גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 004-2000

קרקעות משבצת המיועדות להסדר חובות הקיבוץ – כללי מינהל מקרקעי ישראל

בתאריך 19 לינואר 2000 הפיץ מנהל מקרקעי ישראל את הוראת אגף חקלאי 65 העוסקת בכללים החלים על קרקעות המשבצת המיועדות לשמש כמקור להסדר חובות.

בתאריך 19 לינואר 2000 הפיץ מנהל מקרקעי ישראל את הוראת אגף חקלאי 65 העוסקת בכללים החלים על קרקעות המשבצת המיועדות לשמש כמקור להסדר חובות.

החזר הקרקעות למינהל מקרקעי ישראל הינו עסקת מכירת מקרקעין לכל דבר החייבת בדיווח למס שבח במועד הקבוע בחוק וחלים עליה ההקלות בפטור ממס שבח וממס מכירה (תקנה 3 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים התשנ"א - 1990). תחולת התקנות עד 31.12.2000 ואנו מעריכים כי תחולתן תוארך לתקופה נוספת.

תשומת הלב לחבות המע"מ בעסקת השבת הקרקע למינהל מקרקעי ישראל. קיימות שתי אפשרויות הראשונה והפשוטה שהמינהל יוציא חשבונית מס על שם הקיבוץ על פי סעיף 20 לחוק מע"מ. באפשרות השניה יש לעמוד על כך שהמינהל יעביר לקיבוץ תשלום בגובה סכום המע"מ בהמועד החוקי לתשלומו על ידי הקיבוץ.

להלן נוסח הוראת אגף 65:

"1. כללי

א. מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 3/5/99 אישרה את התקון להסדר הקבוצים המשלים (ההסכם המתוקן) שנחתם ביום 11/4/99 בין הממשלה. התנועות הקיבוציות ושבעה בנקים.

ב. בהסדר הנ"ל נקבע כי קיבוצים אשר כלולים בו ונמצא כי במשבצת הקרקע שלהם מצויה קרקע הראויה לתכנון לייעודים שאינם חקלאיים, יחזירו למינהל את הקרקע הזו, כחלק מהסכם שייחתם איתם בקשר להסדר חובותיהם.

ג. הקרקע שתושב למינהל בהתאם לאמור לעיל תתוכנן ותשווק ליעודה החדש בדרך של מכרז פומבי בלבד.

מהתקבולים שיתקבלו יעביר המינהל לחשב הכללי את שיעור הפיצוי המגיע לקיבוץ על פי כללי החלטת מועצה 727 (29%, 28%, 27%) אשר ישמשו לכיסוי חלק מחובות אותו קיבוץ.

תקבולי המינהל לצורך העברתם לחשב הכלכלי על פי סעיף זה יהיו התקבולים בפועל שיתקבלו משווק אותה הקרקע וזאת לאחר דיווח להשכ"ל על שיעור הוצאות המינהל בגין תכנון אותה קרקע, כפי שאושרו ע"י חברת הבקרה של המינהל, חלף היטל השבחה המשולם ע"י המינהל בגין העסקה,וכן תשלומים אחרים החלים עפ"י דין על הקיבוץ בגין השבת הקרקע ואשר שולמו ע"י המינהל (ראה הערה בסעיף 6 בהטראה זו).

ד. הטיפול במטעם הצדדים להסכם הקיבוצים במסגרת הוראת אגף זו ייעשה ע"י המטה לביצוע הסדר הקיבוצים, להלן מטה ההסדר.

ה. ריכוז הטיפול במינהל עד לחתימת ההסכמים המתחייבים עם הקיבוץ ייעשה ע"י האגף החקלאי.

ו. תקנון חוזה המשבצת חתימת חוזה ההשבה המהווה גם חוזה זמני להמשך עיבוד השטח, אם הקיבוץ בחר באפשרות זאת. או חוזה השבח לפינוי ייחתמו בו זמנית באותו המועד שהקיבוץ ויתר הצדדים יחתמו על כל המסמכים הנדרשים וזאת במסגרת הכוללת של ביצוע ההסדר.

