בתוספת של 9% מערך הקרקע

עד 3 דונם

חוזה חכירה מהוון בניה צמודת קרקע

אזור עדיפות לאומית וקו עימות(2)

ללא תשלום

עד 2 דונם

עד 16 דונם

חוזה חכירה מהוון (נרכשו מלוא הזכויות הקיימות והעתידיות)

כל הארץ

ללא תשלום

(1) בוטלה הדרישה להשלמת דמי חכירה מהוונים (91%), בגין זכויות שלא שולמו בעדם בעת הקצאת המגרש ו/או דמי היתר מהוונים (31%), בגין זכויות שנוספו ממועד הקצאת המגרש ועד כה.

(2) אזורי עדיפות לאומית כפי שנקבעו בהחלטת ממשלה 2228 מיום 14.7.02, אזור קו עימות כפי שנקבע בהחלטות מועצה מס' 817, ו- 1127. כולל שדרות רבתי ועוטף עזה. (לא כולל נכסי תיירות ומסחר בטווח של עד 1 ק"מ מהחוף).

יודגש כי, חלקות המגורים בנחלות ומגרשי המגורים בקיבוץ הוחרגו במפורש בהחלטה 1299 (ראו ס' 3.5 להחלטה) ונקבע כי אלו "לא יהווה נכס מקרקעין הפטור מתשלום או נכס מקרקעין הכפוף לתשלום ולא תוקנה בהם בעלות בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 4יז לחוק."

לגבי שטחים אלו, נקבע כי "במידה ותתאשר החלטת מועצה המאפשרת היוון של חלקת המגורים בנחלה/חלקת המגורים תדון המועצה בתנאים להעברת בעלות של חלקת המגורים."

הוראה זו יוצרת אפליה קשה הפוגעת במגזר החקלאי, באופן מתמשך וללא כל הצדקה.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.