גרסת הדפסה
מושבים מספר: 046-2016

שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 18.4.2016 אושר תיקון החלטת מועצה מספר 1265 "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה". ההחלטה נכנסה לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה ב - 8.5.2016 ומספרה החדש 1458.


להלן נוסח התיקונים:


"1. סעיף 2.5 רישא יתוקן ונוסחו יהא כלהלן:
"2.5 המבנה המיועד לתעסוקה לא חקלאית ימוקם אך ורק בחלקת המגורים. הרשות לא תתיר הקמת מבנה לתעסוקה לא חקלאית ו/או שימוש במבנה קיים למטרה זו בשטח שהוא מחוץ לחלקת המגורים."


2. סעיף 2.8 יתוקן ונוסחו יהא כלהלן:
"2.8 במידה ובעל הזכויות לא הצטרף להסדר המפורט בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל בדבר קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, , הקמת המבנה לתעסוקה לא חקלאית לא תמנע את האפשרות להקים יחידת דיור נוספת בנחלה עבור בן ממשיך/דור המשך בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל."


3. סעיף 2.10 ימחק.


4. סעיף 4 יתוקן ונוסחו יהא כלהלן:
"4. הסדרת שימושי עבר
תנאי לביצוע עסקה בהתאם להחלטה זו הינו הסדרת השימושים הלא מוסדרים בנחלה, ככל שישנם, או חתימה על מתווה הסדרה, לרבות תשלום בגין תקופת העבר ועד למועד ההסדרה בפועל והעמדת ערבויות להבטחת ההסדרה, בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי הרשות."


5. יתווסף סעיף 7 ונוסחו יהא כלהלן:

"7. השכרה
בעל זכויות אשר ביצע עסקה בהתאם להחלטה זו, יהיה רשאי להשכיר, בשכירות בלתי מוגנת, את השטח הבנוי/המוסב לשימושים בעלי זיקה למשק החקלאי ולמרקם הכפרי בהתאם לרשימת שימושים שתקבע על ידי הנהלת רשות מקרקעי ישראל.
תקופת השכירות לא תעלה על תקופת החכירה או תקופת ההיתר לשימוש חורג, לפי העניין.
אין בהיתר הניתן להשכרה כמפורט בסעף זה לגרוע מחובתו של בעל הזכויות בנחלה לשלם דמי חכירה בהתאם לשימוש בפועל הנעשה בנחלה ולהפסקת השימוש בתום תקופה החכירה או ההרשאה, לפי העניין."
6. יתר הסעיפים ימוספרו בהתאמה.
7. סעיף 8.1 יבוטל ויתר הסעיפים ימספרו בהתאמה.
8. סעיף 9 יבוטל.
9. מקום בו נרשם "מינהל מקרקעי ישראל" או "המינהל", יתוקן ויהא מעתה "רשות מקרקעי ישראל" או "הרשות" בהתאמה.
10. עם כניסתה לתוקף של החלטה זו תבוטל בהחלטת מועצה מספר 1265."

דברי ההסבר להצעת ההחלטה והתייחסות נוספת ראו בחוזרינו 29/2016 "תעסוקה לא חקלאית בחלקת מגורים של נחלה במושב".

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים