גרסת הדפסה
מושבים מספר: 056-2014

השבת דמי היתר לחוכרים במגזר העירוני

ביום 1.6.2014 פרסמה דוברת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הודעה שכותרתה:

ביום 1.6.2014 פרסמה דוברת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הודעה שכותרתה:

"במסגרת הרפורמה תשיב רשות מקרקעי ישראל עשרות מיליוני שקלים לחוכרים הזכאים לבעלות על הנכס שלהם ואשר שילמו דמי היתר על תוספות בנייה"

להלן ההודעה כלשונה:

" 900 חוכרים קיבלו בימים הקרובים מכתב מרשות מקרקעי ישראל בו הם מתבשרים כי הרשות בודקת אפשרות להשיב להם כספים בגין תשלומי דמי היתר ששילמו על תוספות בנייה בנכס שלהם, במידה וירכשו את הבעלות על הנכס.

היקף ההחזר הכולל מגיע למעל לשישים מיליון ש"ח. ההחזר לחוכרים הזכאים עם רכישת הבעלות יגיע לפי הערכות רמ"י לסכומים הנעים בין מאות שקלים למאות אלפי שקלים, כאשר גובה ההחזר הממוצע צפוי לעמוד על כ-80 אלף ש"ח.

החוכרים הזכאים להחזר תשלום דמי היתר הם חוכרים הנמצאים בקבוצה הזכאית לרכוש את הבעלות המלאה על הנכס שלהם מרשות מקרקעי ישראל. החזר דמי ההיתר משקף לעיתים קיזוז התשלומים מעלות רכישת הבעלות מתשלומים ששולמו בגין תוספות בנייה, בעקבות מדיניות חדשה של הרשות ובהתאם לכללים שנקבעו בהחלטות מועצת מקרקע ישראל.

הקניית הבעלות לחוכרים היא נדבך חשוב ברפורמה שעוברת בימים אלו רשות מקרקעי ישראל ואוכלוסיית היעד לקבלת הבעלות מונה כמיליון נכסים מהם נרשמה בפועל בעלות בטאבו לכ-330 אלף חוכרים.

חוכרים להם מוקנית הבעלות על הנכס שלהם ואשר ניתן לרשום את הבעלות על שמם בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) מתנתקים למעשה מרשות מקרקעי ישראל ואינם נדרשים לאישורה לביצוע פעולות שונות בנכס או לביצוע תשלומים בגינן.

במקרים בהם חוכרים זכאים לקבל את הבעלות על הנכס, אך מסיבות שונות לא ניתן רישומית להשלים את התהליך בטאבו, מקנה להם רשות מקרקעי ישראל את אותן הזכויות הניתנות לחוכרים הנרשמים בטאבו כבעלים לדוגמא: פטור מתשלום דמי היתר בעבור שינויים בנכס או מתשלומים שונים עבור פעולות בנכס.

השבת התשלומים לחוכרים תיעשה בשלבים לאחר בדיקת הזכאויות בפועל צוות שהוקם במיוחד למטרה זו שוקד על עריכת החישובים וישלחו הודעות מפורטות לזכאים."

יוער כי, חלקות המגורים בנחלות במושב ובקיבוץ הוחרגו במפורש בהחלטת המועצה 1185 מיום 28.12.2009 (ראו ס' 3.5 להחלטה) ונקבע כי אלו "לא יהווה נכס מקרקעין הפטור מתשלום או נכס מקרקעין הכפוף לתשלום ולא תוקנה בהם בעלות בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 4יז לחוק."

לגבי שטחים אלו, נקבע כי "במידה ותתאשר החלטת מועצה המאפשרת היוון של חלקת המגורים בנחלה/חלקת המגורים תדון המועצה בתנאים להעברת בעלות של חלקת המגורים."

לכן, בחלוף מעל 4 שנים ממועד החלטה על הרפורמה, חוכרים במגזר החקלאי עדיין מופלים בקיצוניות לרעה ואינם זכאים לבעלות במסגרת הרפורמה ועל כן ההחלטה המיטיבה שלעיל אינה חלה עליהם כמו החלטות מיטיבות מופלגות אחרות, אשר חלות אך ורק על המגזר העירוני ובעיקר במרכז הארץ.

לפרטים נוספים והבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.