גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 015-2001

עובדים זרים במשק החקלאי – הבהרות

בחוזרינו 63/2000 מיום 1.12.2000 וחוזרנו 2/2001 מיום 4.1.2001 פרטנו את השינויים ביחס למיסוי עובדים זרים לשנים 2000-2002.

1) הבהרות לתקנות המיסוי החדשות

בחוזרינו 63/2000 מיום 1.12.2000 וחוזרנו 2/2001 מיום 4.1.2001 פרטנו את השינויים ביחס למיסוי עובדים זרים לשנים 2000-2002.

לאור שאלות שחוזרות ונישנות להלן פירוט עיקרי השינויים בתקנות מס הכנסה ביחס לעובדים זרים:

  א. בחישוב המס על הכנסת העובדים הזרים יובאו בחשבון ¼ 2 נקודות זיכוי.

  ב. נקודות הזיכוי ינתנו החל מחודש ינואר 2000 ועד דצמבר 2002 לכל עובד (החלק השנים עשר לכל חודש) בכל אחד מהחודשים עבודתו כאמור, ללא קשר למועד הגעתו לישראל וללא קשר למספר הפעמים בהם שהה בעבר בישראל.

  ג. לעובדת זרה תובא בחשבון ½ נקודת זיכוי נוספת בחישוב המס על שכרה.

  ד. אין לחשב בשכר העובדים אשל פטור כפי שהיה נהוג עד שנת 1999.

  ה. נציבות מס הכנסה אינה מתירה הנחת ישוב לעובדים זרים.

  ו. אין החלטה של נציבות מס הכנסה לגבי התרת הוצאות כרטיס טיסה לעובדים זרים.

2) חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הולמים)

בשיחות עם מעסיקים עולה כי אין מודעות לתקנות שפורסמו בשנת 2000 לחוק עובדים זרים ולהגבלות ולהנחיות שהוטלו עליהם בחוק ובתקנות.

ברצוננו להסב את תשומת לבכם לאמור בתקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור נכויים מהשכר בעד מגורים הולמים ) – התש"ס – 2000 (הרצ"ב ) על פיהם הוגבל הסכום לניכוי משכרו של העובד כהחזר הוצאות המעביד, אשר שכר מקום מגורים לעובד הזר, עפ"י חלוקה טריטוריאלית לפי אזורי מגורים.

כאשר המגורים בבעלות המעבידים, יותרו רק מחצית מהסכום שננקב בתקנות.

כמו כן, נקבע סכום מקסימלי של 70 ₪ הניתנים לניכוי משכר העובד בעד הוצאות נלוות (מים,חשמל, וארנונה).

בכל מקרה לא ניתן לנכות מהעובד סכום העולה על 25% משכרו.

התקנות האמורות ביטלו סעיפים בחוזה העסקת העובד הזר עפי"הם ניתן היה לנכות סכומים העולים על 25% משכרם.

במידה והמעסיק שילם עבור שכ"ד, חשמל, מים וארנונה סכומים העולים על האמור בתקנות, יש לזקוף את היתרה כהטבת שכר לצורך מס לעובדים הזרים. כמו כן יש לזקוף בשכר שווי מס להטבות אחרות שניתנו לעובד ( כמו מזון, שנקנה ע"י המעביד וכד')

בנוסף לאמור חלה עליכם חובת דיווח ללשכת התעסוקה באזור מגוריכם לגבי כל עובד חדש, מידי חודש, ורכוז שנתי המבוקר ע"י רו"ח עפ"י האמור בתקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (דיווח למדור התשלומים), התש"ס – 2000.

לפרטים והסברים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אמיל ויינטרוב במשרדנו בת"א.