גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 029-2001

הקפאת הפטור מהיטל השבחה בהרחבת דירת מגורים

ב- 4/12/00 קיבלה הכנסת את תיקון 53 לחוק התכנון והבניה המעניק מספר הקלות שעיקרן הן:

כללי

ב- 4/12/00 קיבלה הכנסת את תיקון 53 לחוק התכנון והבניה המעניק מספר הקלות שעיקרן הן:

 1. הרחבת הפטור מהיטל השבחה שניתן לדירת מגורים שגודלה 120 מ"ר לדירה שגודלה עד 160 מ"ר.

 2. מתן פטור מהיטל השבחה במכירת דירה שהמחזיק בה או קרובו החזיקו בה יותר מ-4 שנים וזאת גם אם הדירה גדולה מ- 160 מ"ר.

 3. הורחב הפטור הניתן להשבחת המקרקעין של מוסדות חינוך, תרבות, ספורט, מדע וצדקה גם למקרקעין של הקדש ציבורי.

בענין תיקון 53 ראו בהרחבה בחוזרנו מס' 5/01.

הקפאת הפטור

בחוק ההסדרים במשק המדינה שעבר בכנסת בסוף מרץ 2001 התקבל תיקון נוסף לחוק התכנון והבניה.

תיקון זה מבטל את ההקלות שהעניק תיקון 53 (שפורטו לעיל), וזאת למשך תקופה מ- 1/4/2001 עד 31/12/2001.

תיקון זה נעשה במסגרת ביטול והקפאת הצעות החוק הפרטיות.

הוראות מעבר

 1. הוראות מעבר קובעות שהמגבלות הנ"ל לא יחולו על השבחה שנוצרה מיום תחולתו של תיקון 53 (4/12/00) ועד ליום 1/4/01 ובלבד שבעל המקרקעין קיבל היתר בניה או העביר את המקרקעין או את הבעלות במקרקעין.

  המשמעות המעשית היא שמי שקיבל היתר בניה לדירה שגודלה מעל 120 מ"ר ולא נדרש לשלם היטל השבחה על פי הוראות תיקון 53 וכן מי שמכר דירה וקיבל פטור מהיטל ההשבחה על פי תיקון 53 לא יחויב רטרואקטיבית בתשלום היטל השבחה.

 2. במקרים בהם ההשבחה נוצרה לפני או אחרי תיקון 53 אבל בעל המקרקעין לא קיבל היתר בניה או לא מכר את דירתו עדין קובעות הוראות המעבר שלא ינתנו ההקלות שבתיקון 53 בתקופה שהחוק בתוקף דהיינו עד סוף 31/12/2001.

  כלומר אם מדובר בדירה שגודלה מעל 120 מ"ר בעל הדירה ידרש לשלם היטל השבחה למתן היתר וכן לא ינתן פטור מהיטל השבחה בעת מכירת הדירה גם אם המחזיק החזיק בה 4 שנים.

  סיכום

 1. מי שמעונין לבנות דירה שגודלה עולה בין 120 מ"ר ל- 160 מ"ר ורוצה לקבל פטור מהיטל השבחה עליו לשקול האם להמתין לבקשת היתר בניה עד תחילת שנת 2002.

 2. מי שמעונין למכור דירה שגודלה עולה על 120 מ"ר ושהתגורר בה תקופה העולה על 4 שנים ושלגביה קיים חוב בהיטל השבחה עליו לשקול האם להמתין עד תחילת שנת 2002 על מנת שיקבל את הפטור.