גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 058-2017

הגדרת משבצת הקבע - החלטת הנהלת רמ"י מס' 4134

ביום 20.04.2017 התקבלה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מס' 4134 בנושא "הגדרת משבצת קבע", ראו חוזרינו מס' 55/2017 "הגדרת משבצת קרקע לישוב חקלאי".


ההחלטה חוזרת ברובה על נושאים שונים שנדונו, והחלטות הנהלת רמ"י שנתקבלו בעבר בעניין הגדרת משבצת הנחלות, והדרישה של רמ"י לסימון שטחים אלו, במטרה להגדיר את שטחי משבצת הקבע.

החידוש בהחלטה זו מתרכז בלקחים שהפיקה הנהלת רמ"י בנוגע למימוש החלטותיה הקודמות ובהתייחס לדרישת הישובים השיתופיים לקיום החלטות מועצת מקרקעי ישראל מס' 361 "החכרת קרקע לדורות לקיבוצים" מיום 27.10.1987 ו- 476 "הודעה על החלטה בדבר החכרת קרקע לדורות למושבי עובדים וכפרים שיתופיים" מיום 29.10.1990, בנוגע ל"קרקע נוספת" ול"קרקע עודפת" כמשמעותם בהחלטות אלו.

לענייו הזכות לחתימה על חוזה חכירה, הגדרת "קרקע עודפת" והגדרת "קרקע נוספת" ראו גם חוזרינו 48/2012 "דרישת חוזה חכירה לדורות מממ"י כתנאי לסימון משבצת הנחלות", ומס' 91/2009 - "קרקע עודפת בשטח מחנה בקיבוץ".

 

החלטת הנהלת רמ"י מס' 4134:

ההחלטה חוזרת על הנאמר בהחלטות הנהלה קודמות מס' 3666, 3590 ו- 2284 לעניין הגדרת משבצת הקבע, מכסת קרקע מגעת, שטחים שנגרעו מהמשבצת, שטח מוחזק, חישוב השטח העודף, שטח במעמד קבע ושטח במעמד זמני, לעניין זה ראו חוזרינו מס' 5/2015 "החלטת רמ"י בעניין סימון שטחים עודפים", ומס' 76/2016 "הגדרת מכסת שטחי משבצת נחלות-עמדת רמ"י".

 

גריעת שטחי "קרקע עודפת":

הגדרת "קרקע עודפת" בהחלטה 361 היא כדלקמן:

"קרקע עודפת" - קרקע שבמקורה לא הייתה רואיה לעיבוד חקלאי והמהווה את כל שטח המחנה או חלקו והינה מעבר למכפלת שני דונם בתקן הנחלות המאושר לאותו קיבוץ.

סעיף 1.ב. של החלטה 4134 קובע כי "לא תנתן קרקע עודפת. תנאי מיוחד לפיו הישוב מוותר על דרישה לקרקע עודפת יכלל בחוזה המשבצת".

הקביעה של רמ"י עומדת בניגוד להחלטה 361 והיא חריגה מסמכותה של רמ"י כגוף ביצועי הכפוף להחלטות המדיניות של מועצת מקרקעי ישראל.

 

גריעת כל שטחי "קרקע נוספת" באם עולים על דונם לנחלה:

הגדרת "קרקע נוספת" בהחלטה 361 היא כדלקמן:

"קרקע נוספת" - קרקע ראויה לעיבוד בגודל העולה על מכסת הקרקע ובלבד שלא תעלה על דונם אחד לכל נחלה עפ"י תקן הנחלות המאושר לאותו קיבוץ".

על פי החלטת הנהלת רמ"י אם לקיבוץ עודף העולה ולו במעט, מעבר למכפלה של תקן הנחלות ב-1 דונם, לא יהיה זכאי להכללת קרקע זו במכסת שטחי הנחלות.

זו דרישה שאינה מתיישבת עם הגדרת "קרקע נוספת" ותכליתה.

 

אין מנוס מעתירה לבג"ץ על פגיעה בזכויות מוקנות

החלטת הנהלת רמ"י מס' 4134 לגרוע שטחי משבצת נחלות בניגוד להחלטה המדיניות מס' 361 מלפני 30 שנים מחייבת את הקיבוצים והמושבים השיתופיים לדרוש את זכויותיהם בדרך משפטית בעתירה לבג"ץ.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לאריאל וייל במשרדנו בעפולה.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים