גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 064-2014

ההצעה להרחבת הרפורמה במקרקעי ישראל לתעסוקה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 22.6.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה, המתקנת את החלטה 1299 "הרפורמה בניהול מקרקעי ישראל". במסגרת הצעה זו תעניק רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הטבות בסכומי עתק בהנחות ובפטורים מתשלום דמי חכירה מהוונים והן בתשלום דמי היתר, כתמריץ להעברת בעלות במגרשי תעסוקה ("תעסוקה" – כהגדרתה בחוק מקרקע ישראל, התש"ך-1960).

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 22.6.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה, המתקנת את החלטה 1299 "הרפורמה בניהול מקרקעי ישראל". במסגרת הצעה זו תעניק רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הטבות בסכומי עתק בהנחות ובפטורים מתשלום דמי חכירה מהוונים והן בתשלום דמי היתר, כתמריץ להעברת בעלות במגרשי תעסוקה ("תעסוקה" – כהגדרתה בחוק מקרקע ישראל, התש"ך-1960).

להלן תמצית תנאי התשלום להקניית הבעלות במגרשי תעסוקה (מסומן בהדגשה- התיקונים שהוכנסו בהצעת ההחלטה החדשה, לעומת ההוראות עד כה המסומנות בקו אמצעי):

גודל מגרש

סוג מגרש

מיקום המגרש

תשלום עבור הקניית בעלות

עד 10 דונם

חוזה חכירה מהוון

עדיפות לאומית א' וקו עימות (1)

ללא תשלום

עד 2 דונם

עד 16 דונם

חוזה חכירה מהוון (נרכשו מלוא הזכויות הקיימות והעתידיות)

כל הארץ

ללא תשלום

עד 1,000 מ"ר (2)

חוזה חכירה מהוון

כל הארץ

6%, 7%, 8% ו-9% לפי השנים.

1,000-5,000 מ"ר

חוזה חכירה מהוון

כל הארץ

31% מן הפער בין שווי זכויות החכירה שנקבעו בחוזה או ששולמו בגינן דמי היתר, לבין שווי הבעלות לפי שומה. (תשלום מינימלי של 12%, 9%,10%,11%, לפי השנים).

(1) אזורי עדיפות לאומית כפי שנקבעו בהחלטת ממשלה 2228 מיום 14.7.02, אזור קו עימות כפי שנקבע בהחלטות מועצה מס' 817, ו- 1127. כולל שדרות רבתי ועוטף עזה. (לא כולל נכסי תיירות ומסחר בטווח של עד 1 ק"מ מהחוף).

(2) נכסים שהוקצו בפטור ממכרז תועבר הבעלות רק לאחר 7 שנים ממועד ההקצאה. בקרקעות בהם לא מומשה עיקרי מטרת ההקצאה, לא תועבר הבעלות. לצורך יישום ההחלטה יתאפשר היוון זכויות עד לתום תקופת החכירה.

מגרשי תעסוקה בישובים חקלאיים:

מגרשי תעסוקה בישובים חקלאיים החכורים לדורות לרבות אלו אשר שולם בגינם דמי חכירה מהוונים על אף היותם "קרקע עירונית" הוחרגו מתחולת הקניית הבעלות לפי החלטה 1299.

החרגה זו יוצרת אפליה קשה הפוגעת בתאגידי הישובים החקלאיים באופן מתמשך וללא כל הצדקה.

להלן הוראת סעיף 3.5.5 להחלטה 1185 המחריגה מגרשי תעסוקה אלו מתחולה הקניית הבעלות:

"נכס מקרקעין שהינו מפעל שהוקם עפ"י החלטה של המועצה בדבר החכרת קרקע למטרת תעסוקה לישובים חקלאיים אף אם נחתם חוזה חכירה נפרד בין המינהל לבין תאגיד משותף לישוב החקלאי ולאחרים, למרות האמור במידה והחוכר ישלם למינהל את התשלום עבור הבעלות במקרקעין בהתאם לכללים שנקבעו לעיל, לא יידרש החוכר לשלם למינהל תשלום כספי בגין כל תוספת בניה, שינוי יעוד, ניצול פיצול של אותו נכס מעבר לתשלום הנ"ל." (הדגשה שלי – ב.מ).

על אף האפשרות לשלם את תשלומי הקניית הבעלות ממועד תקפות ההחלטה (8.2.2010) ולהשוות מעמד מגרש התעסוקה בישוב בשטח חקלאי למעמד מגרש בבעלות לענין תשלומים נוספים לרמ"י, טרם יושמה הוראה זו.

מומלץ לדרוש יישום ההוראה לאלתר.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.