ז. הקרקע המושבת למינהל תחושב במסגרת מכסת הקרקע לנחלות המגיעה לקיבוץ כמשבצת (לפי מספר נחלות המתוכננות לקיבוץ ומכסת הקרקע לנחלה) לקיבוץ לא תוחכר קרקע אחרת תמורתה במשבצת. דמי החכירה השנתיים ימשכו להיות עבור מספר נחלות המתוכננות.

ח. קיבוץ החייב דמי חכירה למינהל יידרש להסדיר תשלום החוב כתנאי לחתימת החוזים בהקשר להסכם הקיבוצים המשלים.

ט. קיבוץ שחתם על הסדר הקיבוצים בהתאם להוראה זו, ומבקש לבצע עסקות במסגרת החלטות המועצה 717, 727, 737 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומן חייב בהמצאת אישור בכתב של ראש מטה ההסדר.

י. להלן הנחיות לביצוע.

2. פניית מטה ההסדר להשבת הקרקע ובדיקה ראשונית

א. מטה ההסדר יעביר לאגף החקלאי בצורה פרטנית את איתור השטח המיועד להשבחה של כל קיבוץ בצירוף מכתב לוואי. איתור השטח וגודלו יועבר על גבי מפה על רקע גושים וחלקות חתומה על ידי מודד מוסמך. המפה תועבר ב - 3 העתקים.

ב. המפה תועבר ע"י האגף למנהל המחוז שבתחומו נמצא הקיבוץ לבדיקה ראשונית כדלקמן:

1. האם השטח נכלל במשבצת הקיבוץ.

2. סוג החוזה הקיים עם הקיבוץ: חוזה משבצת דו צדדי, חוזה משבצת תלת צדדי, חוזה חכירה לדורות, חוזה חכירה לדורות שנרשם בספרי רישום המקרקעין.

ג. העתק מהמפה שיעביר מטה ההסדר תועבר גם למנהל אגף תו"פ.

ד. האחראי המחוזי לחוזים חקלאיים יעביר תוצאות בדיקתו למטה ההסדר תוך שבוע ימים מיום פניית האגף, עם העתק לאגף החקלאי.

ה. בהתאם לתשובת המחוז ימשיך מטה ההסדר בתהליך לשבת הקרקע לקבלת הסכמת הקיבוץ.

ו. האגף החקלאי יבדוק עם אגף הכספים האם קיימים חובות דמי חכירה של הקיבוץ ויודיע על כך למטה ההסדר.

3. פניית מטה ההסדר להמשך ביצוע פעולות ההשבחה

א. לאחר קבלת הסכמת הקיבוץ יפנה מטה ההסדר למנהל המחוז במינהל בצירוף מכתב ההסכמה של הקיבוץ לקבלת פרטים על שעבודים, עיקולים וכיו"ב הרשומים במינהל לגבי השטח המיועד להשבה.

העתק הפניה תועבר לאגף החקלאי.

ב. מטה ההסדר יודיע למנהל המחוז, עם העתק למנהל האגף החקלאי, האם הקיבוץ מבקש להמשיך להחזיק ולעבד את שטח ההשבה, עד שיידרש בפועל למינהל לייעודו החדש, או שמבקש להחזיר את השטח לחזקת המינהל.

ג. אם חוזה המשבצת הינו משולש (תלת צדדי), פניית מטה ההסדר למינהל ע"פ סעיף קטן א' לעיל תעשה רק בתנאי שלפנייה תצורף הסכמת הסוכנות היהודית בכתב לגריעת ההשבה ממשבצת אותו הקיבוץ, ותיקון השטח בחוזה המשבצת בהתאם.

בהתאם להודעת הסוכנות היהודית על מטה ההסדר לפנות לצורך קבלת ההסכמה למר

יובל פונק - מנהל חטיבת קרקעות חוזים ובטחונות בסוכנות היהודית רחוב קפלן 17 ת"א.

