כותרת מאמר מספר מאמר
059-2014

ההצעה להרחבת הרפורמה במקרקעי ישראל למגורים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 22.6.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה, המתקנת את החלטה 1299 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" ומפחיתה, משמעותית, את התשלומים הנדרשים להעברת בעלות.
15-06-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 22.6.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה, המתקנת את החלטה 1299 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" ומפחיתה, משמעותית, את התשלומים הנדרשים להעברת בעלות.
066-2014

ההצעה להרחבת הרפורמה במקרקעי ישראל

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 22.6.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה, המרחיבה את החלטה 1299 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל".
20-06-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 22.6.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה, המרחיבה את החלטה 1299 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל".
065-2014

כללי דיווח על הפקה ואספקת מים

בכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), התשע"ד – 2014 (קובץ התקנות 7341 שפורסם ביום 13 פברואר, 2014) נקבעו כללים לדיווח על הכנסות והוצאות מפעילות הפקה ואספקה של מים לרשות המים כדלקמן:
18-06-2014
בכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), התשע"ד – 2014 (קובץ התקנות 7341 שפורסם ביום 13 פברואר, 2014) נקבעו כללים לדיווח על הכנסות והוצאות מפעילות הפקה ואספקה של מים לרשות המים כדלקמן:
064-2014

ההצעה להרחבת הרפורמה במקרקעי ישראל לתעסוקה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 22.6.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה, המתקנת את החלטה 1299 "הרפורמה בניהול מקרקעי ישראל". במסגרת הצעה זו תעניק רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הטבות בסכומי עתק בהנחות ובפטורים מתשלום דמי חכירה מהוונים והן בתשלום דמי היתר, כתמריץ להעברת בעלות במגרשי תעסוקה ("תעסוקה" – כהגדרתה בחוק מקרקע ישראל, התש"ך-1960).
17-06-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 22.6.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה, המתקנת את החלטה 1299 "הרפורמה בניהול מקרקעי ישראל". במסגרת הצעה זו תעניק רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הטבות בסכומי עתק בהנחות ובפטורים מתשלום דמי חכירה מהוונים והן בתשלום דמי היתר, כתמריץ להעברת בעלות במגרשי תעסוקה ("תעסוקה" – כהגדרתה בחוק מקרקע ישראל, התש"ך-1960).
063-2014

ההצעה להרחבת הרפורמה במקרקעי ישראל למגורים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 22.6.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה, המתקנת את החלטה 1299 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" ומפחיתה, משמעותית, את התשלומים הנדרשים להעברת בעלות.
15-06-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 22.6.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה, המתקנת את החלטה 1299 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" ומפחיתה, משמעותית, את התשלומים הנדרשים להעברת בעלות.
062-2014

חובת דיווח שנתי על מפעל המים

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד- 2014, היה על בעל רישיון כהגדרתו בכללים ( מרבית הישובים המתוכננים והישובים הקהילתיים) , למסור ע"פ סעיף 26 לכללים דו"ח כספי מבוקר על פעילות מפעל המים בישוב לשנים 2012 ו- 2013 לא יאוחר מ-30 באפריל 2014.
12-06-2014
בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד- 2014, היה על בעל רישיון כהגדרתו בכללים ( מרבית הישובים המתוכננים והישובים הקהילתיים) , למסור ע"פ סעיף 26 לכללים דו"ח כספי מבוקר על פעילות מפעל המים בישוב לשנים 2012 ו- 2013 לא יאוחר מ-30 באפריל 2014.
061-2014

הסדרי בניה בקיבוץ שלא קיבל החלטה על שיוך דירות

בנוסף להצעת ההחלטה שכותרתה "הקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ" הועלתה הצעה נוספת לישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (22.6.2014), בעניין היתרי בניה בקיבוץ בו לא נערך הסכם שיוך כלשהו, שכותרתה: "העמדת פיקדון לטובת מימון בניה לאגודה שלא קיבלה ו/או ביטלה החלטה על שיוך דירות". הצעה זו קובעת תנאים לפיהם תוכל אגודת הקיבוץ, העומדת בתנאי ההחלטה, לממן בנית יח' מגורים, באמצעות פיקדון שיעמיד לטובתה חבר אגודה חדש.
09-06-2014
בנוסף להצעת ההחלטה שכותרתה "הקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ" הועלתה הצעה נוספת לישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (22.6.2014), בעניין היתרי בניה בקיבוץ בו לא נערך הסכם שיוך כלשהו, שכותרתה: "העמדת פיקדון לטובת מימון בניה לאגודה שלא קיבלה ו/או ביטלה החלטה על שיוך דירות". הצעה זו קובעת תנאים לפיהם תוכל אגודת הקיבוץ, העומדת בתנאי ההחלטה, לממן בנית יח' מגורים, באמצעות פיקדון שיעמיד לטובתה חבר אגודה חדש.
060-2014

היוון זכויות המגורים באגודת הקיבוץ

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (22.6.2014) תעלה לאישור המועצה, בין השאר, הצעת החלטה שעניינה היוון זכויות המגורים בקיבוץ וכותרתה "הקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ". הצעה זו קובעת קווים כללים למסלול חלופי למסלולי השיוך בהתאם להחלטות המועצה 751 ו- 1155, לפיו, יוכל הקיבוץ להוון במרוכז את זכויות המגורים בקיבוץ מבלי לבצע שיוך פרטני לחבריו.
08-06-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (22.6.2014) תעלה לאישור המועצה, בין השאר, הצעת החלטה שעניינה היוון זכויות המגורים בקיבוץ וכותרתה "הקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ". הצעה זו קובעת קווים כללים למסלול חלופי למסלולי השיוך בהתאם להחלטות המועצה 751 ו- 1155, לפיו, יוכל הקיבוץ להוון במרוכז את זכויות המגורים בקיבוץ מבלי לבצע שיוך פרטני לחבריו.
059-2014

הוספת תניית שינוי יעוד בחידוש חוזי חכירה הסטוריים

בפס"ד תקדימי שניתן בביהמ"ש העליון (בפני כב' השופטים: רובינשטיין, הנדל וברק-ארז) נותן ביהמ"ש פרשנות תכליתית לחוזי חכירה היסטוריים וקובע כי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תוכל להוסיף תניית שינוי יעוד בעת הארכת חוזה חכירה, למרות הבטחה שלטונית סותרת, לפיה, חוזה החכירה יחודש "באותם תנאים". (ע"א 8325/12 מינהל מקרקעי ישראל נ' מהדרין בע"מ).
06-06-2014
בפס"ד תקדימי שניתן בביהמ"ש העליון (בפני כב' השופטים: רובינשטיין, הנדל וברק-ארז) נותן ביהמ"ש פרשנות תכליתית לחוזי חכירה היסטוריים וקובע כי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תוכל להוסיף תניית שינוי יעוד בעת הארכת חוזה חכירה, למרות הבטחה שלטונית סותרת, לפיה, חוזה החכירה יחודש "באותם תנאים". (ע"א 8325/12 מינהל מקרקעי ישראל נ' מהדרין בע"מ).
058-2014

חובת דיווח שנתי על מפעל המים

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד- 2014, היה על בעל רישיון כהגדרתו בכללים ( מרבית הישובים המתוכננים והישובים הקהילתיים) , למסור ע"פ סעיף 26 לכללים דו"ח כספי מבוקר על פעילות מפעל המים בישוב לשנים 2012 ו- 2013 לא יאוחר מ-30 באפריל 2014.
12-06-2014
בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד- 2014, היה על בעל רישיון כהגדרתו בכללים ( מרבית הישובים המתוכננים והישובים הקהילתיים) , למסור ע"פ סעיף 26 לכללים דו"ח כספי מבוקר על פעילות מפעל המים בישוב לשנים 2012 ו- 2013 לא יאוחר מ-30 באפריל 2014.
057-2014

הוספת תניית שינוי יעוד בחידוש חוזי חכירה הסטוריים

בפס"ד תקדימי שניתן בביהמ"ש העליון (בפני כב' השופטים: רובינשטיין, הנדל וברק-ארז) נותן ביהמ"ש פרשנות תכליתית לחוזי חכירה היסטוריים וקובע כי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תוכל להוסיף תניית שינוי יעוד בעת הארכת חוזה חכירה, למרות הבטחה שלטונית סותרת, לפיה, חוזה החכירה יחודש "באותם תנאים". (ע"א 8325/12 מינהל מקרקעי ישראל נ' מהדרין בע"מ).
06-06-2014
בפס"ד תקדימי שניתן בביהמ"ש העליון (בפני כב' השופטים: רובינשטיין, הנדל וברק-ארז) נותן ביהמ"ש פרשנות תכליתית לחוזי חכירה היסטוריים וקובע כי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תוכל להוסיף תניית שינוי יעוד בעת הארכת חוזה חכירה, למרות הבטחה שלטונית סותרת, לפיה, חוזה החכירה יחודש "באותם תנאים". (ע"א 8325/12 מינהל מקרקעי ישראל נ' מהדרין בע"מ).
056-2014

