גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 017-2001

תיקון תקנות הקיבוץ לתקופת ניסיון

בתוקף סמכותו לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות, התקין שר העבודה והרווחה ב- 18.2.01 תקנה חדשה כדלקמן: (פורסם בק. ת 6089 מיום 22.2.01)

בתוקף סמכותו לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות, התקין שר העבודה והרווחה ב- 18.2.01 תקנה חדשה כדלקמן: (פורסם בק. ת 6089 מיום 22.2.01)

" תיקון תקנות אגודה שהיא קיבוץ

7א (א) אגודה המסווגת כקיבוץ רשאית לתקן את תקנותיה, ברוב קטן מן האמור בתקנות האגודה לגבי החלטה בדבר תיקונן, או מן האמור בתקנה 7(ב) לפי העניין, אם נתקיימו כל אלה:

    (1) התיקון הוא לתקופת ניסיון של שנה אחת בנושא תקצוב צריכה שונה בין החברים, בשים לב לותק החבר ולתרומתו לקיבוץ (להלן – תקופת הניסיון).

    (2) בקשה לתיקון תקנות כאמור הגיש הועד לרשם מראש.

    (3) לבקשה צורפה תכנית המפרטת את מהות השינוי והשפעתו על החברים, ובלבד שלא יהיה ניתן מכוחו של התיקון לבצע פעולות שבסוף תקופת הניסיון יהיו בלתי הפיכות.

    (4) לבקשה צורף תצהיר החתום בידי שניים מחברי הועד, שלפיו אין בתיקון התקנות לתקופת הניסיון כדי להקנות זכויות כלשהן למי מהחברים או לצדדים שלישיים , לאחר תום תקופת הניסיון.

(ב) אישור הרשם מראש ובכתב את בקשת התיקון שהוגשה לו כאמור בתקנת (א) (2), יכול שהתיקון לתקופת הניסיון יתקבל ברוב של שני שלישים מהקולות שניתנו בהצבעה באסיפה כללית, ובלבד שמספר החברים התומכים בתיקון לתקופת הניסיון לא יפחת מ-60% מכלל החברים, ושהאסיפה הכללית לתיקון התקנות כונסה לא יאוחר משלושה חודשים לאחר תאריך אישור הרשם.

(ג) החליטה האסיפה הכללית בתום תקופת הניסיון, להאריכה לשנה נוספת, רשאי הרשם לאשר הארכה של תקופת הניסיון כאמור לשנה אחת נוספת בלבד.

(ד) לא יסרב הרשם לאשר בקשה לתיקון שהוגשה לו כאמור בתקנת משנה א(2) או בקשה להארכה כאמור בתקנת משנה (ג), אלא לאחר שהתייעץ עם מזכירות התנועה הקיבוצית שבה חברה האגודה.

(ה) עם תום תקופת הניסיון שהוארכה, לפי העניין, יהיה תיקון התקנות לתקופת הניסיון בטל, אלא אם כן תיקון התקנות אושר ברוב האמור בתקנות האגודה לגבי החלטה בדבר תיקונן, או ברוב האמור בתקנה 7 (ב), לפי העניין."

בעניין ביצוע שינויים בקיבוצים ראו חוזרינו:

חוזר מס' 62/00

מיום 13.12.00

החלת סעיף 61 לפקודה על מושב שיתופי.

חוזר מס' 50/00

מיום 25.9.00

סוגיות בנושא שינויים בקיבוצים -עמדת מנהל מקרקעי ישראל.

חוזר מס' 39/00

מיום 27.8.00

"הצעת חוק הקיבוצים (ארגון מחדש) של הקיבוץ"

חוזר מס' 25/00

מיום 30.4.00

היבטים בשינוי תקציב חברים בקיבוצים ומושבים שיתופיים.