גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 063-2014

ההצעה להרחבת הרפורמה במקרקעי ישראל למגורים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 22.6.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה, המתקנת את החלטה 1299 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" ומפחיתה, משמעותית, את התשלומים הנדרשים להעברת בעלות.

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 22.6.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה, המתקנת את החלטה 1299 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" ומפחיתה, משמעותית, את התשלומים הנדרשים להעברת בעלות.

במסגרת הצעה זו תעניק רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הטבות בסכומי עתק בהנחות ובפטורים מתשלום דמי חכירה מהוונים והן בתשלום דמי היתר, כתמריץ להעברת בעלות במגרשי מגורים במגזר העירוני, לרבות מגרשי הרחבות במושבים ובקיבוצים.

עיקר ההטבות המוענקות במסגרת ההצעה החדשה לתיקון החלטה 1299

נמחקה הדרישה, שנקבעה בסעיף 3.2 הנוכחי, לתשלום דמי חכירה מהוונים (91%) ודמי היתר מהוונים (31%), כהשלמה עבור יתרת הזכויות במגרשים מעל 280 מ"ר. הטבה זו, מעניקה הנחות אסטרונומיות.

בין יתר ההטבות בהצעה החדשה, הענקת פטור מלא מדמי חכירה ודמי היתר למי שירכשו בעלות במגרשים שגודלם בין 281-540 מ"ר, ותשלום של 6% (בלבד) מערך הקרקע ב"יישובי עולים" ובמגרשים שהוקצו לפי בינוי בפועל (לדוגמא: הרחבות מושבים וקיבוצים). זאת, לעומת תשלום של - 4%,3.5%,3% ו- 4.5% מערך הקרקע בשנים הראשונות לרפורמה (החל מ- 2010), שהיו קבועים עד כה, ובתוספת השלמת דמי חכירה מהוונים (91%) ודמי היתר (31%).

לגבי מגרשים רגילים שגודלם בין 540-1,000 מ"ר נקבע תשלום של 4%,3.5%,3% ו- 4.5% מערך הקרקע בשנים הראשונות, או תשלום של 6% מערך הקרקע ביישובי עולים באותו גודל, או תשלום של 9% מערך הקרקע במגרשים שהוקצו לפי בינוי בפועל, במקום תשלום של 8%,7%,6% ו- 9%, שהיו קבועים עד כה, ובתוספת השלמת דמי חכירה מהוונים (91%) ודמי היתר (31%).

להן תמצית תנאי התשלום להקניית הבעלות במגרשי מגורים (מודגש- התיקונים שהוכנסו בהצעת ההחלטה החדשה ובקו אמצעי- ההוראות שהיו עד כה):

גודל מגרש

סוג מגרש

מיקום המגרש

תשלום עבור הקניית בעלות (1)

-

בניין רווי

כל הארץ

ללא תשלום

281-540 מ"ר

חוזה חכירה מהוון בניה צמודת קרקע

כל הארץ

3%, 3.5%, 4% ו-4.5% לפי השנים

ללא תשלום

281-540 מ"ר

חוזה חכירה מהוון, בניה צמודת קרקע

ביישובי עולים /עסקאות בניה בפועל

כל הארץ

3%, 3.5%, 4% ו-4.5% לפי השנים

6% מערך הקרקע

עד 3 דונם

חוזה חכירה מהוון בניה צמודת קרקע

אזור עדיפות לאומית וקו עימות(2)

ללא תשלום

עד 2 דונם

עד 16 דונם

חוזה חכירה מהוון (נרכשו מלוא הזכויות הקיימות והעתידיות)

כל הארץ

ללא תשלום

541-1,000 מ"ר

חוזה חכירה מהוון, בניה צמודת קרקע

כל הארץ

6%, 7%, 8% ו-9% לפי השנים

3%, 3.5%, 4% ו-4.5% בשנה

541-1,000 מ"ר

חוזה חכירה מהוון, בניה צמודת קרקע

ביישובי עולים

כל הארץ

6%, 7%, 8% ו-9% לפי השנים

6% מערך הקרקע

541-1,000 מ"ר

חוזה חכירה מהוון, בניה צמודת קרקע

עסקאות בניה בפועל

כל הארץ

6%, 7%, 8% ו-9% לפי השנים

9% מערך הקרקע

1,000-16,000 מ"ר

חוזה חכירה מהוון, בניה צמודת קרקע

כל הארץ

31% מן הפער בין שווי זכויות החכירה שנקבעו בחוזה או ששולמו בגינן דמי היתר, לבין שווי הבעלות לפי שומה. (תשלום מינימלי של 9%,10%,11%,12% לפי השנים).

1,000-16,000 מ"ר

חוזה חכירה מהוון, בניה צמודת קרקע

ביישובי עולים

כל הארץ

כנ"ל בתוספת 6% מערך הקרקע

1,000-16,000 מ"ר

חוזה חכירה מהוון, בניה צמודת קרקע

עסקאות בניה בפועל

כל הארץ

כנ"ל בתוספת 9% מערך הקרקע

(1) בוטלה הדרישה להשלמת דמי חכירה מהוונים (91%), בגין זכויות שלא שולמו בעדם בעת הקצאת המגרש ו/או דמי היתר מהוונים (31%), בגין זכויות שנוספו ממועד הקצאת המגרש ועד כה (סעיף 3.2 הנוכחי, שנמחק בהצעת התיקון).