השבת דמי היתר לחוכרים במגזר העירוני

ביום 1.6.2014 פרסמה דוברת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הודעה שכותרתה:
01-06-2014
ביום 1.6.2014 פרסמה דוברת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הודעה שכותרתה:
055-2014

חיוב דמי שימוש למגורים בנחלה

ביום 14.1.2014 קיבלה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) החלטה שעניינה "חיוב דמי שימוש למגורים בנחלה בגין אי דיווח". לפי ההחלטה, הרקע לדיון בנושא זה הוא אי בהירות הקיימת לעצם החיוב בדמי שימוש עבור בניה ו/או תוספת בניה עד ל 160 מ"ר בנחלות הן לגבי יח"ד הראשונה והן לגבי יח"ד השניה.
30-05-2014
ביום 14.1.2014 קיבלה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) החלטה שעניינה "חיוב דמי שימוש למגורים בנחלה בגין אי דיווח". לפי ההחלטה, הרקע לדיון בנושא זה הוא אי בהירות הקיימת לעצם החיוב בדמי שימוש עבור בניה ו/או תוספת בניה עד ל 160 מ"ר בנחלות הן לגבי יח"ד הראשונה והן לגבי יח"ד השניה.
054-2014

פטור ממיסוי מקרקעין במכירה לקיום מצוות שמיטה

ההסמכה למכירת מקרקעין לשם קיום מצוות שמיטה ניתנה בהחלטה מס' 1114 של מועצת מקרקעי ישראל "מכירת קרקעות לשם קיום מצוות שמיטה" אשר קובעת:
29-05-2014
ההסמכה למכירת מקרקעין לשם קיום מצוות שמיטה ניתנה בהחלטה מס' 1114 של מועצת מקרקעי ישראל "מכירת קרקעות לשם קיום מצוות שמיטה" אשר קובעת:
053-2014

הערכות לשנת השמיטה תשע"ה

שנת תשע"ה הבאה עלינו לטובה תהיה שנת שמיטה (13.9.2015 – 25.9.2014).
27-05-2014
שנת תשע"ה הבאה עלינו לטובה תהיה שנת שמיטה (13.9.2015 – 25.9.2014).
058-2014

היתרי בניה בקיבוצים - הבהרות

להלן הבהרות הנהלת רשות מקרקעי ישראל אשר הוצאו לאחרונה בעניין היתרי בניה בקיבוצים:
02-06-2014
להלן הבהרות הנהלת רשות מקרקעי ישראל אשר הוצאו לאחרונה בעניין היתרי בניה בקיבוצים:
057-2014

השבת דמי היתר לחוכרים במגזר העירוני

ביום 1.6.2014 פרסמה דוברת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הודעה שכותרתה: "במסגרת הרפורמה תשיב רשות מקרקעי ישראל עשרות מיליוני שקלים לחוכרים הזכאים לבעלות על הנכס שלהם ואשר שילמו דמי היתר על תוספות בנייה"
01-06-2014
ביום 1.6.2014 פרסמה דוברת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הודעה שכותרתה: "במסגרת הרפורמה תשיב רשות מקרקעי ישראל עשרות מיליוני שקלים לחוכרים הזכאים לבעלות על הנכס שלהם ואשר שילמו דמי היתר על תוספות בנייה"
056-2014

חיוב דמי שימוש למגורים בנחלה

ביום 14.1.2014 קיבלה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) החלטה שעניינה "חיוב דמי שימוש למגורים בנחלה בגין אי דיווח". לפי ההחלטה, הרקע לדיון בנושא זה הוא אי בהירות הקיימת לעצם החיוב בדמי שימוש עבור בניה ו/או תוספת בניה עד ל 160 מ"ר בנחלות הן לגבי יח"ד הראשונה והן לגבי יח"ד השניה.
30-05-2014
ביום 14.1.2014 קיבלה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) החלטה שעניינה "חיוב דמי שימוש למגורים בנחלה בגין אי דיווח". לפי ההחלטה, הרקע לדיון בנושא זה הוא אי בהירות הקיימת לעצם החיוב בדמי שימוש עבור בניה ו/או תוספת בניה עד ל 160 מ"ר בנחלות הן לגבי יח"ד הראשונה והן לגבי יח"ד השניה.
055-2014

פטור ממיסוי מקרקעין במכירה לקיום מצוות שמיטה

ההסמכה למכירת מקרקעין לשם קיום מצוות שמיטה ניתנה בהחלטה מס' 1114 של מועצת מקרקעי ישראל "מכירת קרקעות לשם קיום מצוות שמיטה" אשר קובעת:
29-05-2014
ההסמכה למכירת מקרקעין לשם קיום מצוות שמיטה ניתנה בהחלטה מס' 1114 של מועצת מקרקעי ישראל "מכירת קרקעות לשם קיום מצוות שמיטה" אשר קובעת:
054-2014

הערכות לשנת השמיטה תשע"ה

שנת תשע"ה הבאה עלינו לטובה תהיה שנת שמיטה (13.9.2015 – 25.9.2014).
27-05-2014
שנת תשע"ה הבאה עלינו לטובה תהיה שנת שמיטה (13.9.2015 – 25.9.2014).
052-2014

קביעת תנאים ברשיון לחברת מקורות

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (מקורות) התשע"ב 2014.
25-05-2014
רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (מקורות) התשע"ב 2014.
051-2014

החמרה במדיניות הארכת הסכמי פיתוח לתעסוקה ולמגורים

ביום 31.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1326, אשר לה השלכות כבדות משקל על מתן אורכות להסכמי פיתוח של שטחי תעסוקה ומגורים במגזר החקלאי. המדיניות לגבי מתן אורכות וביטול עסקאות, כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטות הקודמות (ראו החלטה 1229) חלה על עסקאות בפטור ממכרז שהוקצו למטרת תעשיה ותיירות בהתאם להמלצת משרד התמ"ת או משרד התיירות.
22-05-2014
ביום 31.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1326, אשר לה השלכות כבדות משקל על מתן אורכות להסכמי פיתוח של שטחי תעסוקה ומגורים במגזר החקלאי. המדיניות לגבי מתן אורכות וביטול עסקאות, כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטות הקודמות (ראו החלטה 1229) חלה על עסקאות בפטור ממכרז שהוקצו למטרת תעשיה ותיירות בהתאם להמלצת משרד התמ"ת או משרד התיירות.
050-2014

אזהרה מהחלטה חפוזה ליישום 1155 המתעלמת מהנחלות שטרם אויישו

ביום 12.2.2014, לאחר יותר מעשור של הקפאת איוש הנחלות (בחוסר סמכות!) על ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), נכנסה לתוקף, החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1317 שעניינה "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים", אשר קבעה תנאים ומספר מתווים אופציונאליים, בקשר לאיוש הנחלות.
20-05-2014
ביום 12.2.2014, לאחר יותר מעשור של הקפאת איוש הנחלות (בחוסר סמכות!) על ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), נכנסה לתוקף, החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1317 שעניינה "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים", אשר קבעה תנאים ומספר מתווים אופציונאליים, בקשר לאיוש הנחלות.
049-2014

אספקת כמויות מים נוספות לחקלאות בשנת 2014

רשות המים פנתה לציבור בהזמנה להשמיע עמדתו להצעתה לתיקון כללי המים (בשימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה), התשע"ד – 2014.
18-05-2014
רשות המים פנתה לציבור בהזמנה להשמיע עמדתו להצעתה לתיקון כללי המים (בשימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה), התשע"ד – 2014.
053-2014