ד. בהמשך לאמור לעיל יבצע המחוז בדיקה ופעולות כלהלן:

1. האם קיימים לגבי שטח ההשבה שעבודים עיקולים וכיוצא בזה, ולטובת מי באם החכירה רשומה בלשכת מרשם המקרקעין יש לקבל את נסחי הרישום בגין החלקות הכלולות בשטח ההשבה, שיומצא ע"י האחראי המחוזי לספר הנכסים.

הבדיקה תעשה ע"י האחראי המחוזי לחוזים חקלאיים.

2. דו"ח פיקוח לגבי החזקה והשימוש בשטח.

3. האם השטח נמסר לתכנון לגורם כלשהו, למי ולאיזו מטרה.

ה. מנהל המחוז יעביר תוך 15 יום את תוצאות הבדיקה לראש מטה ההסדר, עם העתק לאגף החקלאי.

ו. מנהל המחוז יעביר לידיעת אדריכל המחוז את מפת השטח המיועד להשבה לצורך תכנון בתאום עם מנהל אגף תו"פ, למטרות פיתוח.

ז. אם יתקבלו הודעות על עיקולים הכוללים את שטח ההשבה לאחר שניתנה תשובת המחוז למטה ההסדר, המחוז יידע מידית בכתב את מטה ההסדר על העיקולים הללו. אם מוגשת בקשה למחוז למתן התחייבות לרישום משכנתא הכוללת את שטח ההשבה, לא תינתן ההתחייבות ללא קבלת הודעה בכתב מראש מטה ההסדר כי אין מצדם מניעה להיענות לבקשה.

4. הערכות המחוז לתיקון חוזי המשבצת, חתימת חוזה ההשבה וחתימת חוזה להמשך עיבוד שטח ההשבה

א. חוזה משבצת דו/תלת צדדי

קיבוץ שחוזה המשבצת שלו תלת שנתי (דו או תלת צדדי), תוכן תוספת לחוזה המשבצת בנוסח המצ"ב בנספח א' לחוזה דו צדדי, ובנספח ב' לחוזה תלת צדדי, שתחול יתרת תקופת השכירות של חוזה המשבצת. לתוספת יצורף תרשים על רקע נושים וחלקות עם סימון שטח המשבצת בציון גודלו. לאחר גריעת שטח ההשבה. המפה תוכן ע"י מחלקת המיפוי במחוז. יחידת חוזים חקלאיים תקלוט את השינוי בשטח במשבצת במערכת הממוחשבת. בהתאם להנחיות שיועברו בהמשך.

ב. חוזה לדורות שלא נרשם בשלכת מרשם המקרקעין

1. קיבוץ שחוזה המשבצת שלו הוא חוזה לדורות שלא רשום בספרי רישום המקרקעין יוכן טופס שינוי תנאים לעסקה לגריעת שטח ההשבה, ותיקון הגושים החלקות. השינוי יאושר בועדת העסקות המחוזית ובועדת העסקות - מסלול ירוק בהנהלה.

2. אם הוכנה כבר תצ"ר חדשה למשבצת הקיבוץ ואם שטח ההשבה אינו מהווה חלקות בשלמות, הכנת תוכנית מפורטת על פי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה 1965 וכן הכנת תוכנית לצורכי רישום תעשה בשלב תכנון הקרקע המושבת לצורך שיווקה במועד זה המינהל יכין את התכניות הנ"ל כולל תוכניות פרצלציה לגבי השטחים שישארו בידי הקיבוץ.

3. עם אישור שינוי התנאים יכין המחוז תוספת לחוזה בנוסח המצ"ב כנספח ג' לתוספת תצורף מפה על רקע גושים וחלקות עם סימון שטח המשבצת בציון גודלו, לאחר גריעת שטח ההשבה. המפה תוכן באחריות מחלקת המיפוי במחוז. במחוז ראשי להזמין את ביצוע העבודה על חשבון המינהל במרכז כהכנה לרישום משבצות חקלאיות ובלב שיעמוד בלוח הזמנים ע"פ הוראה זו.