(2) אזורי עדיפות לאומית כפי שנקבעו בהחלטת ממשלה 2228 מיום 14.7.02, אזור קו עימות כפי שנקבע בהחלטות מועצה מס' 817, ו- 1127. כולל שדרות רבתי ועוטף עזה. (לא כולל נכסי תיירות ומסחר בטווח של עד 1 ק"מ מהחוף)

יודגש כי, חלקות המגורים בנחלות ומגרשי המגורים בקיבוץ הוחרגו במפורש בהחלטה 1299 (ראו ס' 3.5 להחלטה) ונקבע כי אלו "לא יהווה נכס מקרקעין הפטור מתשלום או נכס מקרקעין הכפוף לתשלום ולא תוקנה בהם בעלות בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 4יז לחוק."

לגבי שטחים אלו, נקבע כי "במידה ותתאשר החלטת מועצה המאפשרת היוון של חלקת המגורים בנחלה/חלקת המגורים תדון המועצה בתנאים להעברת בעלות של חלקת המגורים."

הוראה זו יוצרת אפליה קשה הפוגעת במגזר החקלאי, באופן מתמשך וללא כל הצדקה.

להלן דברי ההסבר שהוצגו לחברי מועצת מקרקעי ישראל:

"

1. מטרת ההצעה הינה עידוד העברת הבעלות והרחבת אוכלוסיית הזכאים לבעלות.

2. עודכנה הגדרת אזורי העדיפות הלאומית וניתנת הבהרה במסגרתה נכסי תיירות ומסחר של עד 1 ק"מ מחוף הים יוכלו לרכוש בעלות בתמורה.

3. באזורים שאינם בעדיפות לאומית, הגדלת הפטור לבעלות עד 540 מ"ר, במקרים בהם לא מדובר על רכישות שמוגדרות כבינוי בפועל או כישובי עולים.

4. ההצעה מאפשרת העברה של אוכלוסיות נוספות: בינוי בפועל (עירוני והרחבות) ויישובי עולים, תמורת תשלום ערך נוסף בשיעור של 6% מערך הקרקע בשטח של עד 540 מ"ר. באוכלוסיית הבינוי בפועל מעל שטח של 540 מ"ר עד דונם תידרש תוספת של 9%.

5. בהרחבות או בישובים קהילתיים מקום בו לא ניתנת הסכמת האגודה הזכאות תכלול ההטבה רק חידוש החוזה ופטור מתשלומים בלבד.

6. ההחלטה לא תחול על רוכשי זכויות בשיוך דירות אשר לא שילמו את התמורה בגין הנכס או מי שקיבל קרקע בפטור ולא רשאי להעביר את הזכויות בה לאחר. במקרים אלו תינתן האפשרות רק לאחר תשלום התמורה למי שרכש בהליך שיוך או במועד בו ניתן לבצע העברת זכויות בכל הנוגע לרוכשי זכויות בפטור ממכרז. כך לדוגמא בהרחבות תתאפשר הבעלות לאחר 5 שנות חכירה ובתעסוקה לאחר 7 שנים.

7. בנכסים שהוחכרו עם זכויות עתידיות מתן זכות בעלות עד 16 דונם במקום 2 דונם.

8. לגבי אוכלוסיה של תעשייה מוצע לאפשר היוון זכויות על פי חוזה גם בתקופה הפחותה משבע שנות חכירה אחרונות, לצורך מימושה של החלטה זו.

9. לגבי מספר הסכמי חכירה במגרש הכוללים שטח רצפה בלבד ואשר לגביהם אין צו בית משותף או חלוקת שטח המגרש תנאי להעברת הבעלות המצאת תשריט חלוקה שיפרט את שטחי הנכסים של כלל השותפים במגרש.

10. הבהרה בדבר חובת הלקוח לרשום את זכויותיו וכי נכס שלא ניתן לרשום את הבעלות על שמו של החוכר בלשכת רישום מקרקעין, לרבות נכס שאינו רשום כיחידת רישום נפרדת, על דרך רישום צו בית משותף או חלוקת מקרקעין הניתנת לרישום בפנקסי המקרקעין (פרצלציה), לא יתאפשר רישום הסכם שיתוף ו/או בעלות משותפת במקרקעין, בין החוכר לבין מדינת ישראל ו/או רשות הפיתוח ו/או קרן קיימת לישראל.

11. בנכסים שלא ניתנים לרישום, מתן הבהרה לפיה כמו כן, תינתן הודעה על הארכת זכות החכירה ללא תמורה לתקופות נוספות של 98 שנים המתחדשות מעת לעת או עד לרישום זכות הבעלות לפי המוקדם מבין השניים.

12. על מנת לעודד את הבעלות הוקטן שווי הזכאות לפטור בהליך של תוספת בניה ליחידה אחת בהיקף בניה של 160 מ"ר.

13. ההצעה קובעת הוראות מעבר לעניין החזרי כספים במקרים בהם כבר החלו לשלם את הבעלות וכן לעניין טיפול בבקשות שהוגשו על פי החלטה 1318.

14. ביצוע תיקון החלטת מועצה 1318 לפיה בהליך תוספת בנייה אין צורך לקבל את אישור וועדת המשנה אשר יינתן רק בעסקאות פיצול או שינוי ייעוד ו/או ניצול בשטח שמעל 20 דונם.

15. נוספה הבהרה כי הלקוח תמיד יכול לרכוש את הזכות לבעלות כפי שתפורט בהחלטות המועצה שיהיו בתוקף באותה עת. "