קביעת תנאים ברשיון לחברת מקורות

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (מקורות) התשע"ב 2014. הכוונה לקבוע לחברת מקורות אמות מידה אחידות מחייבות לתנאי אספקת המים לצרכני המשנה שלה (בעלי רישיון המספקים מים לאחרים וחקלאים) בין היתר, התאמה לתוכניות, שאושרו לצרכנים, מיקום נקודות החיבור לחצי המים אמינות אספקה ועוד.
25-05-2014
רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (מקורות) התשע"ב 2014. הכוונה לקבוע לחברת מקורות אמות מידה אחידות מחייבות לתנאי אספקת המים לצרכני המשנה שלה (בעלי רישיון המספקים מים לאחרים וחקלאים) בין היתר, התאמה לתוכניות, שאושרו לצרכנים, מיקום נקודות החיבור לחצי המים אמינות אספקה ועוד.
052-2014

החמרה במדיניות הארכת הסכמי פיתוח לתעסוקה ולמגורים

ביום 31.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1326, אשר לה השלכות כבדות משקל על מתן אורכות להסכמי פיתוח של שטחי תעסוקה ומגורים במגזר החקלאי.
22-05-2014
ביום 31.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1326, אשר לה השלכות כבדות משקל על מתן אורכות להסכמי פיתוח של שטחי תעסוקה ומגורים במגזר החקלאי.
051-2014

אספקת כמויות מים נוספות לחקלאות בשנת 2014

רשות המים פנתה לציבור בהזמנה להשמיע עמדתו להצעתה לתיקון כללי המים (בשימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה), התשע"ד – 2014.
18-05-2014
רשות המים פנתה לציבור בהזמנה להשמיע עמדתו להצעתה לתיקון כללי המים (בשימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה), התשע"ד – 2014.
047-2014

דמי היתר בגין תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש- עדכון

ביום 24.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1318 שעניינה "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", המעדכנת את החלטה 1245 הקודמת, בהארכת תוקפם של המועדים שנקבעו בהחלטה 1245, עד ליום 14.9.2014.
12-05-2014
ביום 24.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1318 שעניינה "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", המעדכנת את החלטה 1245 הקודמת, בהארכת תוקפם של המועדים שנקבעו בהחלטה 1245, עד ליום 14.9.2014.
049-2014

קביעת יום מנוחה קבוע לעובד שאינו יהודי

בפסק דין מיום 5 בפברואר 2014, קבע בית הדין הארצי לעבודה כי על עובד שאינו יהודי לבחור יום מנוחה שבועי קבוע.
14-05-2014
בפסק דין מיום 5 בפברואר 2014, קבע בית הדין הארצי לעבודה כי על עובד שאינו יהודי לבחור יום מנוחה שבועי קבוע.
048-2014

קביעת יום מנוחה קבוע לעובד שאינו יהודי

בפסק דין מיום 5 בפברואר 2014, קבע בית הדין הארצי לעבודה כי על עובד שאינו יהודי לבחור יום מנוחה שבועי קבוע.
14-05-2014
בפסק דין מיום 5 בפברואר 2014, קבע בית הדין הארצי לעבודה כי על עובד שאינו יהודי לבחור יום מנוחה שבועי קבוע.
050-2014

קביעת הזכויות בחלקת המגורים בקיבוץ – החלטה 1366

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 31.3.2014 נדונה הצעת החלטה לתיקון החלטה 1155 בכל הקשור לקביעת זכויות בחלקת המגורים בקיבוץ. ראו חוזרנו 39/2014 "קביעת זכויות בחלקת המגורים בקיבוץ – תיקון החלטה 1155".
16-05-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 31.3.2014 נדונה הצעת החלטה לתיקון החלטה 1155 בכל הקשור לקביעת זכויות בחלקת המגורים בקיבוץ. ראו חוזרנו 39/2014 "קביעת זכויות בחלקת המגורים בקיבוץ – תיקון החלטה 1155".
048-2014

דמי היתר בגין תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש- עדכון

ביום 24.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1318 שעניינה "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", המעדכנת את החלטה 1245 הקודמת, בהארכת תוקפם של המועדים שנקבעו בהחלטה 1245, עד ליום 14.9.2014.
12-05-2014
ביום 24.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1318 שעניינה "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", המעדכנת את החלטה 1245 הקודמת, בהארכת תוקפם של המועדים שנקבעו בהחלטה 1245, עד ליום 14.9.2014.
044-2014

דיווח ספק שרותי המים לספק שרותי הביוב

בהתאם לסעיף 6(ב) לכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), תשל"ו 1976, חלה חובה על ספק המים להעביר את נתוני כמויות המים שסופקו לכל צרכן וצרכן לפי שם וכתובת הצרכן, על פי דרישת ספק הביוב -המועצה האזורית.
05-01-2014
בהתאם לסעיף 6(ב) לכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), תשל"ו 1976, חלה חובה על ספק המים להעביר את נתוני כמויות המים שסופקו לכל צרכן וצרכן לפי שם וכתובת הצרכן, על פי דרישת ספק הביוב -המועצה האזורית.
046-2014

שינוי כללי פריסת שכר לצורך תשלום דמי ביטוח לאומי וגמלאות

תקנה 5 תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), תשנ"ה- 1995 (להלן-התקנה), קובעת את כללי פריסת השכר כאשר משולם לעובד תשלום בנוסף לשכר הרגיל (בונוס, משכורת 13, דמי הבראה וכו').
08-05-2014
תקנה 5 תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), תשנ"ה- 1995 (להלן-התקנה), קובעת את כללי פריסת השכר כאשר משולם לעובד תשלום בנוסף לשכר הרגיל (בונוס, משכורת 13, דמי הבראה וכו').
047-2014

שינוי כללי פריסת שכר לצורך תשלום דמי ביטוח לאומי וגמלאות

תקנה 5 תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), תשנ"ה- 1995 (להלן-התקנה), קובעת את כללי פריסת השכר כאשר משולם לעובד תשלום בנוסף לשכר הרגיל (בונוס, משכורת 13, דמי הבראה וכו').
08-05-2014
תקנה 5 תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), תשנ"ה- 1995 (להלן-התקנה), קובעת את כללי פריסת השכר כאשר משולם לעובד תשלום בנוסף לשכר הרגיל (בונוס, משכורת 13, דמי הבראה וכו').
046-2014

ועדת ההשגות על ועדות הקבלה בישובים בנגב ובגליל

ביום 30.4.14 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הודעה שעניינה "ועדת ההשגות על החלטות קבלה בישובים בנגב ובגליל", לפיה:
05-05-2014
ביום 30.4.14 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הודעה שעניינה "ועדת ההשגות על החלטות קבלה בישובים בנגב ובגליל", לפיה:
045-2014

ועדת ההשגות על ועדות הקבלה בישובים בנגב ובגליל

ביום 30.4.14 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הודעה שעניינה "ועדת ההשגות על החלטות קבלה בישובים בנגב ובגליל", לפיה:
01-05-2014
ביום 30.4.14 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הודעה שעניינה "ועדת ההשגות על החלטות קבלה בישובים בנגב ובגליל", לפיה:
045-2014

דיווח ספק שרותי המים לספק שרותי הביוב

בהתאם לסעיף 6(ב) לכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), תשל"ו 1976, חלה חובה על ספק המים להעביר את נתוני כמויות המים שסופקו לכל צרכן וצרכן לפי שם וכתובת הצרכן, על פי דרישת ספק הביוב -המועצה האזורית.
01-05-2014
בהתאם לסעיף 6(ב) לכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), תשל"ו 1976, חלה חובה על ספק המים להעביר את נתוני כמויות המים שסופקו לכל צרכן וצרכן לפי שם וכתובת הצרכן, על פי דרישת ספק הביוב -המועצה האזורית.
043-2014

פיצוי בגין נזק למקרקעין ימוסה כרווח הון ולא כשבח מקרקעין

במסגרת פסק דין שניתן לאחרונה חידד ביהמ"ש העליון את העובדה שפיצויים, המשולמים בגין נזק רכוש שנגרם ל'מקרקעין', ימוסו במס רווח הון ולא במס שבח. אמנם, פסק הדין הינו נרחב ומתייחס למספר סוגיות, אולם ברשימה זו אעסוק בסוגיה המרכזית והיא מיסוי פיצויים המתקבלים בגין נזקי רכוש. (ע"א 3721/12 תופאפ תעשיות נ' פקיד השומה)
28-04-2014
במסגרת פסק דין שניתן לאחרונה חידד ביהמ"ש העליון את העובדה שפיצויים, המשולמים בגין נזק רכוש שנגרם ל'מקרקעין', ימוסו במס רווח הון ולא במס שבח. אמנם, פסק הדין הינו נרחב ומתייחס למספר סוגיות, אולם ברשימה זו אעסוק בסוגיה המרכזית והיא מיסוי פיצויים המתקבלים בגין נזקי רכוש. (ע"א 3721/12 תופאפ תעשיות נ' פקיד השומה)
044-2014