ג. חוזה לדורות שנרשם בלשכת רישום המקרקעין

1. קבוץ שחוזה המשבצת שלו הוא חוזה לדורות שנרשם בספרי רישום המקרקעין , יוכן

טופס שינוי תנאים לעיסקה לגריעת שטח ההשבה , ותיקון הגושים והחלקות.

השינוי יאושר בועדת העסקות המחוזית ובועדת העסקות - מסלול ירוק בהנהלה.

2. אם שטח ההשבה אינו מהווה חלקות בשלמות יפעל המחוז להכנת מפות לצרכי רישום כאמור בסעיף 4 ב' 2 לעיל.

3. עם אישור שינוי התנאים לעסקה יכין המחוז תוספת לחוזה בנוסח המצ"ב כנספח ד'. לתוספת תצורף מפה על רקע גושים וחלקות עם סימון שטח המשבצת בציון גודלו. לאחר גריעת שטח ההשבה.

המפה תוכן באחריות מחלקת המיפוי במחוז. המחוז רשאי להזמין את ביצוע העבודה על חשבון המינהל במרכז להכנה לרישום משבצות חקלאיות ובלבד שיעמוד בלוח הזמנים על פי הוראה זו.

4. מטה ההסדר יכין שטרות לתקון החכירה הרשומה בלשכת רישום המקרקעין, בהתאם לנוסח המצורף להוראה זו כנספח ה'.

לגבי חלקות שחלק מהן כלול בשטח ההשבה תמחק החכירה לגבי החלקות בשלמותן.

תשלום מסים לצורך המחיקה , במידה וידרשו יחולו על הקיבוץ.

מטה ההסדר ימציא את השטרות לבדיקת המחוז ( ליחידת חוזים חקלאיים) עשרה ימים לפני המועד שיקבע ע"י מטה ההסדר לחתימת כל המסמכים. האחראי לחוזים חקלאיים יבדוק את השטרות עם האחראי המחוזי לרישום והסדר , ויודיע למטה ההסדר עם העתק לאגף החקלאי על אישור השטרות או על תיקון, באם נדרש, מטה ההסדר יעביר למחוז את השטרות המתוקנים. הקיבוץ יחתום על יפוי כח למינהל לביצוע מחיקת החכירה. בהתאם לנוסח המצורף להוראה זו כנספח ו'.

5. במקרה ששטח ההשבה מהווה חלק מחלקה והקיבוץ יבקש מתן התחייבות לרישום משכנתא לטובת בנק לגבי יתרת שטח החלקה הכלולה בחוזה החכירה המתוקן. יתן המנהל את ההתחייבות המבוקשת בנוסח המקובל במינהל למתן התחייבות לרישום משכנתא.

ד. החכרת שטח ההשבה

1. אם הקיבוץ מעוניין להמשיך לעבד את הקרקע "נשוא ההשבה" , יכין המחוז עיסקה להחכרה עונתית אשר תיקלט במערכת ההחכרות העונתיות ( בסימול מיוחד) , וייחתם לגביה חוזה השבה המצ"ב כנספח ז'. לא יגבו דמי החכירה בנוסף לדמי החכירה שמשלם הקיבוץ עבור הנחלות.

