גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 061-2014

הסדרי בניה בקיבוץ שלא קיבל החלטה על שיוך דירות

בנוסף להצעת ההחלטה שכותרתה "הקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ" הועלתה הצעה נוספת לישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (22.6.2014), בעניין היתרי בניה בקיבוץ בו לא נערך הסכם שיוך כלשהו, שכותרתה: "העמדת פיקדון לטובת מימון בניה לאגודה שלא קיבלה ו/או ביטלה החלטה על שיוך דירות". הצעה זו קובעת תנאים לפיהם תוכל אגודת הקיבוץ, העומדת בתנאי ההחלטה, לממן בנית יח' מגורים, באמצעות פיקדון שיעמיד לטובתה חבר אגודה חדש.

בנוסף להצעת ההחלטה שכותרתה "הקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ" הועלתה הצעה נוספת לישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (22.6.2014), בעניין היתרי בניה בקיבוץ בו לא נערך הסכם שיוך כלשהו, שכותרתה: "העמדת פיקדון לטובת מימון בניה לאגודה שלא קיבלה ו/או ביטלה החלטה על שיוך דירות". הצעה זו קובעת תנאים לפיהם תוכל אגודת הקיבוץ, העומדת בתנאי ההחלטה, לממן בנית יח' מגורים, באמצעות פיקדון שיעמיד לטובתה חבר אגודה חדש.

להלן ההצעה כלשונה:

" "אגודה" – אגודה חקלאית שיתופית שהיא הקיבוץ.

אגודה תהיה רשאית לממן בנית יחידות מגורים בהתאם לחוזה החכירה של האגודה, ללא תשלום נוסף, באמצעות פיקדון שיעמיד לטובתה, חבר אגודה חדש, בכפוף למפורט להלן:

א. יחידות המגורים יהיו חלק בלתי נפרד מרכוש האגודה ולא ניתן יהיה לסחר בהן.

ב. המצאת תצהיר לרשות שלא נערך הסכם שיוך כלשהו בין האגודה לחבר.

ג. הפיקדון שיעמיד חבר האגודה יהיה בסכום קבוע ושווה לכל חבר.

ד. הפיקדון יושב לחבר האגודה או ליורשיו במקרה של עזיבת החבר את האגודה או פטירתו.

ה. הפיקדון האמור יכול שיישא ריבית, ויהיה צמוד למדד ידוע שיקבע על ידי האגודה מראש.

ו. תקנון האגודה אינו מאפשר שיוך דירות לחברי האגודה.

ז. בכפוף לאישור רשם האגודות השיתופיות, יתוקן תקנון האגודה כך שיכלול הוראות המסדירות את הפקדת הפיקדון לרבות הוראות בדבר המצאת ערובה מתאימה ומספקת להבטחת החזר הפיקדון בהתאם לאמור בסעיף ד' לעיל."

להלן דברי ההסבר שצורפו להצעה

" ביום 25/05/2013 מינה שר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל, צוות אשר נתבקש לבחון הסדר נוסף מול הקיבוצים מעבר לקבוע בהחלטות המועצה 751 ו 1155, במטרה לשמר לאגודת הקיבוץ את זכיות המגורים ולא לחלקה בין חברי הקיבוץ, והכל במטרה לשמר את אורח החיים הקיבוצי.

הועדה החלה את דיוניה במהלך חודש יוני 2013 והגישה את ממצאיה לשר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרעי ישראל ביום 14/05/214.

המלצות הועדה נוסחו לכלל הצעת החלטה העולה לדיון במקביל להצעה זאת.

במסגרת דיוני הועדה הועלתה שאלת מימון הבניה בקיבוצים שלא קיבלו החלטה על שיוך ו/או ביטלו החלטת שיוך קודמת.

בהצעה זו בהתאם לנספח להמלצות הועדה, מובאת הצעה למימון הבניה באמצעות פקדון שיפקידו חברי האגודה החדשים."

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בתל אביב.