פיצוי בגין נזק למקרקעין ימוסה כרווח הון ולא כשבח מקרקעין

במסגרת פסק דין שניתן לאחרונה חידד ביהמ"ש העליון את העובדה שפיצויים, המשולמים בגין נזק רכוש שנגרם ל'מקרקעין', ימוסו במס רווח הון ולא במס שבח. אמנם, פסק הדין הינו נרחב ומתייחס למספר סוגיות, אולם ברשימה זו אעסוק בסוגיה המרכזית והיא מיסוי פיצויים המתקבלים בגין נזקי רכוש. (ע"א 3721/12 תופאפ תעשיות נ' פקיד השומה)
28-04-2014
במסגרת פסק דין שניתן לאחרונה חידד ביהמ"ש העליון את העובדה שפיצויים, המשולמים בגין נזק רכוש שנגרם ל'מקרקעין', ימוסו במס רווח הון ולא במס שבח. אמנם, פסק הדין הינו נרחב ומתייחס למספר סוגיות, אולם ברשימה זו אעסוק בסוגיה המרכזית והיא מיסוי פיצויים המתקבלים בגין נזקי רכוש. (ע"א 3721/12 תופאפ תעשיות נ' פקיד השומה)
042-2014

חוזרים חקלאים בנושא ערכי מלאי בחקלאות לשנת 2013

ביום 24 באפריל 2014, פורסמה באתר רשות המיסים פנייה לציבור המייצגים והנישומים בעניין "חוזרים חקלאים בנושא ערכי מלאי בחקלאות לשנת 2014".
24-04-2014
ביום 24 באפריל 2014, פורסמה באתר רשות המיסים פנייה לציבור המייצגים והנישומים בעניין "חוזרים חקלאים בנושא ערכי מלאי בחקלאות לשנת 2014".
041-2014

מדיניות הקצאת קרקע לנכי צה"ל להפעלת תחנות דלק

לאחרונה החליטה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) על עדכון מדיניות הקצאת הקרקע לתחנות דלק לנכים מומלצי אגף השיקום. מדיניות ההקצאה עודכנה בנוגע לתקופת החכירה ולעניין העברת הזכויות בקרקע (החלטת הנהלת רמ"י מס' 3473 מיום 24.12.2013).
21-04-2014
לאחרונה החליטה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) על עדכון מדיניות הקצאת הקרקע לתחנות דלק לנכים מומלצי אגף השיקום. מדיניות ההקצאה עודכנה בנוגע לתקופת החכירה ולעניין העברת הזכויות בקרקע (החלטת הנהלת רמ"י מס' 3473 מיום 24.12.2013).
040-2014

עדכוני ביטוח לאומי

הכנסות ניצולי שואה שאינן באות בחשבון במבחן הכנסה לגמלת סיעוד אחד התנאים לקבלת גמלת סיעוד היא עמידת המבוטח במבחן הכנסה. להלן נתוני ההכנסות ושיעורי הגמלה הנגזרים מהן:
18-04-2014
הכנסות ניצולי שואה שאינן באות בחשבון במבחן הכנסה לגמלת סיעוד אחד התנאים לקבלת גמלת סיעוד היא עמידת המבוטח במבחן הכנסה. להלן נתוני ההכנסות ושיעורי הגמלה הנגזרים מהן:
043-2014

חוזרים חקלאים בנושא ערכי מלאי בחקלאות לשנת 2013

ביום 24 באפריל 2014, פורסמה באתר רשות המיסים פנייה לציבור המייצגים והנישומים בעניין "חוזרים חקלאים בנושא ערכי מלאי בחקלאות לשנת 2014".
24-04-2014
ביום 24 באפריל 2014, פורסמה באתר רשות המיסים פנייה לציבור המייצגים והנישומים בעניין "חוזרים חקלאים בנושא ערכי מלאי בחקלאות לשנת 2014".
042-2014

מדיניות הקצאת קרקע לנכי צה"ל להפעלת תחנות דלק

לאחרונה החליטה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) על עדכון מדיניות הקצאת הקרקע לתחנות דלק לנכים מומלצי אגף השיקום. מדיניות ההקצאה עודכנה בנוגע לתקופת החכירה ולעניין העברת הזכויות בקרקע (החלטת הנהלת רמ"י מס' 3473 מיום 24.12.2013).
21-04-2014
לאחרונה החליטה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) על עדכון מדיניות הקצאת הקרקע לתחנות דלק לנכים מומלצי אגף השיקום. מדיניות ההקצאה עודכנה בנוגע לתקופת החכירה ולעניין העברת הזכויות בקרקע (החלטת הנהלת רמ"י מס' 3473 מיום 24.12.2013).
041-2014

עדכוני ביטוח לאומי

הכנסות ניצולי שואה שאינן באות בחשבון במבחן הכנסה לגמלת סיעוד אחד התנאים לקבלת גמלת סיעוד היא עמידת המבוטח במבחן הכנסה. להלן נתוני ההכנסות ושיעורי הגמלה הנגזרים מהן:
18-04-2014
הכנסות ניצולי שואה שאינן באות בחשבון במבחן הכנסה לגמלת סיעוד אחד התנאים לקבלת גמלת סיעוד היא עמידת המבוטח במבחן הכנסה. להלן נתוני ההכנסות ושיעורי הגמלה הנגזרים מהן:
039-2014

תיקון אמות מידה להקצאת מים לחקלאות 2014

משרד החקלאות פרסם לשימוע הציבור הצעה לתיקון תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות ) (הוראת שעה) התשע"ד – 2014.
13-04-2014
משרד החקלאות פרסם לשימוע הציבור הצעה לתיקון תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות ) (הוראת שעה) התשע"ד – 2014.
040-2014

תיקון אמות מידה להקצאת מים לחקלאות 2014

משרד החקלאות פרסם לשימוע הציבור הצעה לתיקון תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות ) (הוראת שעה) התשע"ד – 2014.
13-04-2014
משרד החקלאות פרסם לשימוע הציבור הצעה לתיקון תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות ) (הוראת שעה) התשע"ד – 2014.
038-2014

קביעת הזכויות בחלקת המגורים בנחלה במושב – תיקון החלטה 1155

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל, אשר התקיימה ביום 31.3.2014, אושרה, ביו היתר, הצעת החלטה, אשר מתקנת את החלטת מועצה 1155 שעניינה "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית".
04-04-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל, אשר התקיימה ביום 31.3.2014, אושרה, ביו היתר, הצעת החלטה, אשר מתקנת את החלטת מועצה 1155 שעניינה "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית".
039-2014

קביעת הזכויות בחלקת המגורים בקיבוץ - תיקון החלטה 1155

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל, אשר התקיימה ביום 31.3.2014, אושרה, ביו היתר, הצעת החלטה, אשר מתקנת את החלטת מועצה 1155 שעניינה "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית".
04-04-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל, אשר התקיימה ביום 31.3.2014, אושרה, ביו היתר, הצעת החלטה, אשר מתקנת את החלטת מועצה 1155 שעניינה "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית".
037-2014

דמי היתר בגין תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש- עדכון

ביום 24.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1318 שעניינה "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", המעדכנת את החלטה 1245 הקודמת בהארכת תוקפם של המועדים שנקבעו בהחלטה 1245, עד ליום 14.9.2014. בנוסף, בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, הקבועה ליום 31.3.2014, תוצג, בין היתר, הצעת החלטה, אשר נועדה לתקן את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' (1318) 1245 במספר סעיפים.
28-03-2014
ביום 24.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1318 שעניינה "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", המעדכנת את החלטה 1245 הקודמת בהארכת תוקפם של המועדים שנקבעו בהחלטה 1245, עד ליום 14.9.2014. בנוסף, בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, הקבועה ליום 31.3.2014, תוצג, בין היתר, הצעת החלטה, אשר נועדה לתקן את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' (1318) 1245 במספר סעיפים.
036-2014