2. אם הקיבוץ לא יהיה מעוניין להמשיך לעבד את שטח ההשבה, הקיבוץ יחתום על חוזה השבה לפנוי מיידי בנוסח המצ"ב כנספח ח'. מנהל המחוז יפנה למנהל האגף החקלאי, לצורך קבלת החלטה באם להחכיר את השטח לגורם אחר שיהיה מעוניין בחכירה זמנית , או לחלופין להשאיר את הקרקע כפנוייה במאגר הקרקעות של ממ"י. ככלל יש להעדיף השארת קרקע בחזקת המינהל תוך פיקוח קפדני למניעת פלישות. בכל מקרה בו ייחתם חוזה זמני עם גורם אחר שאינו הקיבוץ, ייחתם חוזה שכירות עונתי בתשלום דמי חכירה , לפי המחירון הנהוג במינהל. במקרה כזה יחליט מנהל המחוז בתאום עם היועץ המשפטי המחוזי באם יש צורך לכלול תנאים מיוחדים בחוזה להבטחת פינוי השטח מעבר לסעיפים הקבועים בחוזה. וקבלת ערבויות מתאימות להבטחת פינוי השטח בכל עת לפי דרישת המינהל. במידה וייחתם חוזה זמני הוא יהיה לתקופה של שנה אחת בלבד.

העסקה תיקלט במערכת החכרות עונתיות בסימול מיוחד. לגבי שטחי השבה שיוחזרו מידית למינהל ולא יוחכרו לעיבוד זמני. יחידת החוזים החקלאיים תדווח לספר הנכסים בסימול מיוחד של שטח ההשבה שאינו מוחכר.

ה. כל השטחים "המושבים" יסומנו בסימול מיוחד במערכת המיחשוב, לרבות רישום בספר הנכסים.

הערה: באחריות אגף המידע לקבוע סימולים מיוחדים במערכת עכ"א.

ו. מטה ההסדר יתאם מראש עם מנהל המחוז מועד לחתימת כל ההסכמים הכרוכים בהסדר לצורך השבת הקרקע.

במעמד חתימת החוזים וכל המסמכים שידרשו לפי הענין, שתהיה במטה ההסדר יהיו נוכחים מטעם המינהל, מנהל המחוז ו/או היועץ המשפטי המחוזי והאחראי המחוזי לחוזים חקלאיים.

לצורך דיווח למס שבח יוכן ע"י מטה ההסדר טופס מש"ח רגיל לחתימת המינהל והקיבוץ.

ז. רישום הערת אזהרה

1. מצ"ב נוסח בקשה לרישום הערת אזהרה, נספח ט'. שתרשם בלשכת רישום המקרקעין לטובת הבנקים, בגין שטח ההשבה ושאליה יצורף תשריט על רקע גושים וחלקות בציון גודל של כל חלקה וסה"כ השטח.

2. הערת האזהרה תרשם לטובת הבנקים הנושים שיהיו זכאים לקבלת חלק מהתקבולים שיתקבלו משווק הקרקע.

3. רשום הערת האזהרה בספרי מרשם המקרקעין ייעשה באחריות מטה ההסדר.

לאחר שיבוצע הרישום ישלח מטה ההסדר העתק מנסח הרישום לחשב הכללי של האוצר ולמנהל המחוז במינהל.

4. במקביל, יחתמו הבנקים על ייפוי כוח בלתי חוזר לטובת החשב הכללי, אשר יהיה רשאי למחוק את הערת האזהרה, לאחר שהועברו התקבולים המגיעים משווק הקרקע לחשבון אותו הקבוץ אצל החשב הכללי, לגבי כל שטח משטח ההשבה ששווק, ולגביו נרשמה הערת אזהרה.

5. החשב הכללי ידווח למנהל המחוז על מחיקת הערת האזהרה בכללותה, או בחלקים ממנה, לפי העניין. ויצרף העתק מנסח הרשום.

5. תכנון השטח - שינוי יעוד ושווק הקרקע

א. בצוע ההליכים הנדרשים להכנת תכנית מפורטת לשינוי יעוד שטח ההשבה יהיו באחריות אדריכל המחוז בתאם עם מנהל אגף תו"פ.

אדריכל המחוז יעביר את המתחם לדיון בועדת הרשאות לחברות מתכננות בראשות המינהל בצירוף חוות דעת תכנונית מנומקת, גם אם עמדתו שלילית.

