גרסת הדפסה
מושבים מספר: 058-2014

חובת דיווח שנתי על מפעל המים

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד- 2014, היה על בעל רישיון כהגדרתו בכללים ( מרבית הישובים המתוכננים והישובים הקהילתיים) , למסור ע"פ סעיף 26 לכללים דו"ח כספי מבוקר על פעילות מפעל המים בישוב לשנים 2012 ו- 2013 לא יאוחר מ-30 באפריל 2014.

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד- 2014, היה על בעל רישיון כהגדרתו בכללים ( מרבית הישובים המתוכננים והישובים הקהילתיים) , למסור ע"פ סעיף 26 לכללים דו"ח כספי מבוקר על פעילות מפעל המים בישוב לשנים 2012 ו- 2013 לא יאוחר מ-30 באפריל 2014.

בעקבות פניות של התאחדות חקלאי ישראל ואחרים פרסם מנהל רשות המים הודעה לספקי המים למתן ארכה להגשת הדוחות:

דוח כספי לשנת 2012

1." בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתאריך ה- 15.7.14, ידווח כל בעל רישיון כל הנדרש לפי
סעיף
26. הדוחות יועברו בכתובת מייל בקובץ בשם ״דוח לשנת 2012״ בציון שם בעל

הרישיון ומספר הרישיון לכתובת:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ראה בעל הרישיון כי לא ניתן לדווח בהתאם למתכונת הקבועה בסעיף 26 על פי המידע
שבידו, יעביר לכתובת המייל שלעיל את הדו״ח הכספי השנתי שלו לשנת
2012, כשהוא
מבוקר בידי רואה חשבון ושנערך לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל, לדוח תצורף חוות
דעת של רואה החשבון שביצע את הבקרה האמורה. בנוסף לדוח, ידווח הספק במפורש על
הפרטים הבאים:

א. מתוך סעיף (א)(1): פרטים בדבר הכנסותיו מפעילות אספקה של מים; סיפק הספק סוגי מים שונים במתקני תשתית נפרדים לכל סוג מים יערוך את הדיווח בהפרדה בין מתקני התשתית לכל סוג מים;

ב. סעיף (א)(2): סכומים שהפקיד בפועל, אם הפקיד, בשנת הדוח לפיקדונות שייעודם שיקום ותחזוקה של מתקני תשתית (להלן - פיקדונות שיקום) וסך כל הסכומים שנכללו בפיקדונות השיקום בתחילת שנת הדוח ובסופה;

ג. סעיף(א)(5): התעריפים שגבה בעבור מים שסיפק, גבה בעל רישיון תעריפים שונים מצרכנים או מספקי קולחין אחרים, יפורטו התעריפים ויובא הסבר לשוני ביניהם;

ד. סעיף (א)(6): אירועים חריגים שאירעו בשנת הדוח, לעניין זה, ״אירוע חריג״ - אירוע או עניין החורגים מעסקי בעל הרישיון הרגילים בשל טיבם, היקפם או תוצאתם האפשרית, לרבות פגיעה במתקני תשתית של בעל הרישיון, ושיש להם או עלולה להיות להם השפעה מהותית לרעה על פעילות בעל הרישיון לפי הרישיון.

3. ככל שסבר בעל הרישיון כי אינו יכול למלא את הוראות סעיפים 1 או 2, יעביר לכתובת המייל פנייה למנהל הרשות חתומה על ידי מורשי החתימה שלו, ובה הסבר לאי-יכולתו לקיים את האמור. מנהל הרשות ישקול את פניית בעל הרישיון ויעביר לו את החלטתו בנדון."

הצהרת בעל הרישיון לגבי שנת 2012

"בעל הרישיון יצרף לדיווחיו לשנת 2012, ולא יאוחר מתאריך 15.7.14, הצהרה על פי סעיף 27 לכללים, בציון שם בעל הרישיון ומספר הרישיון, כמפורט בתוספת השניה לכללים (מצורף למסמך זה)."

דוח לשנת 2013

1. "בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתאריך ה- 15.7.14, ידווח כל בעל רישיון כל החייב בדיווח
לפי סעיף
26 לגבי שנת 2013, את הדיווחים הנדרשים לפי הסעיף האמור. הדוחות יועברו
באמצעות מייל בקובץ בשם ״דוח כספי לשנת
2013״ בציון שם בעל הרישיון ומספר
הרישיון לכתובת:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..'; document.getElementById('cloak49759').innerHTML += ''+addy_text49759+'<\/a>'; //-->

2. ראה בעל הרישיון כי לא ניתן לדווח את האמור על פי המידע שבידו, יעביר לכתובת המייל
את הדו״ח הכספי השנתי שלו, מבוקר בידי רואה חשבון לפי תקני ביקורת מקובלים
בישראל; לדוח תצורף חוות דעת של רואה החשבון שביצע את הבקרה האמורה. בנוסף
לדוח, ידווח הספק במפורש על הפרטים הבאים:

א. מתוך סעיף (א)(1): פרטים בדבר הכנסותיו מפעילות אספקה של מים, סיפק הספק סוגי מים שונים במתקני תשתית נפרדים לכל סוג מים יערוך את הדיווח בהפרדה בין מתקני התשתית לכל סוג מים;

ב. סעיף (א)(2): סכומים שהפקיד בפועל, אם הפקיד, בשנת הדוח לפיקדונות שייעודם שיקום ותחזוקה של מתקני תשתית (להלן - פיקדונות שיקום) וסך כל הסכומים שנכללו בפיקדונות השיקום בתחילת שנת הדוח ובסופה;

ג. סעיף (א)(5): התעריפים שגבה בעבור מים שסיפק, גבה בעל רישיון תעריפים שונים מצרכנים או מספקי קולחין אחרים, יפורטו התעריפים ויובא הסבר לשוני ביניהם;

ד. סעיף (א)(6): אירועים חריגים שאירעו בשנת הדוח; לעניין זה, ״אירוע חריג״ - אירוע או עניין החורגים מעסקי בעל הרישיון הרגילים בשל טיבם, היקפם או תוצאתם האפשרית, לרבות פגיעה במתקני תשתית של בעל הרישיון, ושיש להם או עלולה להיות להם השפעה מהותית לרעה על פעילות בעל הרישיון לפי הרישיון.

3. ככל שסבר בעל הרישיון כי אינו יכול למלא את הוראות סעיפים 1 או 2, יעביר לכתובת
המייל פנייה חתומה בשם מורשה חתימה למנהל הרשות, לא יאוחר מתאריך
15.7.14
בשם ״בקשת דחייה להגשת דו״ח 2013״ בציון שם בעל הרישיון, ובה הסבר לאי-יכולתו
לקיים את האמור. מנהל הרשות ישקול את פניית בעל הרישיון ויעביר לו את החלטתו
בנדון
." ( הדגשה שלנו- ב.מ)

דו״ח לשנת 2014

"הוראת הכללים לגבי הגשת הדו״חות לשנת 2014 נשארת בעינה. יודגש כי ספקים שלא עשו זאת עד כה, נדרשים לערוך את רישומיהם כך שיתאימו לדרישות הדיווח."

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.