דמי היתר בגין תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש- עדכון

ביום 24.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1318 שעניינה "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", המעדכנת את החלטה 1245 הקודמת בהארכת תוקפם של המועדים שנקבעו בהחלטה 1245, עד ליום 14.9.2014. בנוסף, בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, הקבועה ליום 31.3.2014, תוצג, בין היתר, הצעת החלטה, אשר נועדה לתקן את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' (1318) 1245 במספר סעיפים.
28-03-2014
ביום 24.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1318 שעניינה "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", המעדכנת את החלטה 1245 הקודמת בהארכת תוקפם של המועדים שנקבעו בהחלטה 1245, עד ליום 14.9.2014. בנוסף, בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, הקבועה ליום 31.3.2014, תוצג, בין היתר, הצעת החלטה, אשר נועדה לתקן את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' (1318) 1245 במספר סעיפים.
037-2014

שינויים צפויים בהיטל השבחה

במסגרת תזכיר חוק לתיקון חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן "הצעת חוק"), הוכנסו, בין השאר, מספר שינויים הנוגעים להפקעות, לפיצויים בגין ירידת ערך ולהיטל השבחה. בנוסך הוכנסו סעיפים המסדירים את תהליך התכנון וההקמה של מתקנים ביטחוניים. להלן עיקר השינויים בתוספת השלישית לחוק, שעניינה היטל השבחה:
30-03-2014
במסגרת תזכיר חוק לתיקון חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן "הצעת חוק"), הוכנסו, בין השאר, מספר שינויים הנוגעים להפקעות, לפיצויים בגין ירידת ערך ולהיטל השבחה. בנוסך הוכנסו סעיפים המסדירים את תהליך התכנון וההקמה של מתקנים ביטחוניים. להלן עיקר השינויים בתוספת השלישית לחוק, שעניינה היטל השבחה:
038-2014

שינויים צפויים בהיטל השבחה

במסגרת תזכיר חוק לתיקון חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן "הצעת חוק"), הוכנסו, בין השאר, מספר שינויים הנוגעים להפקעות, לפיצויים בגין ירידת ערך ולהיטל השבחה. בנוסך הוכנסו סעיפים המסדירים את תהליך התכנון וההקמה של מתקנים ביטחוניים. להלן עיקר השינויים בתוספת השלישית לחוק, שעניינה היטל השבחה:
30-03-2014
במסגרת תזכיר חוק לתיקון חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן "הצעת חוק"), הוכנסו, בין השאר, מספר שינויים הנוגעים להפקעות, לפיצויים בגין ירידת ערך ולהיטל השבחה. בנוסך הוכנסו סעיפים המסדירים את תהליך התכנון וההקמה של מתקנים ביטחוניים. להלן עיקר השינויים בתוספת השלישית לחוק, שעניינה היטל השבחה:
035-2014

עלות עדר בקר לחלב ליום 31.12.2013

להלן הסכומים הנורמטיביים להערכת עדר בקר לחלב שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
26-03-2014
להלן הסכומים הנורמטיביים להערכת עדר בקר לחלב שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
033-2014

עלות בעלי כנף ליום 31.12.2013

בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים לענף הלול כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
24-03-2014
בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים לענף הלול כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
032-2014

הוצאות מראש בענפים צמחיים ליום 31.12.2013

מצ"ב הסכומים הנורמטיביים להוצאות מראש בענפים צמחיים כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים. עפ"י הסיכום עם רשות המיסים ניתן להתאים סכומים נורמטיביים אלו לאחוז השיווק עד תום השנה לעומת העונה כולה באם יוכיח החקלאי כי הוא גבוה מאחוז השיווק על פיו נקבע הסכום הנורמטיבי.
23-03-2014
מצ"ב הסכומים הנורמטיביים להוצאות מראש בענפים צמחיים כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים. עפ"י הסיכום עם רשות המיסים ניתן להתאים סכומים נורמטיביים אלו לאחוז השיווק עד תום השנה לעומת העונה כולה באם יוכיח החקלאי כי הוא גבוה מאחוז השיווק על פיו נקבע הסכום הנורמטיבי.
031-2014

הוצאות מראש בענפי המטעים ליום 31.12.2013

בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים וסכומי ההוצאות מראש שיש לתאם בגין מטעים כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
20-03-2014
בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים וסכומי ההוצאות מראש שיש לתאם בגין מטעים כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
030-2014

מחירים נורמטיביים בענפי החקלאות ליום 31.12.2013

רשות המיסים העלתה את המחירים הנורמטיביים ליום 31.12.2013 לעומת השנה הקודמת בשיעורים שלהלן בענפי החקלאות השונים:
19-03-2014
רשות המיסים העלתה את המחירים הנורמטיביים ליום 31.12.2013 לעומת השנה הקודמת בשיעורים שלהלן בענפי החקלאות השונים:
036-2014

עלות עדר בקר לחלב ליום 31.12.2013

להלן הסכומים הנורמטיביים להערכת עדר בקר לחלב שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
26-03-2014
להלן הסכומים הנורמטיביים להערכת עדר בקר לחלב שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
035-2014

עלות נורמטיבית לעגלים ליום 31.12.2013

להלן הסכומים הנורמטיביים להערכה של עלות עגלים כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
25-03-2014
להלן הסכומים הנורמטיביים להערכה של עלות עגלים כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
034-2014

עלות בעלי כנף ליום 31.12.2013

בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים לענף הלול כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
24-03-2014
בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים לענף הלול כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
033-2014

עלות תבלינים ירוקים ליום 31.12.2013

הסכומים הנורמטיביים לתבלינים ירוקים המופיעים ברשימה שלהלן פורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן מנהל תחום חקלאות ברשות המסים ומהווים את סה"כ עלות הגידול לדונם, למעט עלות הקטיף והשיווק.
23-03-2014
הסכומים הנורמטיביים לתבלינים ירוקים המופיעים ברשימה שלהלן פורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן מנהל תחום חקלאות ברשות המסים ומהווים את סה"כ עלות הגידול לדונם, למעט עלות הקטיף והשיווק.
032-2014

הנחיות לעריכת דוחות כספיים לשנת 2013

רשות המיסים העלתה את המחירים הנורמטיביים ליום 31.12.2013 לעומת השנה הקודמת בשיעורים שלהלן:
19-03-2014
רשות המיסים העלתה את המחירים הנורמטיביים ליום 31.12.2013 לעומת השנה הקודמת בשיעורים שלהלן:
029-2014

המלצת אגודה להקצאת מגרש בהרחבה אינה מכירת זכות במקרקעין

לאחרונה נדון בביהמ"ש המחוזי בת"א (בפני כב' השופט מגן אלטוביה) ערעורה של אגודת מושב אמונים להתיישבות שיתופית בע"מ (להלן-"האגודה") נגד מנהל מס שבח רחובות (להלן- "המשיב"). השאלה העיקרית שנדונה בערעור הייתה, האם המלצת האגודה להקצות מגרש בתכנית ההרחבה למשפחה, שכבר לא הייתה רשומה כבעלת נחלה ביישוב, מהווה מכירת זכות במקרקעין החייבת במס שבח. (ו"ע 17546-05-10 מושב אמונים להתיישבות שיופית בע"מ נ' מנהל מס שבח רחובות).
18-03-2014
לאחרונה נדון בביהמ"ש המחוזי בת"א (בפני כב' השופט מגן אלטוביה) ערעורה של אגודת מושב אמונים להתיישבות שיתופית בע"מ (להלן-"האגודה") נגד מנהל מס שבח רחובות (להלן- "המשיב"). השאלה העיקרית שנדונה בערעור הייתה, האם המלצת האגודה להקצות מגרש בתכנית ההרחבה למשפחה, שכבר לא הייתה רשומה כבעלת נחלה ביישוב, מהווה מכירת זכות במקרקעין החייבת במס שבח. (ו"ע 17546-05-10 מושב אמונים להתיישבות שיופית בע"מ נ' מנהל מס שבח רחובות).
031-2014