ב. התכנון ייעשה ע"י חברות מנהלות בהתאם לנוהלי המינהל, למעט במקרים שבהם ניתנה ע"י המינהל הרשאה לתכנון שלא לחברה מנהלת עוד בטרם נחתם הסכם השבה עם הקיבוץ.

ג. אם עקב הגשת התוכנית לאישור רשויות התכנון יידרש המינהל לתת כתב שיפוי לועדה המקומית לתכנון ולבניה בגין תביעת פיצויים בהתאם לסעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, בכפוף לכל נהלי המינהל בקשר למתן כתב שיפוי במקרה כזה, ואם יינתן, יש לכלול בו

סעיף מיוחד בנוסח כדלהלן:

"אם עקב תביעה של הקיבוץ לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה שתוגש בגין שינוי יעוד במקרקעין שחושבו על ידם למינהל, המינהל יאלץ לשלם כספים בהתאם לשיפוי זה, ישולמו הכספים על ידי המינהל ישירות לחשבון שצויין בכתב המחאת הזכויות שניתן ע"י הקיבוץ למדינת ישראל עת שהצטרף להסכם הקיבוצים המשלים".

ד. לאחר מתן אשור לתכנית כחוק. יפעל מנהל המחוז בתאום עם מנהל אגף שו"כ לקביעת הסדרי פתוח השטח ושווקו במכרז פומבי.

ה. רשום הוצאות התכנון יהיו באחריות מנהל אגף תו"פ, וינוהלו בחשבון נפרד לגבי כל שטח השבה. סכומי ההוצאות, באישור חברת הבקרה של המינהל, ידווחו באופן שוטף לחשבון המיוחד באגף הכספים.

ו. הסכומים ישוערכו למדד המחירים לצרכן, בתוספת ריבית בשיעור שיקבע ע"י החשב הכללי וזאת עד ליום ביצוע הקיזוז מתקבולי המינהל.

ז. שווק הקרקע ייעשה רק בדרך של מכרז פומבי.

ח. מנהל המחוז יוודא כי בטרם הוצאת הקרקע לשיווק ובעוד מועד קודם לכן, תופסק החכרת שטח ההשבה לעבוד עונתי, במידה והוחכר לקבוץ או לכל גורם אחר.

המחוז יוודא שהשטח פנוי בטרם פרסום המכרז.

ט. בעיסקה שתוכן לחתימת חוזה עם הזוכה במכרז, יצויין בדברי הרקע דבר היות הקרקע (שטח ההשבה) ושם הקיבוץ. כן יצויין מספר החשבון של אותו הקיבוץ כפי שרשום אצל החשב הכללי שאליו יש להעביר את הזיכויים ע"פ הוראה זו.

באחריות חשב המינהל:

1. להעביר את מספרי החשבון של כל שטח ושטח לגזבר המחוז, ולהעביר הנחיותיו לגזברים המחוזיים לצורך בצוע ההעברה.

2. לפתוח חשבון נפרד שבו יחוייבו כל הוצאות התכנון בגין שטחי ההשבה, ולחשבון זה יועברו בהתאם הסכומים המגיעים מתוך התקבולים שיתקבלו מהשווק לכיסוי ההוצאות.

י. במעמד חתימת כל המסמכים הנדרשים במסגרת הכוללת של ביצוע ההסדר, יחתמו נציגי המינהל על נספח י' המהווה כתב התחייבות לטובת הבנקים לגבי אופן תכנון השטח. (נספח לד' להסכם הקבוצים המשלים).

6. העברת התקבולים משווק הקרקע לחשב הכללי

א. עם חתימת הסכם ההשבה עם כל קבוץ יפנה חשב המינהל לחשב הכללי לקבלת מספר החשבון שנפתח אצלו, לצורך נהול חשבונות אותו הקבוץ במסגרת הסדר הקבוצים. חשב המינהל יודיע על מספר חשבון זה לכל מחוז, אשר ידאג לציין מספר חשבון זה בעיסקה שתוכן.

