גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 022-2001

פיצויים על קיצוץ מרצון במכסות מים

בימים אלו מפרסמים משרד החקלאות ונציבות המים מודעות בעיתונים בקריאה לחקלאים לויתור מרצון על מכסות מים בתמורה למתן פיצוי כספי.

בימים אלו מפרסמים משרד החקלאות ונציבות המים מודעות בעיתונים בקריאה לחקלאים לויתור מרצון על מכסות מים בתמורה למתן פיצוי כספי.

  1. הפיצוי בגין קיצוץ מרצון יחושב לפי הכללים שנקבעו לפיצויי מים 2001, ראו חוזרנו 13/2001 מיום 14.2.2001 .
  1. רק צרכן חקלאי שאושר לו הקיצוץ מרצון ע"י נציב המים זכאי לפיצוי.
  1. הפיצוי יבוצע על ידי נציבות מס הכנסה.
  1. המועד האחרון שנקבע לפניה (1.4.01) יוארך למועד מאוחר יותר.
  2. כמו כן צפויים להתפרסם בקרוב שיפורים משמעותיים בסכומי הפיצויים על קיצוץ מרצון.

  1. ההסדר תקף לצרכני מים מאקוויפר החוף אקוויפר ההר ואגן ההיקוות של כנרת בלבד.

מכיוון שמחיר הקוב המקוצץ מרצון שונה מצרכן לצרכן מומלץ לבצע חישוב מראש של הפיצוי בגין מ"ק טרם החלטה על ויתור על מכסות המים.

רצ"ב טופס הבקשה לקיצוץ מרצון.

בדבר פרטים נוספים ובדיקות זכאות ניתן לפנות לצ'סנר יעקב במשרדנו בת"א 7773555 –03

ולשמעון גדיש במשרדנו בעפולה טלפון : 6484777 – 04.