גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 060-2014

היוון זכויות המגורים באגודת הקיבוץ

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (22.6.2014) תעלה לאישור המועצה, בין השאר, הצעת החלטה שעניינה היוון זכויות המגורים בקיבוץ וכותרתה "הקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ". הצעה זו קובעת קווים כללים למסלול חלופי למסלולי השיוך בהתאם להחלטות המועצה 751 ו- 1155, לפיו, יוכל הקיבוץ להוון במרוכז את זכויות המגורים בקיבוץ מבלי לבצע שיוך פרטני לחבריו.

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (22.6.2014) תעלה לאישור המועצה, בין השאר, הצעת החלטה שעניינה היוון זכויות המגורים בקיבוץ וכותרתה "הקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ". הצעה זו קובעת קווים כללים למסלול חלופי למסלולי השיוך בהתאם להחלטות המועצה 751 ו- 1155, לפיו, יוכל הקיבוץ להוון במרוכז את זכויות המגורים בקיבוץ מבלי לבצע שיוך פרטני לחבריו.

להלן ההצעה כלשונה:

" כללי:

החלטה זו מאפשרת רכישת זכויות מגורים בקיבוץ על ידי האגודה, בנוסף למסלולי השיוך כפי שנקבעו בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 751 ו- 1155.

הגדרות:

"האגודה" – אגודה חקלאית שיתופית שהיא הקיבוץ.

"זכויות המגורים" – כלל זכויות המגורים בהתאם לתכניות שבתוקף ו/או תוכנית אשר
יאושרו בעתיד ובכפוף להוראות תמ"א 35 כפי שהיא היום.

"הסדרת שימושים" – הסדרה ותשלום בגין כל השימושים הלא מוסדרים בשטח
המשבצת של הקיבוץ בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל
התקפות במועד ההצטרפות להסדר, לרבות תשלום בגין תקופת
עבר.

"אזורי עדיפות לאומית" – אזורי עדיפות לאומית כהגדרתם בהחלטות המועצה התקפות.

1. אגודה רשאית לרכוש את הזכות למגורים בקיבוץ לצורך מגורי חבריה.

2. החלטת האגודה לרכישת זכויות המגורים תתקבל ברוב שלא יפחת מ – 66% מחברי האגודה.

3. רכישת הזכויות כאמור, תתבצע בשלב אחד או בשני שלבים ובלבד שהיקף הזכויות שירכשו בשלב הראשון לא יפחת מ 50% מסל זכויות המגורים.

4. שיעורי התשלום עבור הקרקע יהיו בהתאם לקבוע בהחלטת מועצה מספר 1155 בהתאמות הנדרשות, כאשר ערך הקרקע בכל קיבוץ יקבע על ידי השמאי הממשלתי או מי מטעמו. השמאי הממשלתי יקבע עקרונות לביצוע השמאות אשר יביאו בחשבון את העקרונות שנקבעו בהחלטה זו ביחס לעקרונות השיוך שבהחלטה 1155.

5. שיעור ההיוון ומספר השנים יקבע על ידי המועצה לאחר התייעצות עם השמאי הממשלתי.

6. זכויות הבניה במגרש המגורים יהיו בהתאמה לתכניות המאושרות ו/או התכניות שיאושרו במוסדות התכנון.

7. הסדר זה לא יחול על יחידות דיור שיאושרו בעתיד בעקבות תיקון תמ"א 35.

8. רכישת זכויות המגורים על ידי האגודה תותנה בהסדרת השימושים. אגודה אשר תרכוש את זכויות המגורים בהתאם להחלטה זו, לא תידרש לשלם לרשות, עבור הקמת יחידות דיור בקיבוץ שנרכשו מכוח הסדר זה ו/או בגין כל הסכם בין האגודה לבין חבריה.

9. לא תידרש הסכמת הרשות ו/או כל התקשרות נוספת בין הרשות לבין חבר הקיבוץ, בכל הקשור להקמת יחידת דיור, ולא תידרש חתימת הרשות על בקשות להיתר בניה בגין זכויות המגורים שנרכשו בהתאם להסדר זה.

10. רשם האגודות השיתופיות ייבחן את סוגיית הזכויות שבין החבר לאגודה, והאם נדרשת הסדרת נושא זה בתקנות.

11. אגודה שרכשה את זכויות המגורים בהתאם להחלטה זו ותבקש בעתיד לבצע שיוך דירות פרטני לחבריה בהתאם להחלטת מועצה מספר 1155 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה, תידרש לשלם (בעצמה ו/או באמצעות חבריה), את ההפרש בגין ההנחות שניתנו בהתאם להחלטה זו. "

להלן דברי ההסבר שצורפו להצעה

" החלטת מועצה 1155 מיום 6/7/08 מהווה עדכון להחלטת מועצה מספר 979 שעניינה קביעת הזכויות בחלקת המגורים בנחלות, בישובים חקלאיים שהם מושבי עובדים, כפר שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית.

עיקריה של החלטת מועצה 1155 הוא להבטיח את זכויותיהם של חברי הקיבוץ במגרש המגורים.

ההסדר שגובש בהחלטה הנ"ל מאפשר לחבר הקיבוץ להתקשר בהסכם חכירה ישיר עם רשות מקרקעי ישראל, באופן המקנה לו זכות קניינית מלאה בדירת מגוריו. בנוסף, בהתאם להחלטה זו, רשאי הקיבוץ לקלוט חברים חדשים מעבר ל"יום הקובע" (27/3/07), בשיעורי תשלום מופחתים, עד למספר יחידות הדיור הכלולות בחלקת המגורים.

לפני כשנה פנתה התנועה הקיבוצית לרשות מקרקעי ישראל בבקשה לבחון מסלול נוסף, למסלולי השיוך בהתאם להחלטות המועצה 751 ו- 1155. מסלול אשר יאפשר לאגודה השיתופית בקיבוץ לרכוש במרוכז את זכויות המגורים בקיבוץ מבלי לבצע שיוך פרטני לחבריה.

התנועה הקיבוצית תמכה את הצעתה בחששה כי מסלולי השיוך שנקבעו בהחלטות המועצה 751 ו- 1155, עלולות ל"הביא את הקץ" על צורת ההתיישבות הקיבוצית, ולהפוך את הקיבוץ לישוב קהילתי, בטווח זמנים קצר או ארוך, ולאבד בתוך כך ייחודיות קהילתית שדומה שאין לה אח ורע בעולם כולו.

ביום 25/5/13 מינה שר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל, צוות אשר נתבקש לבחון הסדר נוסף מול הקיבוצים מעבר לקבוע בהחלטות המועצה 751 ו- 1155, במטרה לשמר לאגודת הקיבוץ את זכויות המגורים ולא לחלקה בין חברי הקיבוץ, והכל במטרה לשמר את אורח החיים הקיבוצי.

הועדה החלה את דיוניה במהלך חודש יוני 2013 והגישה את ממצאיה לשר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל ביום 14/5/14."

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו בתל אביב.