גרסת הדפסה
מושבים מספר: 063-2014

תוספת הפרשי הצמדה וריבית על כספים המוחזרים על ידי רמ"י

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בת"א (מפי כב' סגן הנשיא יצחק ענבר), אושר הסכם פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה הדרישה לשערוך כדין של כספים המוחזרים ע"י רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בת"א (מפי כב' סגן הנשיא יצחק ענבר), אושר הסכם פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה הדרישה לשערוך כדין של כספים המוחזרים ע"י רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).

חברי הקבוצה עליהם חל הסדר הפשרה הם "כל מי שקיבל מהנתבע (רמ"י), החל מיום 14.12.2003 ועד ליום אישור ההסכם, מכוח החלטה שיפוטית, סכום כסף כלשהו הכולל או אמור לכלול הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה". (ת"צ 9092-12-10 גיל זיו אלכסנדר נ' מינהל מקרקעי ישראל).

רקע

המבקש הגיש תובענה ייצוגית נגד רמ"י, במסגרתה טען כי במקרים בהם רמ"י משיבה כספים לזכאים שונים, בהתאם לפס"ד, החלטה שיפוטית, או בעקבות ביטול עסקה או מכרז – היא איננה משערכת את הכספים בהתאם לדין.

לטענת המבקש, שיטת שערוך הכספים המוחזרים לוקה במספר פגמים, כדלקמן:

א. אין התחשבות בריבית פיגורים מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל, וזאת בניגוד לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 הקובע, כי מיום הגשת התביעה ועד ליום מתן פסק הדין יש לחשב ריבית צמודה, ואילו מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל ריבית פיגורים (ששיעורה גבוה יותר);

ב. הריבית הצמודה (ביחס לתקופה שמיום הגשת כתב התביעה ועד ליום מתן פסק הדין) מחושבת באופן שגוי, לרעת הזכאי לתשלום;

ג. הפרשי ההצמדה והריבית אינם מחושבים ביחס לכל הסכום;

ד. רמ"י אינה מחשבת את הפרשי ההצמדה והריבית עד ליום התשלום בפועל אלא רק עד ליום החישוב;

בעקבות הליך גישור שקיימו הצדדים ולאחר מו"מ, הגישו הצדדים בקשה לאישור הסדר פשרה, אשר אושר מבעוד מועד על ידי היועמ"ש לממשלה.

הסכם הפשרה

חברי הקבוצה עליהם חל הסדר הפשרה הם "כל מי שקיבל מהנתבע, החל מיום 14.12.2003 ועד ליום אישור ההסכם, מכוח החלטה שיפוטית, סכום כסף כלשהו הכולל או אמור לכלול הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה".

במסגרת הסדר הפשרה התחייבה רמ"י לשלם לחברי הקבוצה הפרשי ריבית והצמדה, מבלי שיש בהסכמות או בתשלום כדי להוות הודאה בנכונות דרך החישוב, בגין מלוא הסכומים להם עתרו בעתירתם, וביחס לתקופה עולה על 10 שנים. כאמור, הסכם הפשרה אף קיבל תוקף של פסק דין:

"סיום ההליך בפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. הסדר הפשרה הנדון אף מקדם את תכליות התובענה הייצוגית שעניינן בהרתעה, במתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין ובניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות. אשר על כן, אני מאשר את הסדר הפשרה, ונותן לו תוקף של פסק דין."

לדעתנו, לתוצאות פסק הדין, העולה בקנה אחד עם פסקי דין קודמים בנושא (ראו למשל, חוזרינו מס' 024/2007 " ריבית על תשלום ייתר לממ"י"), השלכות ישירות על החזרי כספים המושבים על ידי רמ"י.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.