המלצת אגודה להקצאת מגרש בהרחבה אינה מכירת זכות במקרקעין

לאחרונה נדון בביהמ"ש המחוזי בת"א (בפני כב' השופט מגן אלטוביה) ערעורה של אגודת מושב אמונים להתיישבות שיתופית בע"מ (להלן-"האגודה") נגד מנהל מס שבח רחובות (להלן- "המשיב"). השאלה העיקרית שנדונה בערעור הייתה, האם המלצת האגודה להקצות מגרש בתכנית ההרחבה למשפחה, שכבר לא הייתה רשומה כבעלת נחלה ביישוב, מהווה מכירת זכות במקרקעין החייבת במס שבח. (ו"ע 17546-05-10 מושב אמונים להתיישבות שיופית בע"מ נ' מנהל מס שבח רחובות).
18-03-2014
לאחרונה נדון בביהמ"ש המחוזי בת"א (בפני כב' השופט מגן אלטוביה) ערעורה של אגודת מושב אמונים להתיישבות שיתופית בע"מ (להלן-"האגודה") נגד מנהל מס שבח רחובות (להלן- "המשיב"). השאלה העיקרית שנדונה בערעור הייתה, האם המלצת האגודה להקצות מגרש בתכנית ההרחבה למשפחה, שכבר לא הייתה רשומה כבעלת נחלה ביישוב, מהווה מכירת זכות במקרקעין החייבת במס שבח. (ו"ע 17546-05-10 מושב אמונים להתיישבות שיופית בע"מ נ' מנהל מס שבח רחובות).
028-2014

חלוקה שוויונית של זכויות תנובה בין חברי האגודה

בפסק דין שניתן בביהמ"ש המחוזי בחיפה (מפי כב' השופט דר' מנחם רניאל), נדונה תביעתם של 5 רפתנים ממושב בית-חנניה (להלן: "התובעים"), לביטול החלטת אגודת המושב שעניינה חלוקה שוויונית של פדיון מניות תנובה, ובמקומה חלוקה חדשה, דיפרנציאלית, על פי מרכיב השיווק, בהתאם לתרומת המשווקים. (ת"א 5156-03-11 שלומוביץ ואח' נ' בית חנניה-מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ ואח')
06-03-2014
בפסק דין שניתן בביהמ"ש המחוזי בחיפה (מפי כב' השופט דר' מנחם רניאל), נדונה תביעתם של 5 רפתנים ממושב בית-חנניה (להלן: "התובעים"), לביטול החלטת אגודת המושב שעניינה חלוקה שוויונית של פדיון מניות תנובה, ובמקומה חלוקה חדשה, דיפרנציאלית, על פי מרכיב השיווק, בהתאם לתרומת המשווקים. (ת"א 5156-03-11 שלומוביץ ואח' נ' בית חנניה-מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ ואח')
027-2014

חוזה החכירה לדורות – קבלת החלטות

לסוגיית החתימה על חוזה חכירה לדורת מול רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) השלכות קריטיות על האגודה ועל חבריה לשנים הבאות. על אגודות המושבים לגלות ערנות מרבית להשלכות של החתימה על חוזה חכירה לדורות, בנוסחו החדש והנחות לעומת הנוסח שהיה קיים עד כה.
02-03-2014
לסוגיית החתימה על חוזה חכירה לדורת מול רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) השלכות קריטיות על האגודה ועל חבריה לשנים הבאות. על אגודות המושבים לגלות ערנות מרבית להשלכות של החתימה על חוזה חכירה לדורות, בנוסחו החדש והנחות לעומת הנוסח שהיה קיים עד כה.
030-2014

החלטת מועצת מקרקעי ישראל - הסדר ביניים למתן היתרי בניה בקיבוצים

ביום 5.3.14, עם חתימת שר האוצר, נכנסה לתוקף החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1314 שעניינה "בניה למגורים בקיבוצים אשר קיבלו החלטה על שיוך דירות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 751 - הסדר ביניים".
09-03-2014
ביום 5.3.14, עם חתימת שר האוצר, נכנסה לתוקף החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1314 שעניינה "בניה למגורים בקיבוצים אשר קיבלו החלטה על שיוך דירות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 751 - הסדר ביניים".
029-2014

הסדר לקבלת קצבת שאירים לאלמנים חברי קיבוץ ומושב שיתופי

לאחר משא ומתן ממושך שקיים עו"ד רוגין ומשרדינו עם המוסד לביטוח לאומי, גובשו עיקרי ההסדר לקבלת קצבאות שאירים לאלמנים חברי קיבוץ ומושב שיתופי.
06-03-2014
לאחר משא ומתן ממושך שקיים עו"ד רוגין ומשרדינו עם המוסד לביטוח לאומי, גובשו עיקרי ההסדר לקבלת קצבאות שאירים לאלמנים חברי קיבוץ ומושב שיתופי.
028-2014

טיוטת חוזה להיוון זכויות בחלקת המגורים בקיבוץ

הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פרסמה ביום 24.2.14, הודעה באתר האינטרנט, שכותרתה: "טיוטת חוזה לחלקת מגורים באגודה חקלאית לתגובות".
28-02-2014
הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פרסמה ביום 24.2.14, הודעה באתר האינטרנט, שכותרתה: "טיוטת חוזה לחלקת מגורים באגודה חקלאית לתגובות".
026-2014

קביעת תנאים ברישיון להקצאת מים

רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), התשע"ד – 2014. (להלן: "הכללים").
26-02-2014
רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), התשע"ד – 2014. (להלן: "הכללים").
027-2014

קביעת תנאים ברישיון להקצאת מים

רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), התשע"ד – 2014. (להלן: "הכללים").
26-02-2014
רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), התשע"ד – 2014. (להלן: "הכללים").
025-2014

הרחבה למגורים באגודות ישובים חקלאיים - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 31.12.2013, התקבלה החלטה מס' 1315 בעניין "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית". ההחלטה מתקנת את החלטה 1305 הקודמת, בשני נושאים. ההחלטה נחתמה וקיבלה תוקף ע"י שר האוצר ביום 12.2.2014.
23-02-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 31.12.2013, התקבלה החלטה מס' 1315 בעניין "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית". ההחלטה מתקנת את החלטה 1305 הקודמת, בשני נושאים. ההחלטה נחתמה וקיבלה תוקף ע"י שר האוצר ביום 12.2.2014.
024-2014

שימושים נלווים לפעילות חקלאית בנחלה במושב

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 31.12.2013, התקבלה החלטה מס' 1316 בעניין "שימושים נלווים לפעילות החקלאית בנחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים". להחלטה החדשה השלכות משמעותיות ביחס לפעילות הלא חקלאית (פל"ח), אשר תותר בישובים חקלאיים. ההחלטה נחתמה וקיבלה תוקף ע"י שר האוצר ביום 12.2.2014.
20-02-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 31.12.2013, התקבלה החלטה מס' 1316 בעניין "שימושים נלווים לפעילות החקלאית בנחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים". להחלטה החדשה השלכות משמעותיות ביחס לפעילות הלא חקלאית (פל"ח), אשר תותר בישובים חקלאיים. ההחלטה נחתמה וקיבלה תוקף ע"י שר האוצר ביום 12.2.2014.
026-2014

הרחבה למגורים באגודות ישובים חקלאיים - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 31.12.2013, התקבלה החלטה מס' 1315 בעניין "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית". ההחלטה מתקנת את החלטה 1305 הקודמת, בשני נושאים. ההחלטה נחתמה וקיבלה תוקף ע"י שר האוצר ביום 12.2.2014.
23-02-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 31.12.2013, התקבלה החלטה מס' 1315 בעניין "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית". ההחלטה מתקנת את החלטה 1305 הקודמת, בשני נושאים. ההחלטה נחתמה וקיבלה תוקף ע"י שר האוצר ביום 12.2.2014.
025-2014

שימושים נלווים לפעילות חקלאית בנחלה במושב

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 31.12.2013, התקבלה החלטה מס' 1316 בעניין "שימושים נלווים לפעילות החקלאית בנחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים". להחלטה החדשה השלכות משמעותיות ביחס לפעילות הלא חקלאית (פל"ח), אשר תותר בישובים חקלאיים. ההחלטה נחתמה וקיבלה תוקף ע"י שר האוצר ביום 12.2.2014.
20-02-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 31.12.2013, התקבלה החלטה מס' 1316 בעניין "שימושים נלווים לפעילות החקלאית בנחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים". להחלטה החדשה השלכות משמעותיות ביחס לפעילות הלא חקלאית (פל"ח), אשר תותר בישובים חקלאיים. ההחלטה נחתמה וקיבלה תוקף ע"י שר האוצר ביום 12.2.2014.
024-2014