ב. האחריות והמעקב לגבי הכספים שיתקבלו משווק הקרקע יהיו באחריות הגזבר של כל מחוז, ושל חשב המינהל.

ג. עם שיווק הקרקע ע"י המחוז וקבלת התקבולים, יודיע גזבר המחוז לחשב המינהל, את סכום התקבולים כפי שהתקבלו משיווק אותה הקרקע.

ד. המינהל יעביר 10% מתקבוליו לרשות המקומית בהתאם לסעיף 21 בתוספת השלישית של חוק התכנון והבניה ("חלף היטל השבחה").

ה. חשב המינהל יעביר 27% או 28% או 29% (לפי העניין) מהתקבולים שהתקבלו בגין אותה קרקע לחשבון החשב הכללי, וזאת לאחר דיווח להשכ"ל על שיעור ההוצאות בגין תכנון אותה הקרקע, ובקיזוז חלף היטל השבחה ששולם ע"י ממ"י כאמור בס"ק ד' לעיל. וכן כל המיסים , ההיטלים ותשלומי החובה האחרים שיחולו על פי דין על הקיבוץ בגין השבת הקרקע ושילמו ע"י המינהל בהתאם להוראת הסכם ההשבה. העברת התשלום לחשב הכללי תעשה תוך 5 ימים מהיום שבו זוכה חשבון המינהל בתקבול.

הערה: נושא העברת התקבולים כאמור בסעיף 6 לעיל, נמצא בבדיקה נוספת של אגף הכספים, עם אגף החשב הכללי באוצר, ואם כתוצאה מהבירור יחולו שינוים, תועברנה הנחיות בהתאם.

ו. במקרה של ביטול עיסקה ליזם שזכה במכרז על פי החלטת הנהלת המניהל ובתנאים שיקבוע בהחלטה, לא תעשה התחשבנות חוזרת עם החשב הכללי בגין העיסקה שבוטלה.מהתקבולים שהמינהל יקבל משיווק הקרקע במכרז הנוסף, לא יועבר כל תשלום לחשב הכללי.

7. למען הסדר להלן רשימת כל הנספחים הנזכרים בהוראה זו, כאשר ליד כל נספח מצויין מי הגוף האחראי להכנתו.

המסמכים שבאחריות ממ"י להכנתם, ניתן יהיה להפיק במערכת הממוכנת בכל מחוז.

מספר הנספח

שם הנספח

אחראי להכנת הנספח

נספח א'

קוד 14419

חוזה מתקן –

לחוזה משבצת דו צדדי

ממ"י

נספח ב'

קוד 14417

חוזה מתקן לחוזה משבצת תלת צדדי

ממ"י

נספח ג'

קוד 14421

חוזה מתקן לחוזה לדורות שלא נרשם בטאבו.

ממ"י

נספח ד'

קוד 14418

חוזה מתקן לחוזה לדורות שנרשם בטאבו.

ממ"י

נספח ה'

שטרות לביטול חכירה

מטה ההסדר

נספח ו'

ייפוי כוח לביצוע מחיקת החכירה

מטה ההסדר

נספח ז'

חוזה השבה (גרסת פינוי לאחר מועד ההשלמה)

מטה ההסדר

נספח ח'

חוזה השבה (גרסת פינוי מיידי)

מטה ההסדר

נספח ט'

בקשה לרישום הערת אזהרה

מטה ההסדר

נספח י'

כתב התחייבות לטובת הבנקים

מטה ההסדר

המסמכים ייחתמו במועד שיתואם ע"י מטה ההסדר עם מנהל המחוז, כאמור בסעיף 4. ו' לעיל, ולאחר חתימתם הם ימסרו לידיו הנאמנות של ראש המטה, אשר יעבירם למינהל במועד ביצוע ההסדר לקיבוץ, לרבות העתק מטופס הדיווח לשלטונות מס שבח."

המעונינים בנספחים מוזמנים לפנות לתמר מזרחי במשרדנו בעפולה.