גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 068-2014

הפרשי דמי ביטוח לאומי לשנים 2009-2012

בתאריך 25 ביוני 2014, שלח המוסד לביטוח לאומי בקשה להשלמת נתונים לצורך עריכת הפרשי דמי ביטוח לשנים 2009-2012.

בתאריך 25 ביוני 2014, שלח המוסד לביטוח לאומי בקשה להשלמת נתונים לצורך עריכת הפרשי דמי ביטוח לשנים 2009-2012.

בהודעה מתבקש הקיבוץ/מושב שיתופי להעביר למוסד לביטוח לאומי את נתוני הוצאות המחיה, פחת ציוד צרכני, מספר חברים במאזן ומספר הילדים. קיבוץ/מושב שיתופי שבו מעל 20 חברים סיעודיים (שדווחו בסוג 22), נדרש לצרף רשימה שמית של החברים הסיעודיים.

על הקיבוץ/מושב שיתופי להעביר למוסד לביטוח לאומי את הנתונים כשהם מאושרים ע"י רואה חשבון לא יאוחר מ-1 בנובמבר 2014.

יודגש כי חילוקי הדעות עם המוסד לביטוח לאומי בעניין רכיבי הכנסות הפטורות מדמי ביטוח לאומי (כגון דבידנד, רווח הון ושבח מקרקעין) טרם יושרו.

כמו כן, המוסד לביטוח לאומי טרם ביצע את הפרשי דמי הביטוח במלואם מאחר וטרם חושב ובוצע רכיב הפרשי הגמלאות מחליפות השכר (דמי לידה, דמי פגיעה בעבודה ודמי מילואים).

לפרטים ולהבהרות לצורך הכנת הדוח"ות, ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.