השבת דמי ביטוח לאומי ששולמו עבור עובדי חוץ

הסיכומים בתביעה להפסקת תשלום דמי ביטוח בסוג 05 עבור עובדי חוץ במשרה מלאה שלא עבדו בקיבוץ, הוגשו לבית הדין לעבודה בנצרת ב- 13.2.2014. הסיכומים הוגשו באמצעות עו"ד עומר כהן ועו"ד קרן וינברג-אייל ממשרד עו"ד שלמה כהן ושות'. לאחר שהמוסד לביטוח לאומי יגיש את סיכומיו, יינתן פסק דין ע"י בית הדין האזורי לעבודה בנצרת.
18-02-2014
הסיכומים בתביעה להפסקת תשלום דמי ביטוח בסוג 05 עבור עובדי חוץ במשרה מלאה שלא עבדו בקיבוץ, הוגשו לבית הדין לעבודה בנצרת ב- 13.2.2014. הסיכומים הוגשו באמצעות עו"ד עומר כהן ועו"ד קרן וינברג-אייל ממשרד עו"ד שלמה כהן ושות'. לאחר שהמוסד לביטוח לאומי יגיש את סיכומיו, יינתן פסק דין ע"י בית הדין האזורי לעבודה בנצרת.
023-2014

שיווק מגרשים ללא מכרז בישובי המרכז

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל האחרונה (מיום 31.12.2013), התקבלה החלטה מס' 1317 בעניין "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים". להחלטה החדשה השלכות משמעותיות בין היתר ביחס לשיווק מגרשים ללא מכרז במושבים במרכז הארץ, בהם נחלות לא מאוישות, ההחלטה נחתמה וקיבלה תוקף ע"י שר האוצר ביום 12.2.2014.
16-02-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל האחרונה (מיום 31.12.2013), התקבלה החלטה מס' 1317 בעניין "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים". להחלטה החדשה השלכות משמעותיות בין היתר ביחס לשיווק מגרשים ללא מכרז במושבים במרכז הארץ, בהם נחלות לא מאוישות, ההחלטה נחתמה וקיבלה תוקף ע"י שר האוצר ביום 12.2.2014.
022-2014

מדיניות הקצאת קרקע לתעסוקה במקרה של שימוש חורג בחלקה א'

ע"פ פרסום ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל בראשות מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עו"ד שלמה בן אליהו הקצאת קרקע לתעסוקה לאגודת מושב ע"פ החלטה 1226 לא תותנה בהסדרת שימושים חורגים בחלקות א' של חברי המושב.
14-02-2014
ע"פ פרסום ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל בראשות מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עו"ד שלמה בן אליהו הקצאת קרקע לתעסוקה לאגודת מושב ע"פ החלטה 1226 לא תותנה בהסדרת שימושים חורגים בחלקות א' של חברי המושב.
023-2014

שיווק מגרשים ללא מכרז בישובי המרכז

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל האחרונה (מיום 31.12.2013), התקבלה החלטה מס' 1317 בעניין "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים". להחלטה החדשה השלכות משמעותיות בין היתר ביחס לשיווק מגרשים ללא מכרז במושבים במרכז הארץ, בהם נחלות לא מאוישות, ההחלטה נחתמה וקיבלה תוקף ע"י שר האוצר ביום 12.2.2014.
16-02-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל האחרונה (מיום 31.12.2013), התקבלה החלטה מס' 1317 בעניין "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים". להחלטה החדשה השלכות משמעותיות בין היתר ביחס לשיווק מגרשים ללא מכרז במושבים במרכז הארץ, בהם נחלות לא מאוישות, ההחלטה נחתמה וקיבלה תוקף ע"י שר האוצר ביום 12.2.2014.
022-2014

מדיניות הקצאת קרקע לתעסוקה במקרה של שימוש חורג בחלקה א'

ע"פ פרסום ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל בראשות מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עו"ד שלמה בן אליהו הקצאת קרקע לתעסוקה לאגודת מושב ע"פ החלטה 1226 לא תותנה בהסדרת שימושים חורגים בחלקות א' של חברי המושב.
14-02-2014
ע"פ פרסום ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל בראשות מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עו"ד שלמה בן אליהו הקצאת קרקע לתעסוקה לאגודת מושב ע"פ החלטה 1226 לא תותנה בהסדרת שימושים חורגים בחלקות א' של חברי המושב.
021-2014

חובת תשלום היטל השבחה וארנונה בעת רישום משכנתה על נכס

בהלכה חדשה שניתנה לאחרונה בבג"ץ (מפי הנשיא גרוניס ובהסכמת השופטים ארבל, רובינשטיין, דנציגר ופוגלמן ובניגוד לדעתה החולקת של השופטת חיות ודעתו החולקת של השופט מלצר), נקבע כי לא קמה חובת תשלום היטל השבחה בעת רישום משכנתה על נכס מקרקעין, אולם, נקבע כי תנאי לרישום משכנתה כאמור, הינו סילוק חובות ארנונה ביחס לאותו נכס. (בג"ץ 7009/04 עיריית הרצליה נ' היועמ"ש לממשלה).
12-02-2014
בהלכה חדשה שניתנה לאחרונה בבג"ץ (מפי הנשיא גרוניס ובהסכמת השופטים ארבל, רובינשטיין, דנציגר ופוגלמן ובניגוד לדעתה החולקת של השופטת חיות ודעתו החולקת של השופט מלצר), נקבע כי לא קמה חובת תשלום היטל השבחה בעת רישום משכנתה על נכס מקרקעין, אולם, נקבע כי תנאי לרישום משכנתה כאמור, הינו סילוק חובות ארנונה ביחס לאותו נכס. (בג"ץ 7009/04 עיריית הרצליה נ' היועמ"ש לממשלה).
021-2014

חובת תשלום היטל השבחה וארנונה בעת רישום משכנתה על נכס

בהלכה חדשה שניתנה לאחרונה בבג"ץ (מפי הנשיא גרוניס ובהסכמת השופטים ארבל, רובינשטיין, דנציגר ופוגלמן ובניגוד לדעתה החולקת של השופטת חיות ודעתו החולקת של השופט מלצר), נקבע כי לא קמה חובת תשלום היטל השבחה בעת רישום משכנתה על נכס מקרקעין, אולם, נקבע כי תנאי לרישום משכנתה כאמור, הינו סילוק חובות ארנונה ביחס לאותו נכס. (בג"ץ 7009/04 עיריית הרצליה נ' היועמ"ש לממשלה).
12-02-2014
בהלכה חדשה שניתנה לאחרונה בבג"ץ (מפי הנשיא גרוניס ובהסכמת השופטים ארבל, רובינשטיין, דנציגר ופוגלמן ובניגוד לדעתה החולקת של השופטת חיות ודעתו החולקת של השופט מלצר), נקבע כי לא קמה חובת תשלום היטל השבחה בעת רישום משכנתה על נכס מקרקעין, אולם, נקבע כי תנאי לרישום משכנתה כאמור, הינו סילוק חובות ארנונה ביחס לאותו נכס. (בג"ץ 7009/04 עיריית הרצליה נ' היועמ"ש לממשלה).
020-2014

חובת רישום מספר העוסק של הקונה בחשבונית המס-הבהרה

בעקבות תיקון סעיף 47(ב)(1) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "החוק"), הקובע כי "חשבונית מס תכלול פרטים שקבע המנהל, ובלבד שיפורטו בה המס בנפרד וכן מספר הרישום של הקונה...", התבקשו הבהרות מרשות המיסים ביחס לתחולת התיקון על סוגי קונים מסוימים.
09-02-2014
בעקבות תיקון סעיף 47(ב)(1) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "החוק"), הקובע כי "חשבונית מס תכלול פרטים שקבע המנהל, ובלבד שיפורטו בה המס בנפרד וכן מספר הרישום של הקונה...", התבקשו הבהרות מרשות המיסים ביחס לתחולת התיקון על סוגי קונים מסוימים.
020-2014

חובת רישום מספר העוסק של הקונה בחשבונית המס-הבהרה

בעקבות תיקון סעיף 47(ב)(1) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "החוק"), הקובע כי "חשבונית מס תכלול פרטים שקבע המנהל, ובלבד שיפורטו בה המס בנפרד וכן מספר הרישום של הקונה...", התבקשו הבהרות מרשות המיסים ביחס לתחולת התיקון על סוגי קונים מסוימים.
09-02-2014
בעקבות תיקון סעיף 47(ב)(1) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "החוק"), הקובע כי "חשבונית מס תכלול פרטים שקבע המנהל, ובלבד שיפורטו בה המס בנפרד וכן מספר הרישום של הקונה...", התבקשו הבהרות מרשות המיסים ביחס לתחולת התיקון על סוגי קונים מסוימים.
018-2014

עקרונות לחוזה חכירה לדורות במושב עובדים ובכפר שיתופי

ב – 28 בינואר 2014 נחתמה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'' 1311, בעניין "חוזי חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים".
04-02-2014
ב – 28 בינואר 2014 נחתמה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'' 1311, בעניין "חוזי חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים".
019-2014

פטור מדמי ביטוח לאומי על שכר לעובד זר בתחום הסיעוד

להלן הנחיות המוסד לביטוח לאומי בעניין פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי על שכר לעובד זר בתחום הסיעוד:
06-02-2014
להלן הנחיות המוסד לביטוח לאומי בעניין פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי על שכר לעובד זר בתחום הסיעוד:
019-2014

פטור מדמי ביטוח לאומי על שכר לעובד זר בתחום הסיעוד

להלן הנחיות המוסד לביטוח לאומי בעניין פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי על שכר לעובד זר בתחום הסיעוד:
06-02-2014
להלן הנחיות המוסד לביטוח לאומי בעניין פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי על שכר לעובד זר בתחום הסיעוד:
017-2014

חיובי ארנונה לשנת 2014

להלן סוגיות בחיובי ארנונה לשנת 2014:
03-02-2014
להלן סוגיות בחיובי ארנונה לשנת 2014:
018-2014

חיובי ארנונה לשנת 2014

להלן סוגיות בחיובי ארנונה לשנת 2014:
03-02-2014
להלן סוגיות בחיובי ארנונה לשנת 2014:
016-2014

ביקורת ביהמ"ש על "הלכת קנית" לעניין תחולת היטל השבחה על "בר רשות"

במסגרת ערעורה של חברת הוניגמן ובניו בע"מ (להלן – "המערערת") על החלטת ועדת הערר לתכנון ולבנייה, נדונה בביהמ"ש המחוזי (מרכז), בפני כב' השופט פרופ' עופר גרוסקופף, סוגיית תחולתה של "הלכת קנית"- לפיה חובת היטל השבחה מכוח הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 (להלן- "התוספת השלישית"), אינה חלה באופן גורף על "בר רשות".
02-02-2014
במסגרת ערעורה של חברת הוניגמן ובניו בע"מ (להלן – "המערערת") על החלטת ועדת הערר לתכנון ולבנייה, נדונה בביהמ"ש המחוזי (מרכז), בפני כב' השופט פרופ' עופר גרוסקופף, סוגיית תחולתה של "הלכת קנית"- לפיה חובת היטל השבחה מכוח הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 (להלן- "התוספת השלישית"), אינה חלה באופן גורף על "בר רשות".
015-2014

פטור למתגייס מתשלום דמי ביטוח לאומי

חובת תשלום דמי ביטוח לאומי מתחילה עם הגעת המבוטח לגיל 18 (לפני גיל 18 מדובר בתשלומי מעביד בלבד). מתגייס שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, והכנסתו לא עלתה 5% מהשכר הממוצע במשק פטור מדמי ביטוח בהתאם לאפשרויות הבאות:
31-01-2014
חובת תשלום דמי ביטוח לאומי מתחילה עם הגעת המבוטח לגיל 18 (לפני גיל 18 מדובר בתשלומי מעביד בלבד). מתגייס שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, והכנסתו לא עלתה 5% מהשכר הממוצע במשק פטור מדמי ביטוח בהתאם לאפשרויות הבאות:
017-2014

ביקורת ביהמ"ש על "הלכת קנית" לעניין תחולת היטל השבחה על "בר רשות"

במסגרת ערעורה של חברת הוניגמן ובניו בע"מ (להלן – "המערערת") על החלטת ועדת הערר לתכנון ולבנייה, נדונה בביהמ"ש המחוזי (מרכז), בפני כב' השופט פרופ' עופר גרוסקופף, סוגיית תחולתה של "הלכת קנית"- לפיה חובת היטל השבחה מכוח הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 (להלן- "התוספת השלישית"), אינה חלה באופן גורף על "בר רשות".
02-02-2014
במסגרת ערעורה של חברת הוניגמן ובניו בע"מ (להלן – "המערערת") על החלטת ועדת הערר לתכנון ולבנייה, נדונה בביהמ"ש המחוזי (מרכז), בפני כב' השופט פרופ' עופר גרוסקופף, סוגיית תחולתה של "הלכת קנית"- לפיה חובת היטל השבחה מכוח הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 (להלן- "התוספת השלישית"), אינה חלה באופן גורף על "בר רשות".
016-2014

פטור למתגייס מתשלום דמי ביטוח לאומי

חובת תשלום דמי ביטוח לאומי מתחילה עם הגעת המבוטח לגיל 18 (לפני גיל 18 מדובר בתשלומי מעביד בלבד). מתגייס שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, והכנסתו לא עלתה 5% מהשכר הממוצע במשק פטור מדמי ביטוח בהתאם לאפשרויות הבאות:
31-01-2014
חובת תשלום דמי ביטוח לאומי מתחילה עם הגעת המבוטח לגיל 18 (לפני גיל 18 מדובר בתשלומי מעביד בלבד). מתגייס שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, והכנסתו לא עלתה 5% מהשכר הממוצע במשק פטור מדמי ביטוח בהתאם לאפשרויות הבאות:
014-2014

חובת רישום מספר העוסק של הקונה בחשבונית המס

על פי תיקון לסעיף 47 (ב)(1) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו - 1976 (להלן - "החוק").החל מ-1 בינואר 2014 חובה על עוסק המנפיק חשבונית מס לכלול את "מספר הרישום של הקונה" על גבי חשבונית המס.
29-01-2014
על פי תיקון לסעיף 47 (ב)(1) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו - 1976 (להלן - "החוק").החל מ-1 בינואר 2014 חובה על עוסק המנפיק חשבונית מס לכלול את "מספר הרישום של הקונה" על גבי חשבונית המס.
013-2014

הוראות ניהול פנקסי חשבונות – סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי

להלן הנחיות ניהול פנקסי חשבונות אשר עניינן סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי, אשר מקורם בתיקון להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות)(מס' 2), התשל"ג – 1973, אשר פורסם ביום 31 בדצמבר 2012, ותחילתן מיום 1 לינואר 2013.
28-01-2014
להלן הנחיות ניהול פנקסי חשבונות אשר עניינן סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי, אשר מקורם בתיקון להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות)(מס' 2), התשל"ג – 1973, אשר פורסם ביום 31 בדצמבר 2012, ותחילתן מיום 1 לינואר 2013.
012-2014

חידוש רשיון קבורה בישוב חקלאי - דגשים

הגורם המפעיל את בית העלמין בישוב חקלאי נדרש לחדש את רישיון הקבורה מדי שנתיים. המוסד לביטוח לאומי אינו מעביר את דמי הקבורה בתקופה שרישיון הקבורה אינו בתוקף. הבקשה לחידוש לרישיון עוברת בדיקה מדוקדקת על ידי משרד רואי חשבון.
27-01-2014
הגורם המפעיל את בית העלמין בישוב חקלאי נדרש לחדש את רישיון הקבורה מדי שנתיים. המוסד לביטוח לאומי אינו מעביר את דמי הקבורה בתקופה שרישיון הקבורה אינו בתוקף. הבקשה לחידוש לרישיון עוברת בדיקה מדוקדקת על ידי משרד רואי חשבון.
015-2014

חובת רישום מספר העוסק של הקונה בחשבונית המס

על פי תיקון לסעיף 47 (ב)(1) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו - 1976 (להלן - "החוק").החל מ-1 בינואר 2014 חובה על עוסק המנפיק חשבונית מס לכלול את "מספר הרישום של הקונה" על גבי חשבונית המס.
29-01-2014
על פי תיקון לסעיף 47 (ב)(1) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו - 1976 (להלן - "החוק").החל מ-1 בינואר 2014 חובה על עוסק המנפיק חשבונית מס לכלול את "מספר הרישום של הקונה" על גבי חשבונית המס.
014-2014

הוראות ניהול פנקסי חשבונות – סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי

להלן הנחיות ניהול פנקסי חשבונות אשר עניינן סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי, אשר מקורם בתיקון להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות)(מס' 2), התשל"ג – 1973, אשר פורסם ביום 31 בדצמבר 2012, ותחילתן מיום 1 לינואר 2013.
28-01-2014
להלן הנחיות ניהול פנקסי חשבונות אשר עניינן סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי, אשר מקורם בתיקון להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות)(מס' 2), התשל"ג – 1973, אשר פורסם ביום 31 בדצמבר 2012, ותחילתן מיום 1 לינואר 2013.